Αριθμ. 1019/4/24-α’

Εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ –

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ –

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1,2, 4 και 5 του άρθρου 5, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, της παρ. 1 του άρθρου 22, του άρθρου 24, ιδίως της παρ. 1 και της ερμηνευτικής δήλωσης αυτού, των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 44 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 117 του Συντάγματος,

β) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), ιδίως του άρθρου πρώτου και της περ. β) του άρθρου τέταρτου,

γ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

δ) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160),

ε) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

η) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ια) του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 65),

ιβ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ 22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), και

ιδ) της υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

2. Την ανάγκη πρόβλεψης συγκεκριμένων εξαιρέσεων από την απαγόρευση κάθε μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών.

3. Την υπό στοιχεία 8000/1/2021/71-α και από 6.8.2021 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Εξαιρέσεις από την απαγόρευση του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

1. Οι απαγορεύσεις του πρώτου άρθρου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138) εξαιρετικώς δεν καταλαμβάνουν:

α) Κατοικημένες περιοχές,

β) θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, γ) ποτάμια και λιμναία συστήματα και δ) τουριστικές εκμεταλλεύσεις.

2. Οι απαγορεύσεις του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου εξαιρετι-κώς δεν καταλαμβάνουν επίσης όσους μετακινούνται εντός του εθνικού οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00, με την επιφύλαξη παράτασης ή εκ νέου ενεργοποίησης της εφαρμογής της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου της ίδιας πράξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη

Υφυπουργός

Προστασίας του Πολίτη

Υφυπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τουρισμού

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Πηγή