New Page 3 ΜΕΡΟΣ A’
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση δράσεων κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και ζημιών από θεομηνίες.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εισαγωγή ενιαίου θεσμικού πλαισίου κρατικής αρωγής και η θέσπιση σαφούς διαδικασίας παροχής της, καθώς και ο καθορισμός των κατάλληλων οργανωτικών δομών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κρατικής αρωγής, τη μείωση του χρόνου καταβολής των επιχορηγήσεων και τη μείωση των διοικητικών βαρών.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:

α) «Θεομηνίες»: σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων, πυρκαγιές δασών, καθώς και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από φυσικά αίτια.

β) «Δικαιούχοι κρατικής αρωγής»:

βα) «Επιχειρήσεις»: βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα.

ββ) «Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς»: τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 4
Επιχορήγηση επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων

1. Στις επιχειρήσεις και στους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7.

2. Ως προς τις επιχειρήσεις ατόμων με αναπηρία ή ατόμων τα οποία είναι μέλη οικογένειας στην οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η επιχορήγηση να καταβάλλεται κατά προτεραιότητα.

3. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα.

4. Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, μπορεί να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 8.

Άρθρο 5
Επιχορήγηση ασφαλισμένων επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων

1. Για τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, οι οποίοι έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4,7 και 8, για το ποσό της ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

2. Για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του ποσού της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

3. Το ποσό της ζημίας που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 6

Ενίσχυση πρώτης αρωγής

1. Στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που πλήττονται από θεομηνίες δύναται να χορηγείται, άμεσα, έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη αρωγή, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9.

2. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΦΟΡΕΙΣ
Άρθρο 7

Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων

1. Μετά από την επέλευση της θεομηνίας, οι επιχειρήσεις και ol μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν απευθύνονται στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής της περιφερειακής τους ενότητας του άρθρου 15, ο οποίος τους ενημερώνει ως προς τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά το στάδιο εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών.

2. Με απόφαση του αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),συστήνονται οι επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 16, οι οποίες είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων από τη θεομηνία, καθώς και για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με το άρθρο 16.

3. Κατόπιν της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής καιτη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, φάκελο με τη συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, υπογεγραμμένη από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 7.

4. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής επεξεργάζεται και ελέγχει τα στοιχεία του φακέλου της παρ. 3 και υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών ως προς την επιχορήγηση του άρθρου 4, αφού λάβει τη γνώμη της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ol προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύφος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και ο τρόπος αφαίρεσης της ενίσχυσης της πρώτης αρωγής ή της προκαταβολής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την παροχή ιης επιχυμήγηυης κάθε φορά.

6. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 5, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην εκκαθάριση και πληρωμή στους δικαιούχους, αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής και του ημίσεος (50%) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 6.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης.

Άρθρο 8
Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς

1. Στην περίπτωση κατά την οποία παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αποστέλλει αιτιολογημένο αίτημα προς τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών για άσκηση από τον Υπουργό Οικονομικών της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 4 περί χορήγησης προκαταβολής έναντι επιχορήγησης.

2. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια της παρ. 1, μετά από την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, η οικεία περιφέρεια διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών επιμέρους καταστάσεις των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που επλήγησαν και των εκτιμώμενων ζημιών, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών, υπογεγραμμένες από τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής κρατικής αρωγής του άρθρου 16, χωρίς να απαιτείται η συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων.

3. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής επεξεργάζεται και ελέγχει τα στοιχεία της παρ. 2 και υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών ως προς την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης του άρθρου 4, αφού λάβει τη γνώμη της αρμόδιας για την εναρμόνιση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της προκαταβολής της επιχορήγησης, τα απαιτούμενα έγγραφα, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της προκαταβολής και την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης.

5. Μετά από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παρ. 3, η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής διαβιβάζει τον σχετικό φάκελο με τις καταστάσεις της παρ. 1 και τα σχετικά έγγραφα, χωρίς τα δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 7, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβαίνει στην καταβολή στους δικαιούχους της προκαταβολής, αφαιρούμενου του ημίσεος (50%) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9.

6. Μετά από τη χορήγηση της προκαταβολής, για τη χορήγηση του υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παρ. 3 έως και 7 του άρθρου 7.

7. Εφόσον διαπιστωθεί, στο πλαίσιο του ελέγχου των στοιχείων από τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ότι επιχείρηση ή φορέας έλαβε προκαταβολή κατά παράβαση του παρόντος, το γνωστοποιεί στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και το ποσό της προκαταβολής που έχει καταβληθεί αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

Άρθρο 9
Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής

1. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής του άρθρου 6 δεν δύναται να υπερβαίνει την τελευταία διαθέσιμη τιμή του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε αγοραίες τιμές, όπως υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 174), αναγόμενη σε μηνιαία βάση.

2. Για την καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 10, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία συνιστά και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς το περιεχόμενό της. Ο δικαιούχος δύναται, εναλλακτικά, να υποβάλλει την αίτησή του εγγράφως στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής του άρθρου 15, ο οποίος τη διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας περιφέρειας, προκειμένου να την καταχωρίσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 10.

3. Το ήμισυ (50%) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής αφαιρείται από το ποσό της προκαταβολής ή της επιχορήγησης του άρθρου 4.

4. Εφόσον διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν δικαιούται επιχορήγηση, το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής που έχει καταβληθεί, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

5. Το άθροισμα της επιχορήγησης, προ συμψηφισμών, και του ημίσεος (50%) της ενίσχυσης πρώτης αρωγής που δεν συμψηφίζεται με την επιχορήγηση, δεν δύναται να ξεπερνά το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας. Εφόσον διαπιστώνεται ότι το ως άνω άθροισμα ξεπερνά το ύψος της εκτιμώμενης ζημίας, αναζητείται το ποσό της υπέρβασης ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή του, με βάση το επιτόκιο ανάκτησης ιης Ευρωπαϊκής Επιιμυπής, όπως αυιό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/02), κατά τα λοιπά εφαρμοζομένου του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

6. Η καταβολή της ενίσχυσης πρώτης αρωγής στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, με μόνη την υποβολή της αίτησης.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής κάθε φορά, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, ο τρόπος καταβολής της, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος και δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής

1. Οι διαδικασίες κάθε είδους ενίσχυσης για θεομηνίες, συμπεριλαμβανομένων όσων ενισχύσεων θεσπίζονται με τον παρόντα, υλοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής.

2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής τηρείται βάση δεδομένων με πληροφορίες για τις κάθε είδους ενισχύσεις που έχουν δοθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνίες. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο ανά δικαιούχο:

α) για τα φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),

β) για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία και τον ΑΦΜ και,

γ) το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία με:

γα) την ημερομηνία της εκδήλωσής του,
γβ) τις περιοχές στις οποίες αφορά,
γγ) την κοινή υπουργική απόφαση της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών,
γδ) το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης,
γε) το ποσό της ενίσχυσης πρώτης αρωγής,
γστ) το ποσό της προκαταβολής έναντι επιχορήγησης και
γζ) το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

3. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδομές της ΓΓΠΣΔΔ, η οποία αναλαμβάνει τον σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

4. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορεί να συνδέεται μέσω διαλειτουργικότητας με υφιστάμενες πλατφόρμες από τις οποίες διατίθενται στοιχεία σχετικά με ενισχύσεις κρατικής αρωγής μετά από θεομηνίες.

5. Οι υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων που σχετίζονται με την κρατική αρωγή και παρέχουν κάθε είδους χρηματική ενίσχυση, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί σύμβουλοι συνεργάζονται με το Υπουργείο Οικονομικών και παρέχουν κάθε απαραίτητο στοιχείο για τη διασταύρωση των στοιχείων και την τροφοδότηση της βάσης δεδομένων.

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται:

α) η τήρηση, επεξεργασία και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, ο τρόπος καταχώρισης και τήρησης των στοιχείων των δικαιούχων, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων, καθώς και η καταχώριση και η τήρηση συμπληρωματικών στοιχείων,

β) ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας και θέματα σχετικά με τη διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με άλλα συστήματα και την εξειδίκευση των τεχνικών λεπτομερειών για τη λειτουργία της και κάθε άλλο τεχνικό θέμα,

γ) ο τρόπος εισόδου στην πλατφόρμα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και το περιεχόμενο αυτής,

δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με την τροφοδότηση της πλατφόρμας με κάθε απαραίτητο στοιχείο αναφορικά με τον έλεγχο της ορθότητας και το εύρος κάλυψης τυχόν υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Οι αποφάσεις της παρούσας λαμβάνουν ειδική μέριμνα, ώστε η πλατφόρμα να είναι πλήρως προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 11

Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται τα άρθρα 7 και 8, με την επιφύλαξη των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 (Α’160) και του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με το ν.δ. 131/1974 (Α’320), για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις περιοχών οι οποίες έχουν οριοθετηθεί μετά από θεομηνία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η ενίσχυση, η οποία χορηγείται βάσει του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, δύναται να χορηγείται βάσει του παρόντος νόμου. Οι κάτοχοιτων αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.


Άρθρο 12
Επιχορήγηση αγροτών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 13
Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής

Συστήνεται Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (εφεξής Επιτροπή), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4622/2019 (Α’133). Η Επιτροπή αποτελεί τον μηχανισμό που συντονίζει και διασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο την υλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή.


Άρθρο 14
Ταμείο Κρατικής Αρωγής

1. Συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (εφεξής «Ταμείο»). Το Ταμείο εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από το Υπουργείο Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. Σκοπός του Ταμείου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων και δράσεων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες, συμπληρωματικά προς τις ενισχύσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

2. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:

α) Εισφορές ιδιωτών στον Λογαριασμό Κρατικής Αρωγής ο οποίος συστήνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος,

β) ποσά που έχουν αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και αφορούν σε κάθε είδους ενίσχυση που έχει δοθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνίες, τα οποία και αποδίδονται στο Ταμείο μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού,

γ) επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται κατ’ έτος με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Το Ταμείο διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται από τον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν τήρησης της διαδικασίας των άρθρων 20 έως 23 του ν. 4735/2020 (ΑΊ97),

β) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών,

δ) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ε) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

στ) τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

ζ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

η) τον Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

και,

θ) ένα (1) πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποί διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και την επαγγελματική του εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Ταμείου,

ως μέλη.

4. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου καταρτίζει ετήσια έκθεση που υποβάλλει στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία περιγράφονται τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων. Η έκθεση διαβιβάζεται από τον Υπουργό Οικονομικών στον Πρόεδρο της Βουλής.

5. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθορίζονται ο Οργανισμός του Ταμείου, ο κανονισμός λειτουργίας του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των πόρων του Ταμείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 15
Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής

1. Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη ορίζεται σε κάθε περιφερειακή ενότητα περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής, ο οποίος αποτελεί τον μόνιμο σύνδεσμο της περιφερειακής ενότητας με την Επιτροπή του άρθρου 13.

2. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής είναι στέλεχος των υπηρεσιών της περιφέρειας.

3. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής είναι αρμόδιος για: α) τον συντονισμό της διαδικασίας εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 16, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α’87),

β) την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της περιφέρειας για τη διαδικασία αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνία και τη συνδρομή μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών κρατικής αρωγής ως προς τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών και,

γ) τη μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης των επιτροπών κρατικής αρωγής, καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικαστικών ενεργειών για την έκδοση των ως άνω αποφάσεων.

4. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία εισηγείται προς συζήτηση στην ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 185 του ν. 3852/2010 και κοινοποιεί στην Επιτροπή του άρθρου 13. Ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής μπορεί να προβαίνει στην υποβολή προτάσεων βελτίωσης της διαδικασίας κρατικής αρωγής μετά από θεομηνία, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του ή με αφορμή σημαντικά προβλήματα που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις υποβάλλονται στον περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο περιφερειακό συμβούλιο. Η ετήσια έκθεση και οι ειδικές προτάσεις του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της περιφέρειας με την επιμέλεια των υπηρεσιών της περιφέρειας.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων ή σε μέγεθος καταστροφής, δύνανται να ορίζονται, με απόφαση του οικείου δημάρχου, υπεύθυνοι κρατικής αρωγής στους δήμους, που έχουν πληγεί από τη θεομηνία, προς υποστήριξη του έργου του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής. Ol υπεύθυνοι κρατικής αρωγής επικουρούν το έργο του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής.

6. Το έργο του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής εκτελείται υπό τις οδηγίες, τον άμεσο έλεγχο και τον συντονισμό του αντιπεριφερειάρχη, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010.

Άρθρο 16
Επιτροπές κρατικής αρωγής

1. Μετά από θεομηνία, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού συντονιστή κρατικής αρωγής, συστήνονται και συγκροτούνται, αμελλητί, επιτροπές κρατικής αρωγής ανά περιφερειακή ενότητα.

2. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής είναι αρμόδιες για την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από θεομηνία στις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με σκοπό την επιχορήγηση ή την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών, σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Οι επιτροπές κρατικής αρωγής υπογράφουν τις καταστάσεις των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων με τις εκτιμώμενες ζημιές.

4. Ως μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής ορίζονται μέλη του μητρώου του άρθρου 17. Τα μέλη επιλέγονται από τον αντιπεριφερειάρχη με κριτήρια το γνωστικό αντικείμενο και την εμπειρία τους, την εντοπιότητα, καθώς και το είδος των ζημιών.

5. Στις περιπτώσεις ζημιών σε μέσα παραγωγής, όπως στο έγγειο κεφάλαιο και σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής συμμετέχουν υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του άρθρου 17.

6. Τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής οφείλουν να τηρούν τις αρχές δεοντολογίας και συμπεριφοράς που προβλέπονται στον οδηγό της παρ. 8.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, το έργο και τη λειτουργία των επιτροπών κρατικής αρωγής, καθώς και τον τρόπο καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής.

Άρθρο 17
Εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής

1. Συστήνεται εθνικό μητρώο στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής (εφεξής «μητρώο»), στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 16. Το μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

2. Αρμόδια για την κατάρτιση και τήρηση του μητρώου είναι η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του άρθρου 19, η οποία διασφαλίζει ότι τα στελέχη του μητρώου λαμβάνουν την κατάλληλη κατάρτιση για την απόκτηση υψηλών επαγγελματικών προτύπων σε ζητήματα σχετικά με την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, καθώς και σε θέματα κρατικής αρωγής.

3. Στο μητρώο εγγράφεται υποχρεωτικά το προσωπικό των περιφερειών, το οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες, οι οποίες εμπλέκονται σε θέματα σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών, σύμφωνα με το άρθρο 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

4. Στο μητρώο εγγράφονται κατόπιν αίτησης και αξιολόγησής τους:

α) μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Δημοσίου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.),

β) μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.),

γ) στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) που ειδικεύονται σε θέματα εκτιμήσεων ζημίας, δ) εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού.

5. Δεν εγγράφονται στο μητρώο:

α) όσοι έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, απιστία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, των ν.π.δ.δ. ή των ΟΤΑ, παράβαση καθήκοντος και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και όσοι έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα με περισσότερες τις μίας αποφάσεις για συκοφαντική δυσφήμηση,

β) όσοι έχουν υποβληθεί είτε σε πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση, είτε σε πλήρη ή μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση,

γ) εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων στελεχών που εγγράφονται στο μητρώο, ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης, λειτουργίας και τήρησης του μητρώου, ο τρόπος αποβολής μελών από το μητρώο, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να επεκτείνονται οι κατηγορίες προσώπων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο.

