Αριθμ.οικ. 20706/Σ.1771

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 70 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).

2. Τον υπ’ αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L352/1/24.12.2013).

3. Τον υπ’ αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) και ιδίως τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 (προβληματική επιχείρηση) και το παράρτημα Ι σχετικά με τον ορισμό ΜΜΕ.

4. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, και ιδίως το τμήμα 3.1.

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

7. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 -Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

12. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

18. Την υπό στοιχεία Υ6/19-7-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

19. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

20. Την υπ’ αρ. 8071/8-1-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» (Β’ 35).

21. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417, ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

22. Την υπ’ αρ. οικ. 5774/203/5-2-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457).

23. Την υπ’ αρ. 015/2021 (14456ΕΞ 2021 ΕΜΠ/4-2-2021) γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

24. Την υπό στοιχεία οικ. 13133/Σ.161/26-3-2021 εισήγηση του τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

25. Την υπ’ αρ. 13128/26-3-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

26. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων του πολιτισμού που επλήγησαν σημαντικά από τις συνέπειες των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πέραν από αυτής που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 5774/203/5-2-2021 κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5774/203/5-2-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας «Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του COVID-19» (Β’ 457), ως εξής:

Α. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ι. Η οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας χορηγείται άμεσα με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αίτησης και του ελέγχου αυτής σύμφωνα με τα κατωτέρω και όχι αργότερα από τις 31 Δεκεμβρίου 2021:

i) είτε σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει,

ii) είτε σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).

ΙΙ. Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτη-μένου χώρου, με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή με δήλωση γνωστοποίησης (παράρτημα B της υπ’ αρ. 16228/17.5.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1723), στο πεδίο Δ.1) είτε θεάτρου, είτε μουσικής σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων,

β. έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, και

γ. παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020 -Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2019 τουλάχιστον 20%.

ΙΙΙ. Επιπλέον των προϋποθέσεων της υποπαρ. ΙΙ, η επιχείρηση πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά περίπτωση:

α. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου (ΠΠ), πρέπει:

i) να μην έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, κατά την έννοια του παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε.,

ii) να μην ήταν προβληματική στις 31/12/2019, σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, σε επίπεδο αιτούσας καθώς και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης,

ή εάν πρόκειται για μικρή/πολύ μικρή επιχείρηση, ακόμα και αν ήταν ήδη προβληματική στις 31/12/2019, να μην υπάγεται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας και να μην έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης,

iii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το τμήμα 3.1 του ΠΠ, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο.

β. Εφόσον αιτείται της οικονομικής ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 (De minimis), πρέπει:

i) να μη δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,

ii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους τους ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό De minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο,

iii) σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/13, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα.

iv) σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις».

Β. Στο άρθρο 2 προστίθενται παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6 και 7 ως ακολούθως:

«2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.

3. Γ ια τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Κανονισμού De minimis, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2019-2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

4. Προκειμένου για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις διενεργείται έλεγχος της σώρευσης με βάση τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ, https://www.sorefsis.gr) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση, και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω ορίων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση παραγωγού παράστασης, ο οποίος αι-τείται για περισσότερες από μια παραγωγές, ο ανωτέρω έλεγχος της σώρευσης πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ του παραγωγού.

Σε περίπτωση διαχειριστή αίθουσας, ο οποίος διαχειρίζεται παραπάνω από μία κλειστές αίθουσες, ο ανωτέρω έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ του διαχειριστή αίθουσας.

Όταν το ίδιο πρόσωπο είναι και παραγωγός και διαχειριστής αίθουσας, ο ανωτέρω έλεγχος της σώρευσης, πραγματοποιείται για το μοναδικό ΑΦΜ του προσώπου.

5. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα κατά περίπτωση όρια.

6. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος».

Γ. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Έγκριση της αίτησης της οικονομικής ενίσχυσης

Μετά την υποβολή της αίτησης/σεων υπαγωγής από τις επιχειρήσεις και της συμπληρωματικής αίτησης του άρθρου 6, τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών και τον έλεγχο σώρευσης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης».

Δ. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 6

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

1. Πέραν της αίτησης των επιχειρήσεων υπαγωγής στην οικονομική ενίσχυση κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της παρούσας κατά περίπτωση, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, στην ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo. services.gov.gr, που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την ανωτέρω συμπληρωματική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση.

Η επιχείρηση υποβάλει μία συμπληρωματική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση ανεξαρτήτως του αριθμού των υπεύθυνων δηλώσεων που υποβάλει είτε ως παραγωγός, είτε ως ιδιοκτήτης θεάτρου, μουσικής σκηνής, χοροθεάτρου, συναυλιακού χώρου, χώρου παραστάσεων επιλέγοντας ένα νομικό πλαίσιο χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων του άρθρου 1 της παρούσας καταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.».

Ε. Στο άρθρο 7 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:

«3. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) που τηρείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 τα εξής δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης) δεν ήταν προβληματική σύμφωνα με τον ορισμό του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014:

i. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

ii. είτε δεν έχει απωλέσει πάνω του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της επιχείρησης, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων καθώς και στην περίπτωση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

iii. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα δύο τελευταία έτη: ο δείκτης χρέους προς ίδια ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν ψηλότερος του 7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοικονο-μικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ^BiTDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1.0.

β. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

4. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου της οικονομικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, η χορηγηθείσα ενίσχυση αναζητείται κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και στο άρθρο 9 της παρούσας.

5. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή».

ΣΤ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Τα καταβληθέντα ποσά αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της Ε.Ε., όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06)».

Ζ. Προστίθεται άρθρο 10 ως εξής:

«Άρθρο 10

Υποχρέωση διαφάνειας – Τήρηση αρχείου -Υποβολή εκθέσεων

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αναλαμβάνει την υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της οικονομικής ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από αρμόδιους φορείς, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις για την χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης.

2. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της Ε.Ε. για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από τη χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου α’ του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

3. Με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου – λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση που έλαβε.

4. Το τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μεριμνά για την ανάρτηση των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου».

Η. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. οικ. 5774/203/ 5-2-2021 (Β’457) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας.Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
    

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
    

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή