ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18742/07.04.2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ.: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ.: 2

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8
Τ.Κ..: 17456 ΤΡΑΧΩΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: Σ.ΚΙΑΜΟΣ
Β. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΤΗΛ.: 210 9989064 -210.99.89.235

ΘΕΜΑ: Καταβολή έκτακτης αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2021

ΓΕΝΙΚΑ

Με την με αριθμ. 15241/5.4.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1355/Β706-04-2021), την οποία σας επισυνάπτουμε και η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του Ν. 4778/2021 (ΦΕΚ Α’ 26), εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης αποζημίωσης εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2021

Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Για την καταβολή της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης ο εποχικά εργαζόμενος του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) απασχολήθηκε κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις κατά το έτος 2020,

β) έλαβε τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.1545/1985 επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020,

γ) δεν είναι δικαιούχος και δεν έλαβε, δεν λαμβάνει ή δεν θα λάβει τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021,

δ) δεν είναι δικαιούχος και δεν έλαβε, δεν λαμβάνει ή δεν θα λάβει το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,

ε) δεν είναι δικαιούχος, δεν έλαβε ή δεν θα λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α’235) ή από άλλη αιτία, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την με αριθμ. 38862/2-7-2020 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης, δεν είναι δικαιούχοι της έκτακτης αποζημίωσης έστω και αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όσοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, καθώς και οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. που σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (A’ 46) και την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (A’ 79). σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ. έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης.

ΎΨΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η έκτακτη αποζημίωση ανέρχεται στο ύψος του τελευταίου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που έλαβε ο εποχικά εργαζόμενος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η έκτακτη αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 στον δικαιούχο, εφόσον παραμένει εγγεγραμμένος άνεργος στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Από 7/4/2021 λειτουργεί η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό και επισιτισμό, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 15241/5.4.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1355/Β706-04-2021).

Οι δυνητικά δικαιούχοι του αρχείου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα ατομικά τους στοιχεία υποβάλοντας αίτηση/δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι: “παρέμεινα άνεργος κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και δεν απορρέει υποχρέωση επαναπρόσληψης από την σύμβασή τους”.

Επισημαίνεται ότι μετά την παραπάνω διαδικασία δηλ. της υποβολής αίτησης/ επικαιροποίησης στοιχείων, οι δικαιούχοι δεν απαιτείται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια. Η πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr στην διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-meniaia-apozemiose-epokhika-ergazomenon

Η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα περιλαμβάνει αρχείο με τους δυνητικά δικαιούχους της έκτακτης μηνιαίας αποζημίωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ.

Στο αρχείο αυτό αποτυπώνονται:
α) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο,
β) ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου προκειμένου περί αλλοδαπών,
γ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
δ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
ε) ο αριθμός του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο διεθνής αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)

Η καταβολή της έκτακτης αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί αμέσως, μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, αφού προηγηθεί έλεγχος και διασταύρωση των δυνητικά δικαιούχων εγγεγραμμένων ανέργων του Πληροφορικού Συστήματος του ΟΑΕΔ με το Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και σχετική εισήγηση των αρμοδίων Διευθύνσεων του Οργανισμού.

Η λήξη του χρονικού διαστήματος της υποβολής αίτησης, θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού.

ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ

Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Με ευθύνη των προϊσταμένων να λάβουν γνώση όλοι οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Ο Γενικός Δ/ντης Εργατικού Δυναμικού
ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πηγή