Άρθρο 18
Αποζημίωση επιτροπών και κάλυψη δαπανών

1. Εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση εκτός περιφερειακής ενότητας μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τους σκοπούς του παρόντος, καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, κατά την υποπαρ. Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών σε επιχειρήσεις ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς από θεομηνία ή γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των περιοχών που επλήγησαν από θεομηνία δύναται, για να επιτευχθεί η έγκαιρη πραγματοποίηση του καταγραφικού και εκτιμητικού έργου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 13, να χορηγείται αποζημίωση στα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής για το έργο τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται το ύψος, οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης.

Άρθρο 19
Σύσταση Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, αρμόδια για τα θέματα κρατικής αρωγής σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, τροποποιείται ο Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καθοριστούν η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της διεύθυνσης, οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες των τμημάτων και κάθε ειδικότερο θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο 20
Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής

1. Συστήνονται είκοσι (20) οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι οργανικές θέσεις του πρώτου εδαφίου κατανέμονται ανά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο και ειδικότητα και ορίζεται η σχέση εργασίας.

2. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτή με απόφαση του αρμόδιου κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 οργάνου.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής επιτρέπεται η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143), ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

4. Οι αποσπάσεις της παρ. 3 διενεργούνται με κοινή απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα προέλευσης και του αρμόδιου κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης.

5. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων της παρ. 3 ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μια φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής και έκδοσης σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Για τη διενέργεια της απόσπασης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου, στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, ανέρχεται σε ποσοστό εξήντα πέντε τουλάχιστον τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων στον οικείο κλάδο, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλο φορέα. Ο αϊτών υπάλληλος επιπλέον, δεν είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης.

6. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης της παρ. 3 οι υπάλληλοι διατηρούντο σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τους όρους καιτις προϋποθέσεις καταβολής τους και η δαπάνη μισθοδοσίας και επιπλέον αμοιβών βαρύνει το Υπουργείο Οικονομικών. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

7. Με απόφαση του αρμόδιου κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου της παρ. 3 πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 21

Έλεγχος

1. Η Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής προβαίνει σε έλεγχο ως προς την τήρηση των διαδικασιών και μεθόδων που προβλέπονται στις αποφάσεις των άρθρων 7 και 8 για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων και την προκαταβολή έναντι επιχορήγησης, καθώς και ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στον οδηγό αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής.

2. Ο έλεγχος της παρ. 1 διενεργείται δειγματοληπτικά με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής ή κατόπιν καταγγελίας, αναφοράς ή ενδείξεων για μη τήρηση της νομοθεσίας. Ο έλεγχος δύναται να είναι και επιτόπιος.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος οι υπηρεσίες της περιφέρειας υποχρεούνται να τηρούν για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών επιχορήγησης κάθε επιχείρησης. Για τους σκοπούς του παρόντος οι υπηρεσίες της περιφέρειας και τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής παρέχουν στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής κάθε σχετική πληροφόρηση ή στοιχείο που τους ζητείται.

4. Για τα αποτελέσματα του ελέγχου ενημερώνεται η Επιτροπή του άρθρου 13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της επιχορήγησης, ο τρόπος καταβολής της και ο τρόπος αφαίρεσης της ενίσχυσης πρώτης αρωγής ή της προκαταβολής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την παροχή της επιχορήγησης κάθε φορά.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της παρ. 3 του άρθρου 7 και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 7. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις καταβολής της ενίσχυσης, το ύψος της προκαταβολής της επιχορήγησης, τα απαιτούμενα έγγραφα, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την παροχή της προκαταβολής και την εφαρμογή του άρθρου 8. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 9, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 9. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της πρώτης αρωγής.

5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται:

α) η τήρηση, επεξεργασία και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, ο τρόπος καταχώρισης και τήρησης των στοιχείων των δικαιούχων, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων, καθώς και η καταχώριση και η τήρηση συμπληρωματικών στοιχείων,

β) ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας και θέματα σχετικά με τη διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με άλλα συστήματα και την εξειδίκευση των τεχνικών λεπτομερειών για τη λειτουργία της και κάθε άλλο τεχνικό θέμα,

γ) ο τρόπος εισόδου στην πλατφόρμα, οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης πρώτης αρωγής του άρθρου 6 και το περιεχόμενο αυτής,

δ) ειδικότερα θέματα σχετικά με την τροφοδότηση της πλατφόρμας με κάθε απαραίτητο στοιχείο αναφορικά με τον έλεγχο της ορθότητας και το εύρος κάλυψης υφιστάμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

Οι αποφάσεις της παρούσας λαμβάνουν ειδική μέριμνα, ώστε η πλατφόρμα να είναι πλήρως προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προσδιορίζεται το ύψος της επιχορήγησης του Ταμείου Κρατικής Αρωγής του άρθρου 14, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατ’ έτος.

7 . Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθορίζονται ο Οργανισμός του Ταμείου Κρατικής Αρωγής, ο κανονισμός λειτουργίας του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης και διάθεσης των πόρων του Ταμείου Κρατικής Αρωγής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εφαρμογή του άρθρου 14.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, το έργο και τη λειτουργία των επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 16, καθώς και τον τρόπο καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής του άρθρου 16.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται τα προσόντα, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων στελεχών που εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 17, ο τρόπος κατάρτισης, οργάνωσης, λειτουργίας και τήρησης του μητρώου, ο τρόπος αποβολής μελών από το μητρώο, καθώς και άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 17. Με όμοια απόφαση δύναται να επεκτείνονται οι κατηγορίες προσώπων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται το ύψος, οι όροι, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης του άρθρου 18.

13. Με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, τροποποιείται ο Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να καθοριστούν η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες των τμημάτων και κάθε ειδικότερο θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο 23
Καταργούμενες διατάξεις

1. Το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17), περί παροχής επιχορηγήσεων για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, καταργείται.

2. Η υπ’ αρ. οικ. 3648/387/30.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για το έργο «Επιχορήγηση επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες εκτός σεισμών» άρθρου 36 του ν. 2459 (ΦΕΚ 17/Α/8-2-1997)» (Β’985) καταργείται.

Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών του άρθρου 19, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, διαβιβάζεται σε αυτήν από υπηρεσίες και φορείς το σύνολο των υποθέσεων που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος για επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία, καθώς και για τα λοιπά θέματα αρμοδιότητας της ανωτέρω διεύθυνσης.

2. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής, οι επιτροπές κρατικής αρωγής στελεχώνονται με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη από προσωπικό της περιφέρειας, ενώ μέλη μπορούν να είναι και μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής, οι αρμοδιότητες που μνημονεύονται στον παρόντα σχετικά με την επιχορήγηση και την προκαταβολή των άρθρων 4, 7 και 8, ασκούνται από το Γ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, όπως αυτή καθορίζεται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 10, η διαβίβαση των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σε φυσική μορφή.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήνονται ομάδες έργου αποτελούμενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των εκκρεμών υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και του λοιπού αρχείου για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών. Έργο των ομάδων έργου είναι η εκτέλεση ενεργειών για την ομαδοποίηση, ταξινόμηση και καταγραφή των υποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου και ενεργειών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, κατά περίπτωση και Υποδομών και Μεταφορών και της εισερχόμενης αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

6. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών πριν από τη δημοσίευση του παρόντος κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 παραμένουν σε ισχύ.

7. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 νοούνται οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID -19

Άρθρο 25

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) τροποποιείται με την προσθήκη ως φορολογικού έτους και του έτους 2020 και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.».

