Αριθμ. 1019/4/24-ε’

Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

(ΦΕΚ Β’ 3661/8.8.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 1,2, 4 και 5 του άρθρου 5, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, της παρ. 1 του άρθρου 22, του άρθρου 24, ιδίως της παρ. 1 και της ερμηνευτικής δήλωσης αυτού, των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 25, της παρ. 1 του άρθρου 44 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 117 του Συντάγματος,

β) της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α’ 138), ιδίως του στοιχείου 2 του προοιμίου και της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου,

γ) της υπό στοιχεία 1019/4/24/-α’/6.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και των Υφυπουργών Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (Β’ 3653),

δ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ε) του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160),

στ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), ιδίως των άρθρων 9 και 12,

θ) του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 65),

ι) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ια) της υπό στοιχεία Υ 22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607),

ιβ) της υπ’ αρ. 1673/27.3.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’1070), και

ιγ) της υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

2. Την εξακολούθηση της επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών σε όλη την Επικράτεια, λαμβανομένων υπόψη τόσο των κλιματολογικών συνθηκών όσο και του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη, θέτοντας σε κίνδυνο ιδίως το φυσικό περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή και υγεία.

3. Την από 8.8.2021, υπό στοιχεία 8000/1/2021/72-α’ βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

1. Η ισχύς της από 5.8.2021 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 138) παρατείνεται από τη λήξη της έως την Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 και ώρα 06:00.

2. Οι εξαιρέσεις της υπό στοιχεία 1019/4/24/-α’/ 6.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και των Υφυπουργών Προστασίας του Πολίτη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις του άρθρου πρώτου της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» (Β’ 3653) διατηρούνται σε ισχύ για το χρονικό διάστημα της παρ. 1.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Προστασίας του Πολίτη    Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος Αναπληρωτής

και Ενέργειας             Υπουργός Εσωτερικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ       ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Πηγή