1081/207199

Ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση προθεσμιών και τροποποίηση ημερομηνιών του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 4787/2021 (Α΄ 44).

(ΦΕΚ Β’ 3638/06.08.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου- Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 44).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

3. Την υπ’ αρ. 68/08.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» (Β’ 36).

4. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Το π.δ. 40/2021 Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών (Α΄ 100), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τροποποιούνται οι ημερομηνίες της παρ. 1 του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 4787/2021 που αφορούν στην περίοδο λήξης της θητείας των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) και το διάστημα της περιόδου παρατείνεται έως 30.9.2021.

2. Τροποποιείται η ημερομηνία της παρ. 1 του άρθρου εικοστού δεύτερου του ν. 4787/2021, μέχρι την οποία μπορούν να λάβουν παράταση τα Δ.Σ. και ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 31.10.2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Πηγή