Με τη νέα εγκύκλιο 13148/26-03-2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα προγράμματα επιμόρφωσης για αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, που πληρούν τις προϋποθέσεις να αναλάβουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 131784/20.10.2003 είναι δυνατόν να υλοποιούνται με μεθόδους τηλεδιάσκεψης, αποκλειστικά και μόνο όταν για έκτακτους λόγους δημόσιας υγείας, η εκπαιδευτική λειτουργία των φορέων του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης επιτρέπεται μόνο μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, όπως κατά περίπτωση θα πρέπει να ορίζεται σε σχετικές κανονιστικές πράξεις.

Στην περίπτωση αυτή, τα προγράμματα διεξάγονται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ο εκπαιδευτής παρευρίσκεται στον χώρο του φορέα προκειμένου να είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 7 της υπουργικής απόφασης.

2. Στο διαβιβαστικό έγγραφο της αίτησης διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

3. Η ενημέρωση της αρμόδιας για τον έλεγχο εκτέλεσης του προγράμματος υπηρεσίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του άρθρου 6 παρ. 8 της υπουργικής απόφασης, από τον φορέα υλοποίησης, πρέπει να περιλαμβάνει και τη διευκρίνιση για υλοποίηση του προγράμματος με τηλεδιάσκεψη.

4. Κατά τη διενέργεια του προγράμματος το παρουσιολόγιο (Έντυπο Ε) θα υπογράφεται μόνο από τον εκπαιδευτή. Οι παρουσίες των εκπαιδευομένων καταγράφονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής τηλεδιάσκεψης, με οποιοδήποτε τρόπο αποδεικνύει την συνεχή παρακολούθηση τους (π.χ. αναγραφή στοιχείων στο chat από τους ίδιους και printscreen ή εκτύπωση report από το πρόγραμμα τηλεδιάσκεψης). Τα στοιχεία αυτά συνοδεύουν τον φάκελο απολογισμού του προγράμματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης 131784/20.10.2003 ως προς τις προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Πηγή