Αριθμ. 113582/29.12.2023

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού βοηθήματος της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79).

(ΦΕΚ Β 7469/29.12.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 22 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 79) και ιδίως την παρ. 6 του άρθρου αυτού.

2. Το ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).

3. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

4. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

9. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/ 2022, Α’ 190).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

13. Το π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

14. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

15. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

16. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/ 2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές Διατάξεις» (Α’ 139).

17. Την υπό στοιχεία 102928ΕΞ 2023/10-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’4441).

18. Την υπ’ αρ. 30659/1989 απόφαση του Υπουργού Εργασίας «Ειδικό εποχιακό βοήθημα προς ομοειδείς επαγ/κες κατηγορίες (εκτός των οικοδόμων) και ειδικό βοήθημα προς μεμονωμένους ασφαλισμένους» (Β’ 239).

19. Το υπ’ αρ. 1484540/20-12-2023 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α., με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 4562/ 113/19-12-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

20. Την υπ’ αρ. 1506102/27-12-2023 βεβαίωση δέσμευσης της Δ.ΥΠ.Α.

21. Την υπ’ αρ. 113173/27-12-2023 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, η προβλεπόμενη προκαλούμενη δαπάνη για το οικονομικό έτος 2024 ανέρχεται περίπου στο ποσό των δεκατριών εκατομμυρίων ευρώ (13.000.000 €), βαρύνει τον προϋπολογισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) – ΚΑΕ 0651 «Επιδόματα Ανεργίας» και είναι εντός του τρέχοντος ΜΠΔΣ, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του ειδικού βοηθήματος της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), ως εξής:

Άρθρο 1

Δικαιούχοι ειδικού βοηθήματος

Το ειδικό βοήθημα που προβλέπει η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), δικαιούνται οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

1. Άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, εφόσον:

α. η ποινή τους ήταν ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών και δεν διεκόπη με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης,

β. έχουν θετική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού των φυλακών ή του Διευθυντή των φυλακών, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.

2. Θύματα βίας – εμπορίας.

3. Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες.

4. Γυναίκες θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας.

5. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), όπως προσετέθη με την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010 (Α’ 49).

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης ειδικού βοηθήματος

Για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος απαιτείται οι ασφαλισμένοι του άρθρου 1:

1. να έχουν εγγραφεί στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), ιδίως για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 1 με την αναφερόμενη ιδιότητα, και να διατηρούν την ιδιότητα των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 1 καθώς και την ιδιότητα του ανέργου έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,

2. να συγκεντρώνουν κατά μέγιστο όριο εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης με εισφορές υπέρ ανεργίας κατά τη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησής τους. Ιδιαίτερα για τους ασφαλισμένους της περ. 1 του άρθρου 1, οι εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την έναρξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής,

3. να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), ανεξαρτήτως του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α.,

4. να μην είναι δικαιούχοι των επιδομάτων των άρθρων 14-27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 185), των άρθρων 3-10 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185), της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), της ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), του άρθρου 18 και της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1836/89 (Α’ 79),

5. να μην έχουν λάβει το ειδικό βοήθημα εντός των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησής τους.

Άρθρο 3

Απόδειξη πλήρωσης προϋποθέσεων και δικαιολογητικά

Η πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της παροχής διαπιστώνεται κατ’ αρχάς κατόπιν οίκοθεν ελέγχου, βάσει των τηρούμενων στοιχείων της Δ.ΥΠ.Α. και διασταύρωσης με τα τηρούμενα στοιχεία λοιπών αρμόδιων φορέων (ενδεικτικά: ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ). Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων, οι ασφαλισμένοι προσκομίζουν αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 4

Ύψος ειδικού βοηθήματος

Το ειδικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ και ισούται με τριάντα επτά και πέντε δέκατα (37,5) ημερήσια επιδόματα ανεργίας, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, προσαυξάνεται δε κατά δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος του αιτούντος κατά την έννοια του άρθρου 33 του α.ν. 1846/ 1951 (Α’ 179).

Άρθρο 5

Διαδικασία καταβολής

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου, η οποία υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας. Ιδιαίτερα για τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Η αίτηση του ασφαλισμένου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων επισύρει την απόρριψη της αίτησής του και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α. για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, προκειμένου να διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2.

Άρθρο 6

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος των ανοικείως λαβόντων, και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 1836/89 (Α’ 79).

Άρθρο 7

Καταργούμενες Διατάξεις – Έναρξη ισχύος

1. Τα Κεφάλαια V έως Χ της υπ’ αρ. 30659/31.03.1989 απόφασης του Υπουργού Εργασίας (Β’239), καταργούνται.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Εργασίας

και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Πηγή