Άρθρο 26

Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης- Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής εφαρμογής της παρ. 1, από «30.6.2021» σε «31.12.2021» και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για το διάστημα από 1ης.1.2020 έως και 31.12.2021, αναστέλλεται η εφαρμογή της παρ. 1 και τα καταβληθέντα ποσά που αφορούν στο διάστημα της παρούσας δύνανται να επιστρέφονται ή να συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 376/1954, Α’90) .».

Άρθρο 27

Υπαγωγή φίλτρων και γραμμών αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% – Τροποποίηση της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000
Στο τέλος της παρ. 47 του Κεφαλαίου Α’ «Αγαθά» του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 (Α’248) προστίθεται δύο εδάφια, ως εξής:

«Ειδικά για τα φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ.ΕΧ 9018) και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης (Δ.Κ. ΕΧ 9018), ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). Ο υπερμειωμένος συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 και μετά την ημερομηνία αυτή τα είδη αυτά υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%.».

Άρθρο 28
Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση ως μέτρο στήριξης με τη μορφή «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C (2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (C 911), όπως εκάστοτε ισχύει και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (ΑΊ67) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 29

Μετάθεση χρόνου υποβολής ετήσιων οικονομικών εκθέσεων – Τροποποίηση του ν. 3556/2007
Στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α’91) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Από την 1η Ιανουάριου 2020, οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις συντάσσονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών – ΕΑΚΑΑ) που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα έχει προβεί σε ανάλυση κόστους και οφέλους. Στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, δίνεται στους εκδότες η δυνατότητα συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση από την 1η Ιανουάριου 2021.».

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άρθρο 30

Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021

Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού έτους 2021 του Υπουργείου Οικονομικών και, ειδικότερα, του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», αυξάνονται κατά τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 31
Μεταβιβάσεις συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, λογοτεχνών και καλλιτεχνών

1. Τα κατώτατα όρια σύνταξης του Ι.Κ.Α. και του Δημοσίου, όπως είχαν διαμορφωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α’ 85), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία αυτή, τόσο για την απονομή της σύνταξης όσο και για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των προσώπων της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2320/1995 (Α’ 133) καί αυτών της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3075/2002 (Α’ 297), αντίστοιχα.

2. Δικαιώματα που έχουν γεννηθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος εξετάζονται σύμφωνα με την παρ. 1, μη εφαρμοζομένης στην περίπτωση αυτή της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 (Α’ 210), όπως αυτή ίσχυε κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

ΜΕΡΟΣ Ε’

Άρθρο 32

Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 5.

2. Η ισχύς του άρθρου 12 αρχίζει από την 1η.1.2020.

3. Η ισχύς του άρθρου 28 αρχίζει από την 1η.5.2020, ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της ίδιας ημέρας (Α’90).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 


Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η συνολική αναμόρφωση και ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου στον τομέα της κρατικής αρωγής μετά από την επέλευση θεομηνίας, προκειμένου να θεσμοθετηθεί ένα συνεκτικό και ενιαίο νομοθετικό κείμενο.

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι, σε ένα πλαίσιο εθνικού συντονισμού, η επιτάχυνση των διαδικασιών προώθησης των μέτρων ενίσχυσης και αποκατάστασης των πληγέντων, με σχετική προτεραιοποίηση, προκειμένου ο κρατικός μηχανισμός να ενεργοποιείται και να λειτουργεί σε έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες σε κεντρικό επίπεδο, με ταυτόχρονη αποφυγή αλληλοεπικαλύφεων από την κείμενη νομοθεσία ή νομικών κενών, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και στοχευμένη οικονομική ενίσχυση των πληγέντων.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Αποτελεί πρόβλημα διότι, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι κατακερματισμένο και αναποτελεσματικό για τον λόγο ότι υφίστανται καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αποφάσεων χρηματοδότησης καθώς και έλλειψη παρακολούθησης της πορείας των μέτρων αποκατάστασης. Επομένως, χρήζει επανεξέτασης και επικαιροποίησης, προκειμένου να παρέχει οικονομική στήριξη, ως αποκατάσταση μετά από θεομηνίες, με τρόπο συντονισμένο, ταχύ, αποτελεσματικό και σε πλήρη εναρμόνιση με τους ενωσιακούς κανόνες οι οποίοι διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στους πληττόμενους από μία επέλευση θεομηνίας και το σύνολο της κοινωνίας, το οποίο επηρεάζεται με πολυεπίπεδο τρόπο, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι, η αξιολογούμενη ρύθμιση συνιστά μέσο για την ενίσχυση της ικανότητας του διοικητικού μηχανισμού να ανταποκριθεί άμεσα, με ταχύτητα και με τρόπο συνεκτικό και συντονισμένο στην ενίσχυση πληττόμενων λόγω έκτακτης συνθήκης και συνεπώς, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο 1

Αποτυπώνεται ο σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου που είναι η αποτελεσματική και έγκαιρη υλοποίηση δράσεων κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και ζημιών από θεομηνίες.

Άρθρο 2

Καθορίζεται το αντικείμενο της αξιολογούμενης ρύθμισης με την εισαγωγή του ενιαίου πλαισίου κρατικής αρωγής και των παραμέτρων αυτής.

Άρθρο 3

Περιέχονται οι βασικοί ορισμοί εννοιών που χρησιμοποιούνται στην αξιολογούμενη ρύθμιση, σε αντιστοιχία με τους ορισμούς της ενωσιακής νομοθεσίας στον τομέα της επιχορήγησης των επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων μετά από θεομηνία, καθώς και σχετικών γνωμοδοτήσεων που έχουν εκδοθεί από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας για την επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία.

Ειδικότερα, η θεομηνία ορίζεται με απαρίθμηση των συγκεκριμένων φυσικών φαινόμενων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα στοιχεία 9 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 (L 193) και στο άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187), καθώς και στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 (L 369). Διευκρινίζεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 (L193) αφορά στις περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων και πυρκαγιές δασών. Για τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 (L 187), ως θεομηνίες ορίζονται σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις, πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες,

ηφαιστειακές εκρήξεις και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές από φυσικά αίτια. Στον Κανονισμό (ΕΕ) 1388/2014 (L 369), ως θεομηνίες ορίζονται σεισμοί, χιονοστιβάδες, κατολισθήσεις και πλημμύρες, ανεμοστρόβιλοι, τυφώνες, εκρήξεις ηφαιστείων και πυρκαγιές δασών.

Ως προς τους δικαιούχους της κρατικής αρωγής, αποσαφηνίζεται η έννοια της επιχείρησης και της αγροτικής εκμετάλλευσης, λαμβανομένων υπ’ όψη των σχετικών υπ’ αρ. 15/2008 και 537/2005 γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 4

Ορίζονται τα σχετικά με την επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία, προς βελτίωση και εκσυγχρονισμό του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου, το οποίο καθοριζόταν στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) και προς συμπλήρωση σχετικών νομοθετικών κενών και αποσαφήνιση ζητημάτων τα οποία παρέμεναν είτε αρρύθμιστα είτε εν μέρει ρυθμισμένα. Στην παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που πλήττονται από θεομηνίες. Ως προς τα στοιχεία κάλυψης της επιχορήγησης, σε συνέχεια και της σχετικής υπ’ αρ. 537/2005 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ρητά μνημονεύονται οι υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

Στην παρ. 4 διατυπώνεται η ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997, που είχε διαμορφωθεί σε συνέχεια και των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων με την οποία ορίζεται ότι η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Στην παρ. 5, θεσμοθετείται η διαδικασία της προκαταβολής έναντι επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε μέγεθος καταστροφής.

