Με τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» διευρύνεται ο σκοπός για τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.. ο οποίος χορηγείται εφεξής και για τη διάθεση αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό (self-test) (άρθρο 2 του ν.4790/2021). την καταχώριση του αποτελέσματος της ανωτέρω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας) και την έκδοση δήλωσης αποτελέσματος (άρθρο 27 ν.4792/2021).

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνεται ο σκοπός της χορήγησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. σε φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., ώστε να αφορά όχι μόνο στη δυνατότητα εμβολιασμού φυσικών -προσώπων τα οποία, αν και πληρούν τα κριτήρια της προτεραιοποίησης, δεν μπορούν να προγραμματίσουν τις σχετικές συνεδριάσεις μέσω της υπηρεσίας emvolio.gov.gr και συνεπώς να εκδώσουν και τη σχετική βεβαίωση εμβολιασμού, αλλά και στη λήψη από τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-tests), την καταχώριση των αποτελεσμάτων αυτών και στη σχετική δήλωση αποτελέσματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 248 ν. 4782/2021

Το άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 248

Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) δύναται, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας emvolio.gov.gr, η οποία τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), να αιτείταιτη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α., αποκλειστικά προς τους σκοπούς του προγραμματισμού της διενέργειας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, της έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), της παραλαβής αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (selftest), σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), της καταχώρισης του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test) και της έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 (Α’ 54). Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για γονέα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, που δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α..

2. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας συμπληρώνει υποχρεωτικά στο σχετικό υπόδειγμα αίτησης τα εξής στοιχεία: α)το όνομα, β)το επώνυμο, γ) το πατρώνυμο, δ) το μητρώνυμο, ε) το φύλο, στ) την υπηκοότητα, ζ) την ημερομηνία και τη χώρα γέννησης, η) τα στοιχεία επικοινωνίας του, ιδίως ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) kol αριθμό κινητού τηλεφώνου, θ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον έχει χορηγηθεί, ή τον αριθμό και το έτος έκδοσης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Για τη χορήγηση του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. το φυσικό πρόσωπο, που δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, δύναται να αιτείται τη χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με την προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έγγραφα: α) Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, β) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γ) διαβατηρίου, δ) προσωρινού ή οριστικού τίτλου διαμονής, και ε) άλλου εγγράφου ταυτοποίησης, και καταχωρούνται όσα από τα στοιχεία της παρ. 3 προκύπτουν από τα ανωτέρω έγγραφα ταυτοποίησης.

4. Η διασταύρωση των στοιχείων που καταχωρίζονται στην αίτηση της παρ. 2, πραγματοποιείται από μητρώα φορέων του δημοσίου τομέα και ιδίως από: α) το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, β) το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), γ) το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

5. Φυσικά πρόσωπα, που απέκτησαν προσωρινό Α.Μ.Κ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3, πλην όμως δεν έλαβαν ενημέρωση για προγραμματισμένη ημερομηνία εμβολιασμού τους, αν και υπάγονται στην προτεραιοποίηση της Επιτροπής Εμβολιασμών, δύνανται να προσφεύγουν στη επιτροπή του Υπουργείου Υγείας, που έχει συσταθεί δυνάμει της υπό στοιχεία Α1Δ/Γ.Π. οικ.8172 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β1456), τηρώντας τη διαδικασία του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256). Η ανωτέρω επιτροπή δύναται να συστήνει για τον σκοπό αυτόν υποομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικότερων και τεχνικής φύσης θεμάτων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Μετανάστευσης και Ασύλου δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες κατηγορίες δικαιούμενων προσώπων, ο χρόνος απενεργοποίησης του προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. ή μετάπτωσής του σε περίπτωση έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., η διαδικασία που ακολουθείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), και να ρυθμίζεται κάθε συναφής τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Πηγή