Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του περιβάλλοντος, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.Επικαιροποιείται το πρόγραμμα για τον προσεισμικό έλεγχο κτιρίων και συγκεκριμένα:

α. Ανατίθεται στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας» (Τ.Ε.Ε.) η υλοποίηση δράσης για τη διενέργεια πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, που στεγάζονται φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, ο «Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας» (Ο.Α.Σ.Π.) διατηρεί την εποπτεία της υλοποίησης του προαναφερόμενου ελέγχου καθώς και την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των σχετικών αποτελεσμάτων.

ΙΙρος τούτο, το Τ.Ε.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Π. συνεργάζονται με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).

β. Προβλέπεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των προαναφερόμενων δράσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λοιπά αναπτυξιακά προγράμματα ευρωπαϊκά ή διεθνή.

γ. Με κ.υ.α., καθορίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

2.  Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της αρμοδιότητας των δήμων σχετικά με τη μέριμνα αυτών για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης από τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, με επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Επανακαθορίζεται η διαδικασία καθαρισμού σε περιφραγμένους ή περιστοιχισμένους χώρους καθώς και σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερου υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον οικείο δήμο με καταλογισμό στους υπόχρεους της σχετικής δαπάνης και με επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων).

3.Προβλέπεται η ρύθμιση, με π.δ., των θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

4. α. Απαγορεύεται, εφεξής, η πρόσβαση στην οριζόμενη περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου και προβλέπονται κυρώσεις στους παραβάτες του εν λόγω μέτρου.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, να προβαίνει, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, στην ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης της ανωτέρω περιοχής.

5.Παρατείνονται, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, οι προθεσμίες για:

–   την έναρξη της υποχρέωσης των μνημονευόμενων φορέων να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να λειτουργήσου\’ Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αποβλήτων συσκευασιών μιας χρήσης,

–   την ανάρτηση από τους κατόχους εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., των πολυγώνου’ των σταθμών τους στη γεωπληροφοριακή πλατφόρμα του Φορέα Αδειοδότησης.

-την υποβολή αίτησης για την έκδοση Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας και Εγκατάστασης Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών (Π.Θ.Π.Φ.Σ.).

Πηγή