Άρθρο 5

Διευκρινίζονται τα θέματα επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων που έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με στόχευση την κινητροδότηση της ιδιωτικής ασφάλισης, ρυθμίζεται ότι οι ασφαλισμένες επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση επιπλέον της αποζημίωσης μόνο για το ποσό της ζημίας το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και για το ποσοστό το οποίο θα ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ενώ για τους ίδιους λόγους επεκτείνεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και η μη υπαγωγή σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, η μη δέσμευση και ο μη συμψηφισμός με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα πέραν της επιχορήγησης και για το ποσό που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Περαιτέρω, προς αποτροπή της καταβολής επιχορήγησης για ποσό καλυπτόμενο από την ιδιωτική ασφάλιση με πρόκληση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ορίζεται ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων περί επιχορήγησης, απαιτείται η προηγούμενη ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού του ποσού της ζημιάς που καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Άρθρο 6

Η προτεινόμενη διάταξη στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από θεομηνία, μέσιο της πρόβλεψης δυνατότητας χορήγησης άμεσα έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής.

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης αρωγής ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 7

Στην προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται αναλυτικά η διαδικασία επιχορήγησης. Συγκεκριμένα, απλοποιείται η διαδικασία της καταβολής της επιχορήγησης μετά την ολοκλήρωση του έργου της εκτίμησης και της καταγραφής των ζημιών. Με τη νέα διαδικασία, η διοικητική διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης ολοκληρώνεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αντικαθίσταται η προβλεπόμενη στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997 διαδικασία η οποία ενέπλεκε τρία Υπουργεία, καθώς απαιτούσε την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών για τον καθορισμό του ύψους της επιχορήγησης και κάθε σχετικής λεπτομέρειας και ανέθετε την αρμοδιότητα για την καταβολή των επιχορηγήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, όπως και κατά το προϊσχύον καθεστώς, κατά το άρθρο 36 του ν. 2459/1997, για την επιχορήγηση απαιτείται η προηγούμενη έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών κατά περίπτωση, και Υποδομών και Μεταφορών για την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και τη διαπίστωση της έκτασης των ζημιών, σύμφωνα με όσα ειδικώς ορίζονται στον ν. 867/1979 (Α’ 24), στον ν. 1048/1980 (Α’ 101), στον ν. 1133/1981 (Α’ 54), στον ν. 1190/1981 (Α’ 203) και στο άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α’ 25).

Κατόπιν της έκδοσης της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, οι επιτροπές της περιφέρειας διαβιβάζουν τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου και μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών πραγματοποιείται ο έλεγχος των αιτήσεων και ολοκληρώνεται η καταβολή της επιχορήγησης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ταχύτητα στην έκδοση των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων και συνεπώς, η αμεσότερη τελική εκταμίευση των ποσών των επιχορηγήσεων.

Άρθρο 8

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, καθορίζονται όλα τα σχετικά ζητήματα της προκαταβολής.Ειδικότερα προβλέπεται η ειδική απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, προς άμεση ανακούφιση των πληγέντων, τα θέματα καταβολής των ποσών στους δικαιούχους, με τήρηση των προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις. Επίσης, ρυθμίζεται ειδικά η περίπτωση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά την προκαταβολή επιχορήγησης εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης.

Άρθρο 9

Στην προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται αναλυτικά τα διαδικαστικά ζητήματα ως προς την καταβολή της πρώτης αρωγής, τα θέματα συμψηφισμού με την επιχορήγηση, η διαδικασία πληρωμής και σχετικά ειδικότερα θέματα. Ειδικότερα, ορίζεται η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής της σχετικής αίτησης. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε πολίτες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αδυναμία ή δυσκολία ηλεκτρονικής υποβολής, δίνεται η δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης στον περιφερειακό συντονιστή κρατικής αρωγής από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου. .

Άρθρο 10

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της φηφιοποίησης των διαδικασιών στον τομέα της κρατικής αρωγής που οδηγούν σε επιτάχυνσή τους, θεσμοθετείται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής. Στην ως άνω πλατφόρμα, τηρείται βάση δεδομένων με επαρκείς και ακριβείς πληροφορίες για τις κάθε είδους ενισχύσεις που έχουν δοθεί σε φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά από θεομηνία. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο ανά δικαιούχο, για τα φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο καιτο Α.Φ.Μ. και για τα νομικά πρόσωπα, την επωνυμία, το Α.Φ.Μ., καθώς και το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε τη ζημία με την ημερομηνία της εκδήλωσής του, τις περιοχές που αφορά, την κοινή υπουργική απόφαση της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών, το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης και το ποσό της κρατικής αρωγής, καθώς και της προκαταβολής έναντι επιχορήγησης μέχρι την οριστική εκκαθάριση αυτής.

Για την για ορθή και πλήρη καταγραφή της ορθότητας των στοιχείων προβλέπεται η τροφοδότηση της βάσης δεδομένων με στοιχεία προερχόμενα από τις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και των λοιπών φορέων που σχετίζονται με την κρατική αρωγή και παρέχουν κάθε είδους χρηματική ενίσχυση, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς συμβούλους.

Άρθρο 11

θεσπίζονται ειδικότερες διατάξεις για τις επιχορηγήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να αρθούν ερμηνευτικά ζητήματα αναφορικά με τις σχετικές επιχορηγήσεις. Για λόγους ενότητας δικαίου και προς αποφυγή θεσμοθέτησης διατάξεων, οι οποίες θα οδηγούσαν σε σύγκρουση στην εσωτερική έννομη τάξη, αναφέρεται ρητά, ότι οι διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, μέσω των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων δυνάμει του ν.3877/2010 (Α 160) και των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, δυνάμει των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 (Α’320), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α’ 34) . Στο ίδιο πλαίσιο, για περιπτώσεις περιοχών οι οποίες έχουν οριοθετηθεί ως πληγείσες, δυνάμει της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, θεσπίζεται ότι, κατά παρέκκλιση των ως άνω Κανονισμών, δύναται η ενίσχυση βάσει του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, να χορηγείται βάσει της αξιολογούμενης ρύθμισης, υπό την προϋπόθεση έκδοσης κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 12

Με ειδική ρύθμιση επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής της παρούσας και στην περίπτωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε υπό εξαιρετικές περιστάσεις όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων ή σε καταστροφές μεγάλης έκτασης, να επιχορηγούνται, πέραν των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, και τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αυτονόητη υποχρέωση είναι η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των κανόνων για τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, καθώς και οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων να έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόφη ότι διαφορετική βαρύτητα έχει η αγροτική παραγωγή στο εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σε σύγκριση με τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η σχετική διάταξη δεν εξισώνει τις δύο κατηγορίες, αλλά επιχειρεί τη δίκαιη και κατ’ αναλογία ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών τους.

