Τόπος γένεσης της τελωνειακής οφειλής – Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) Πηγή