Επιμέλεια:
Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου
Λογιστής – Φοροτεχνικός
Επιστημονικός Συνεργάτης Tax Heaven
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας)
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ.  & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Εμπορικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Σχετικά με το αν υποχρεούται ένας Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Καπνού να εγγραφεί στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., έλαβα στο ερώτημα μου την παρακάτω απάντηση, από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ΕΦΚ & ΦΠΑ της ΑΑΔΕ κ. Χρήστο Λάμπρου:

«Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1018 (Β΄440) Κ.Υ.Α., υποχρεούνται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο υπό την ονομασία Ε.Κ.Μ.Ε.Α.  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι εν γένει νομικές οντότητες, που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια της «εφοδιαστικής αλυσίδας» καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 100B του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), ήτοι παραλαβή από άλλο κράτος μέλος, εισαγωγή, εξαγωγή, μεταποίηση, διαμεσολάβηση, κατοχή και χονδρική εμπορία καπνού και τσιγαρόχαρτου για την παραγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, παραγωγή, αποθήκευση, μεταποίηση, αποστολή, παραλαβή, εισαγωγή, εξαγωγή βιομηχανοποιημένων καπνών, κατασκευή, εισαγωγή, εξαγωγή, αποστολή, παραλαβή, κατοχή, διαμεσολάβηση και χονδρική εμπορία του εξοπλισμού παραγωγής αυτών, καθώς και οι λοιπές δραστηριότητες που εντάσσονται στο πλαίσιο της εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών. Δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α οι καπνοκαλλιεργητές, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μεταφοράς.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο κάτωθι ηλεκτρονικό σας μήνυμα καθίσταται σαφές ότι, ο Καπνικός Συνεταιρισμός Καρδίτσας συμμετέχει στη διαδικασία προμήθειας του καπνού μεταξύ των καπνοκαλλιεργητών και των αγοραστριών εταιρειών, προκειμένου να διασφαλίζεται ο καπνοκαλλιεργητής κατά την πώληση των προϊόντων στην αγοράστρια εταιρεία, δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στην έννοια της «διαμεσολάβησης», κατά την έννοια της περ. ζ) του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α.1267/23.12.2021 (Β΄ 6399) και υπόκειται σε σχετική αδειοδότηση από την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια της ΑΑΔΕ, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 100Α του ν.2960/2001 (Α’ 265 ),  κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στην ανωτέρω απόφαση.

Επιπρόσθετα, η έννοια της διαμεσολάβησης συμπεριλαμβάνεται ως δραστηριότητα στις λοιπές δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 100Β ως προαναφέρθηκε και ως εκ τούτου, ο Καπνικός Συνεταιρισμός Καρδίτσας είναι υπόχρεος εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. κατόπιν λήψης της ως άνω σχετικής αδειοδότησης.

Κατόπιν των ανωτέρω, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ www.aade.gr στη διαδρομή Τελωνεία/Ηλεκτρονικές Συναλλαγές- e-Customs/Μητρώο Ε.Κ.Μ.Ε.Α. διατίθενται οδηγίες εγγραφής στο Ε.Κ.Μ.Ε.Α., υπό τον τίτλο «Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής» και επιπρόσθετα, προς διευκόλυνσή σας, στο https://www.aade.gr/mitroo-ekmea, μπορείτε να βρείτε αρχείο με σχετικές διευκρινίσεις υπό την ονομασία «Συχνές ερωτήσεις-Απαντήσεις».

Θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω και παρακαλούμε όπως προβείτε στην κοινοποίηση αυτών στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων δικαιοδοσίας σας.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση».

Συνεπώς, απαιτείται εγγραφή για όλους τους Καπνικούς Συνεταιρισμούς, είτε κάνουν αποθήκευση καπνών, είτε απλή διαμεσολάβηση.

Πηγή