Άρθρο 13

Θεσμοθετείται η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, η οποία αποτελεί τον εθνικό μηχανισμό συντονισμού των θεμάτων, τα οποία άπτονται του τομέα της κρατικής αρωγής και μεριμνά για την αποκατάσταση και τη διαχείριση των πόρων. Η Επιτροπή διέπεται από τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ιδίως όσον αφορά στη συγκρότηση και ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας της με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπονται μόνο οι ρυθμίσεις, για τις οποίες υπάρχει η ανάγκη θεσμοθέτησης σε επίπεδο τυπικού νόμου, ενώ τα υπόλοιπα θέματα αφήνεται να ρυθμιστούν στην Π.Υ.Σ., κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 8 του ν.4622/2019. Στόχος της ρύθμισης, μέσα από τη δημιουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, είναι η θέσπιση ενός υψηλού επιπέδου οργάνου, το οποίο προβαίνει σε συντονισμό των διαδικασιών προώθησης μέτρων ενίσχυσης και αποκατάστασης, ως ένας μόνιμος, σταθερός και θεσμοθετημένος εθνικός μηχανισμός στο συγκεκριμένο πεδίο πολιτικής. Η θέσπιση και λειτουργία της Επιτροπής αποτελεί θεμελιώδη δράση στη μεταρρυθμιστική προσπάθεια η οποία επιχειρείται με την αξιολογούμενη ρύθμιση, καθώς με τη θεσμοθέτησή της καθίσταται νομικά εφικτή η δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού, ο οποίος θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση συνολικής προσέγγισης για τις ανάγκες, το κόστος, την έκταση και τις ιδιαιτερότητες κάθε θεομηνίας, τη συντονισμένη προώθηση των μέτρων αποκατάστασης και ενίσχυσης και την παρακολούθηση των διεργασιών ως την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Άρθρο 14

Συστήνεται Ταμείο Κρατικής Αρωγής, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με σκοπό τη χρηματοδότηση προγραμμάτων στήριξης και ενίσχυσης πληγέντων από θεομηνίες. Στόχος είναι η διαμόρφωση συνθηκών για την κινητοποίηση της κοινωνίας με τη σύσταση Ταμείου Κρατικής Αρωγής. Το συγκεκριμένο Ταμείο με αυστηρούς κανόνες λογοδοσίας και με διαφανείς κανόνες λειτουργίας συγκεντρώνει εισφορές ιδιωτών για αποκατάσταση από θεομηνίες ή ποσά που τυγχάνουν αχρεωστήτως καταβληθέντα από ενισχύσεις κρατικής αρωγής. Η εποπτεία του Ταμείου ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο και επιφορτίζεται με τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη αυτού, ενώ η διοίκησή του ανήκει σε εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς διασφάλιση της διαφάνειας, θεσπίζεται η υποχρέωση κατάρτισης ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, υποβάλλεται, δε, και στη Βουλή των Ελλήνων. Στην έκθεση περιγράφονται τα αποτελέσματα της διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων.

Άρθρο 15

Στην παρούσα διάταξη θεσμοθετείται ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής, ως ο μόνιμος σύνδεσμος της εκάστοτε πληγείσας περιφερειακής ενότητας με την Εθνική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13. 0 στόχος της θεσμοθέτησης είναι η διασφάλιση ύπαρξης, εντός περιφερειακής ενότητας, ενός προσώπου, το οποίο διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και την εμπειρία να επικουρεί και να πληροφορεί τους πολίτες, μετά από την εκδήλωση θεομηνιών για θέματα αρμοδιότητας της περιφέρειας, να συμβάλει στη διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων που συναρτώνται με την κρατική αρωγή και να συντονίζει σε επίπεδο περιφέρειας, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010, τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης και καταγραφής των ζημιών μετά από μία θεομηνία.

Προκειμένου να εντοπίζονται δυσχέρειες κατά τη διαδικασία επιχορήγησης μετά από θεομηνία, αλλά και να βελτιώνεται ο σχετικός μηχανισμός, ο περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία παρουσιάζει στην ειδική συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 185 του ν. 3852/2010 και την κοινοποιεί στην Επιτροπή του άρθρου 13.

Άρθρο 16

Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τη σύσταση και το έργο των επιτροπών κρατικής αρωγής, οι οποίες συνιστούν τα όργανα που είναι αρμόδια για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από θεομηνία σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, με σκοπό την επιχορήγηση ή και την προκαταβολή για την αντιμετώπισή τους. Οι επιτροπές συστήνονται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και συγκροτούνται με τη συμμετοχή στελεχών εγγεγραμμένων στο μητρώο του άρθρου 17 και με συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την επιλογή τους. Προκειμένου να διασφαλισθεί το υψηλού επιπέδου έργο των επιτροπών, ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών θεσπίζεται οδηγός αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής.

Τέλος, ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις ζημιών σε μέσα παραγωγής, ιδίως του εγγείου κεφαλαίου, στις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής, συμμετέχουν υποχρεωτικά στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τα οποία ανήκουν στο μητρώο της αξιολογούμενης ρύθμισης, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των επιτροπών και την ορθή καταγραφή και αποτύπωση των ζημιών στα μέσα παραγωγής, λόγω των ειδικών γνώσεών τους.

Άρθρο 17

Θεσπίζεται η σύσταση του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής, στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για συμμετοχή στις επιτροπές κρατικής αρωγής.. Περαιτέρω, ορίζεται ότι στο μητρώο από το οποίο αντλούνται τα στελέχη για την συγκρότηση των επιτροπών, εγγράφονται μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στελέχη του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) που είναι υπεύθυνα για θέματα εκτιμήσεων ζημίας, καθώς και εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες στα πεδία εκτιμήσεων ζημίας κινητών ή ακινήτων στοιχείων ενεργητικού. Δεδομένης και της σχετικής αρμοδιότητας της περιφέρειας, σε θέματα αντιμετώπισης θεομηνιών, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 3852/2010 και με σκοπό να στελεχώνονται οι επιτροπές εκτίμησης και καταγραφής ζημιών μετά από θεομηνία και από τα στελέχη της κατά τόπο αρμόδιας περιφέρειας, ορίζεται ότι, το προσωπικό των περιφερειών, το οποίο στελεχώνει τις οργανικές μονάδες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για θέματα σχετικά με την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των θεομηνιών, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87), εγγράφονται υποχρεωτικά στο μητρώο.

Περαιτέρω, με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ορίζονται περιοριστικώς αναφερόμενοι λόγοι αποκλεισμού από την εγγραφή στο μητρώο.

Τέλος, οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών εξουσιοδοτούνται να καθορίσουν με σχετική απόφαση τα προσόντα των στελεχών που εγγράφονται στο μητρώο, τη διαδικασία και τα αρμόδια για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων στελεχών όργανα, τον τρόπο κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, τον τρόπο αποβολής από το μητρώο, κάθε συναφές διαδικαστικό θέμα τόσο για την ένταξη των υποψηφίων των κατηγοριών του παρόντος ή άλλης κατηγορίας στο μητρώο όσο και για τη λειτουργία και οργάνωση του μητρώου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Προβλέπεται, δε, ομοίως με απόφαση των ως άνω υπουργών η δυνατότητα επέκτασης των κατηγοριών των προσώπων που μπορούν να εγγράφονται στο μητρώο.

Άρθρο 18

Στην προτεινόμενη διάταξη ορίζονται τα θέματα αποζημίωσης των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες του καταγραφικού και εκτιμητικού έργου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλης έκτασης ζημιών σε επιχειρήσεις από θεομηνία ή γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των περιοχών που επλήγησαν από θεομηνία, δύναται, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, να χορηγείται αποζημίωση στα εγγεγραμμένα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής στο μητρώο για το έργο τους, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Άρθρο 19

Προβλέπεται η σύσταση στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής. Στόχος της ρύθμισης είναι η εξασφάλιση της ανάγκης υπηρεσιακής διαχείρισης των ειδικών καθεστώτων στήριξης των επιχειρήσεων, καθώς και η διοικητική υποστήριξη των θεμάτων της αξιολογούμενης ρύθμισης. Για λόγους συμμόρφωσης με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της διεύθυνσης, οι επιχειρησιακοί στόχοι της, οι αρμοδιότητες των τμημάτων και κάθε ειδικότερο θέμα δεν καθορίζονται στην νομοθετική διάταξη, αλλά ρυθμίζονται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο και τροποποιεί αντιστοίχως το π. δ. 142/2017 (Α’ 181), που αποτελεί τον οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 20

Καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα στελέχωσης της νέας Διεύθυνσης εντός του Υπουργείου Οικονομικών, με την έγκαιρη εξασφάλιση του αναγκαίου στελεχιακού δυναμικού, προκειμένου ο νέος φορέας να είναι σε θέση να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται προς υλοποίηση των σχετικών πολιτικών στον τομέα της κρατικής αρωγής. Η ρύθμιση είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί η διευκόλυνση των αποσπάσεων για την άμεση, έγκαιρη και επαρκή στελέχωση της νέας Διεύθυνσης, καθώς και η απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 21

Στο πλαίσιο της ανάγκης ελέγχου ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και μεθόδων για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων, καθώς και ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων στον οδηγό αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών κρατικής αρωγής, καθορίζεται σχετική διαδικασία. Ο έλεγχος διενεργείται από τη νεοσύστατη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, ενώ παράλληλα, για λόγους διασφάλισης της δυνατότητας διασταύρωσης των στοιχείων, ορίζεται η υποχρέωση των υπηρεσιών της περιφέρειας να τηρούν για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών το σύνολο των φακέλων και σχετιζόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών κάθε περίπτωσης επιχορήγησης επιχείρησης. Με την ίδια στόχευση, οι υπηρεσίες της περιφέρειας και τα μέλη των επιτροπών κρατικής αρωγής οφείλουν να παρέχουν στην Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής κάθε σχετική πληροφόρηση ή στοιχείο που τους ζητείται.

