Αριθμ. 190104 ΕΞ 2023(ΦΕΚ Β’ 7418/28-12-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ EΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 128 του π.δ. 284/1988 (Α’ 128), η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 100 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
β) Των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).
γ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
δ) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).
ε) Της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
στ) Των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
ζ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181).
η) Του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
θ) Του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και
ι) Του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/ 2023 (Α’ 130)-Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

2. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεοχάρη Θεοχάρη».

3. Το από 14.12.2023 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Την υπό στοιχεία 185095 ΕΞ 2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. α) Την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)» Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα»,
β) την υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών Μέσων Πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β’ 5380),
γ) την υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για τη διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.» (Β’ 3940),
δ) την υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β’ 551),
ε) την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470).

6. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου «Διασύνδεση Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών με συστήματα (POS) και με την Α.Α.Δ.Ε.».

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Συστήνουμε Ομάδας Εργασίας για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών με συστήματα (POS) και με την Α.Α.Δ.Ε.

Β. Ι. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη της ως κατωτέρω:
Εκπρόσωποι Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
1. Θεοχάρη Θεοχάρη του Αθανασίου, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο.
2. Άννα Παπαδοπούλου του Αντωνίου, Συνεργάτιδα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Ευτυχία Κοντού του Δημητρίου, Συνεργάτιδα του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Εκπρόσωποι Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:
4. Γεώργιο Πιτσιλή του Ιωάννη, Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
5. Ρένο Καραστάθη του Κωνσταντίνου.
6. Απόστολο Μπούτο του Χρήστου.
Εκπρόσωπο Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ):
7. Γεωργία Μπαζώτη του Νικολάου.
Εκπρόσωπο Συνδέσμου Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων Λιανικών Πωλήσεων (ΣΕΚΤ):
8. Δημήτριο Κατράδη του Κωνσταντίνου.
Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs):
9. Ιωάννη Δελλή του Τριαντάφυλλου.
10. Γεώργιο Βιντζηλαίο του Νικολάου.
Εκπρόσωπο Σωματείου Καταστηματαρχών Μηχανών Γραφείου και επισκευών
11. Ευάγγελο Ρωσσέτο του Παναγιώτη.
II. Γραμματειακή Υποστήριξη θα παρέχεται από το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Γ. Το έργο της Ομάδας συνίσταται στην παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών με συστήματα (POS) και με την Α.Α.Δ.Ε.».

Δ. α) Ο Πρόεδρος μπορεί να ζητά πληροφορίες και στοιχεία και από φορείς που δεν συμμετέχουν στην Επιτροπή και να καλεί στις συνεδριάσεις και εκπροσώπους άλλων υπηρεσιών ή φορέων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
β) Η Ομάδα θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων ή και εκτός αυτού, σε κάθε δε περίπτωση εντός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, ή μέσω τηλεδιάσκεψης, η δε διάρκειά της ορίζεται έως τις 30.06.2024.

Ε. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πηγή