Άρθρο 22

Με την προτεινόμενη διάταξη, τίθενται συγκεντρωτικά οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του νομοσχεδίου.

Άρθρο 23

Με την προτεινόμενη διάταξη τίθενται οι καταργούμενες διατάξεις. Ειδικότερα, καταργείται το άρθρο 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17), του οποίου το ρυθμιστικό περιεχόμενο καθορίζεται πλέον από τις διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης, καθώς και η υπ’ αρ. οικ. 3648/387/30.3.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’985) για λόγους ενότητας δικαίου και προς αποφυγή θέσπισης διατάξεων με αντιφατικό περιεχόμενο με εν ισχύ κανονιστικές πράξεις.

Άρθρο 24

Ορίζεται, μία συνολική μεταβατική διαδικασία, προκειμένου η ελληνική διοίκηση να προσαρμοσθεί στις νέες ρυθμίσεις της αξιολογούμενης ρύθμισης, κυρίως μετά την κατάργηση της ανάγκης έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων και τη συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων στο Υπουργείο Οικονομικών, προς απλοποίηση της διαδικασίας.

Προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο χρονικού κενού και αδυναμίας άμεσης συγκρότησης των επιτροπών κρατικής αρωγής, μέχρι την πλήρη λειτουργία του εθνικού μητρώου στελεχών επιτροπών κρατικής αρωγής, ορίζεται ως μεταβατική διαδικασία η στελέχωση των επιτροπών με τα μέλη που προβλέπει το ι σχύον δίκαιο, ήτοι η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 2459/1997, δηλαδή το προσωπικό της περιφέρειας, μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΟΕΕ) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ).

Ομοίως, μέχρι την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, προβλέπεται ότι, η διαβίβαση των εγγράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Περαιτέρω, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η σύσταση ομάδων έργου από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών με αντικείμενο την εκτέλεση ενεργειών για την ομαλή και ασφαλή μεταφορά των φακέλων των εκκρεμών υποθέσεων, της σχετικής αλληλογραφίας και του λοιπού αρχείου για την εφαρμογή των οριζόμενων στο άρθρου 36 του ν. 2459/1997 στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Οικονομικών. Έργο των ως άνω ομάδων είναι η εκτέλεση ενεργειών για την ταξινόμηση και καταγραφή φακέλων των υποθέσεων και εντολών που εκκρεμούν σε υπηρεσίες και φορείς των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τη συσχέτιση με υπάρχοντα και σχετιζόμενα με αυτές εκκρεμή έγγραφα του Τμήματος Γ- Ειδικών Χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και της εισερχόμενης αλληλογραφίας με αποδέκτες τις υπηρεσίες αυτές, και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. Παράλληλα, στην προτεινόμενη ρύθμιση, περιλαμβάνονται οι μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν στη διατήρηση σε ισχύ των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α’ 17) και οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους. Τέλος, για λόγους ενότητας της έννομης τάξης και προς αποφυγή ερμηνευτικών κενών, ορίζεται ότι, ό,που στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στο άρθρο 36 του ν. 2459/1997, νοούνται οι κατά περιεχόμενο αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 25

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
Τη φορολογική ελάφρυνση των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και των αλιέων της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.

Με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υπήρχε πρόβλεψη για εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος και για τους αλιείς παράκτιας αλιείας, που λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 πλήττονται οικονομικά.

Στόχο της αξιολογούμενης ρύθμισης : Επιδιώκεται η φορολογική ελάφρυνση των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και των αλιέων της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.

Αφορά : Αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς της παράκτιας αλιείας.
 

Άρθρο 26

Με την προτεινόμενη διάταξη και για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2021, συνεπεία των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει από τον  κορωνοϊό COVID-19, αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής του 5% που οφείλουν να καταβάλουν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης προς το Δημόσιο από τα νοσήλια που εισπράττουν.

Στόχο της αξιολογούμενης ρύθμισης : o σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η αποφυγή επιβάρυνσης με το τέλος 5% υπέρ του Δημοσίου από τα νοσήλεια που εισπράττουν οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2021.

Συνεπεία των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας, που έχουν προκόψει από τον κορωνοϊό COVID-19 και δεδομένου του γεγονότος, ότι οι Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όσους ασθενούν από COVID-19, καθίσταται αναγκαία η προτεινόμενη ρύθμιση τουλάχιστον έως και τις 31.12.2021.

Η ρύθμιση του προτεινόμενου άρθρου αφορά στις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης που λειτουργούν και έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 225/2000 (Α’ 194).

Άρθρο 27

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε είδη που προορίζονται για αιμοκαθαιρόμενους νεφροπαθείς ασθενείς κατ’ αναλογία με άλλα ιατρικά είδη που προορίζονται για ομάδες ασθενών με σοβαρές παθήσεις.

Στόχο της αξιολογούμενης ρύθμισης : Με τη θέση σε ισχύ της προτεινόμενης διάταξης, υπάγονται σε συντελεστή 6% γραμμές και φίλτρα αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης της παρ. 47 του Κεφαλαίου A του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ και συναφώς αναμένεται η μείωση του κόστους αιμοκάθαρσης για τους νεφροπαθείς.

Τα ανωτέρω είδη δεν υπάγονται μέχρι σήμερα στο χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ, με αποτέλεσμα η αναπόφευκτη για τους νεφροπαθείς ασθενείς αγορά τους να αυξάνει το κόστος της θεραπείας τους .

Αφορά σε νεφροπαθείς ασθενείς οι οποίοι χρήζουν αιμοκάθαρσης, σε μονάδες αιμοκάθαρσης και σε δημόσια νοσοκομεία και λοιπές δομές που χρησιμοποιούν φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης.

Άρθρο 28

Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Προς τον σκοπό αυτό με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία των ανωτέρω πληττόμενων από την εμφάνιση και την διάδοση του κορωνοίού COVID-19. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με το μέτρο της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Αποτελεί πρόβλημα λόγω της ανατροπής της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη ταμειακής ρευστότητας και να εξισορροπηθούν οι αρνητικές συνέπειες στην ευρύτερη οικονομία.

Στόχο της αξιολογούμενης ρύθμισης : Με την αξιολογούμενη ρύθμιση σκοπείται η αντιμετώπιση της έλλειψης ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο 29

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί να παρέχει τη δυνατότητα στις εισηγμένες εκδότριες εταιρίες να αναβάλουν τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση σύνταξης ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF – European Single Electronic Format) κατά ένα έτος, δηλαδή για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν από την 1Π Ιανουάριου 2021 αντί της 1ης Ιανουάριου 2020. Το μέτρο αυτό υιοθετείται στο πλαίσιο του πακέτου ανάκαμψης των κεφαλαιαγορών της ΕΕ από την πανδημία του COVID-19 (Capital Markets Recovery Package – CMRP) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουάριου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές και της οδηγίας 2004/109/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, με στόχο την υποστήριξη της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19 (L 68).

Η ρύθμιση αναφορικά με τον ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο (ESEF) θα ελαφρύνει τις εισηγμένες εταιρείες από το διοικητικό κόστος συμμόρφωσης κατά την περίοδο της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19. Το μέτρο κρίνεται σημαντικό, ιδιαίτερα για τις μικρότερες εταιρείες, καθώς οι περισσότερες από αυτές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην έγκαιρη προσαρμογή των συστημάτων τους στις συνθήκες της πανδημίας και κρίνεται σκόπιμο να τους επιτραπεί να επικεντρωθούν στην ανάκαμψή τους.

Στόχο της αξιολογούμενης ρύθμισης : Ελάφρυνση από διοικητικά κόστη κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν στους εισηγμένους σε ρυθμιζόμενες αγορές εκδότες και τους επενδυτές τους. Έμμεσα αφορούν σε όλους τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με τις εν λόγω εταιρείες.

Άρθρο 30

Η προτεινόμενη διάταξη προωθείται στο πλαίσιο των μέτρων, τα οποία ήδη εφαρμόζει ή θεσπίζει για πρώτη φορά η Ελλάδα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές συνέπειες που εξακολουθούν να προκαλούνται από τη συνεχιζόμενη πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Τα εν λόγω μέτρα απαντούν στις πολυεπίπεδες συνθήκες έκτακτης ανάγκης που έχουν διαμορφωθεί λόγω της υγειονομικής κρίσης.

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου περί συμπληρωματικού προϋπολογισμού είναι να καταστεί εφικτή και να διασφαλιστεί από δημοσιονομικής πλευράς η αποτελεσματική υλοποίηση του συνόλου των κυβερνητικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών που επιφέρει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα – κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις – η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, άρα κατ’ επέκταση η θωράκιση της οικονομίας της χώρας.

Αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία έχουν πληγεί από την πανδημία του COVID-19.

Άρθρο 31

Με την προτεινόμενη διάταξη, ορίζεται ότι τα κατώτατα όρια του ΙΚΑ (486,84 ευρώ) και του Δημοσίου (364,45 ευρώ) τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, εξακολουθούν να ισχύουν για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μελών των οικογενειών των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των λογοτεχνών – καλλιτεχνών, αντίστοιχα.

Η προτεινόμενη ρύθμιση κατέστη αναγκαία λόγω της κατάργησης από τον ν. 4387/2016 (Α’85) των κατωτάτων ορίων συντάξεων, όπως αυτά ίσχυαν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησής τους, ιδίως εκείνης που απαιτούσε ο κατά μεταβίβαση δικαιούχος να μη διαθέτει εισόδημα που να μην υπερβαίνει τα οριζόμενα κατώτατα ποσά, κατά το προηγούμενο της μεταβίβασης έτος. Τα ποσά αυτά ανέρχονταν, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016, σε 486,84 ευρώ μηνιαίως για την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΙΚΑ (αφορά τους κατά μεταβίβαση δικαιούχους των πολιτικών συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης – συνταξιούχων ΟΓΑ) και σε 364,45 ευρώ ανά μήνα για την κατώτατη σύνταξη του Δημοσίου (αφορά τους λογοτέχνες -καλλιτέχνες). Περαιτέρω, όπως καταφάθηκε και στη σχετική γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (πρακτικά της 2ης Ειδικής Συνεδρίασης της Μείζονος Ολομέλειας του ΕΣ της 17ης Μαρτίου 2021, ad hoc, όπως επισυνάπτονται μετά του διαβιβαστικού τους στο παρόν) η προτεινόμενη ρύθμιση δεν παρουσιάζει προβλήματα αντισυνταγματικότητας, καθώς δεν προκύπτει ότι θίγει το δικαίωμα στην περιουσία ούτε προσβάλλει την αρχή της αναλογικότητας, εισάγοντας κάποιον δυσανάλογο περιορισμό, δεδομένου ότι προσδιορίζει το όριο στο ίδιο ποσό που ίσχυε και παλαιότερα. Αντιθέτως, πρόκειται για ευνοϊκή διάταξη, δεδομένου ότι επανεισάγει τα κατώτατα όρια συντάξεων που είχαν καταργηθεί με τον ν. 4387/2016, και είχαν καταστήσει ανενεργή τη δυνατότητα μεταβίβασης των πολιτικών συντάξεων του ν. 2320/1995 και των συντάξεων λογοτεχνών -καλλιτεχνών του ν. 3075/2002.

Η ρύθμιση αυτή είναι αναγκαία, όχι μόνο λόγω της κατάργησης των ως άνω ορίων, αλλά και λόγω του ότι τα όρια των 346 ή 384 ευρώ – αναλόγως των ετών ασφάλισης – που θέτει ο ν. 4387/2016, δεν μπορούν να επιτελέσουν τον ρόλο των κατωτάτων ορίων για τους εξής λόγους: αφενός διότι δεν αποτελούν κατά κυριολεξία κατώτατα όρια, καθώς αφορούν μόνο στην εθνική σύνταξη, χωρίς να συνυπολογίζεται το ύψος της ανταποδοτικής, το οποίο εξαρτάται από τις αποδοχές, τα έτη ασφάλισης και τα ποσοστά αναπλήρωσης, και αφετέρου διότι, εάν εφαρμόζονταν, θα έθεταν σαφώς σε δυσμενέστερη θέση τους υποψηφίους για μεταβίβαση των πολιτικών συντάξεων του ν. 2320/1995 (καθώς το όριο θα μειωνόταν από τα 486,84 ευρώ στα 346 ή 384 ευρώ ανά μήνα), καθώς και των συντάξεων λογοτεχνών – καλλιτεχνών (στην περίπτωση που ως όριο θεωρείτο εκείνο των 346 ευρώ), με αποτέλεσμα την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων μεταβίβασης, αλλά και τη δημιουργία ανισοτήτων.

Στόχο της αξιολογούμενης ρύθμισης : Ισονομία με τα πρόσωπα, των οποίων το σχετικό δικαίωμα γεννήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4387/2016 και η ασφάλεια δικαίου στις συνταξιοδοτικής φύσεως έννομες σχέσεις.

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στα μέλη των οικογενειών των συνταξιούχων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των λογοτεχνών – καλλιτεχνών αντίστοιχα.

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2320/1995 (Α’133) και της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3075/2002 (Α’ 297), ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι, για τη μεταβίβαση της σύνταξης των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των λογοτεχνών – καλλιτεχνών στα μέλη των οικογενειών τους, προϋπόθεση είναι να μην έχουν εισόδημα μεγαλύτερο από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του Ι.Κ.Α. ή από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, αντίστοιχα.

Επειδή, με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’85), μεταξύ άλλων, καταργήθηκαν τα κατώτατα όρια σύνταξης του ΙΚΑ (486,84 ευρώ) και του Δημοσίου (364,45 ευρώ), με τις προτεινόμενες διατάξεις, ορίζεται για λόγους ισονομίας με τα πρόσωπα, των οποίων το σχετικό δικαίωμα γεννήθηκε πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του προαναφερόμενου νόμου και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι τα ανωτέρω κατώτατα όρια εξακολουθούν να ισχύουν για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μελών των οικογενειών των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των λογοτεχνών – καλλιτεχνών, αντίστοιχα.

Ταυτόχρονα, εισάγεται ειδική εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 60 του π.δ. 169/2007 (Α’210), όπως αυτές ίσχυαν κατά την 13η.5.2016, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν αναδρομικά τη σύνταξή τους, από την ημερομηνία γέννησης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Πηγή