Αθήνα, 18 /03/2021
Αρ. Πρωτ.: 20754

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: αριθ.167

Θέμα: Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)

Σχετ.: Η αρ.πρωτ.: Φ. 130181/11662/23.10.2020 (αριθ.382) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας

Στη συνέχεια της ανωτέρω σχετικής που εκδόθηκε σε εφαρμογή των υπ’αρ.οικ.14119/24.4.2020 (Β’1654) και οικ. 21221/14.7.2020 (Β’3007) αντιστοίχως αποφάσεων του Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ισχύος των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 156 του ν.4764/2020 ( Α’ 256 ) προβλέφθηκε νέα παράταση της ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν.4251/2014 (Α’80) και του Π.Δ.106/2007 (Α’135) , ως ακολούθως:
 

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΚΗ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Τίτλος διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης 1η Ιαν.2020 – 31η Ιουλ.2020 Έως την 31η Μαρτ.2021
Τίτλος διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης 1η Αυγ.2020 – 31η Μαρτ.2021 +8 μήνες (δηλ.Απρ.2021- Νοέμ.2021)

Η μη έγκαιρη ανανέωση των παραπάνω τίτλων, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των αλλοδαπών αιτούντων, αναπόφευκτα δυσχεραίνει την διαδικασία υποβολής αλλά και ολοκλήρωσης της εξέτασης των εκκρεμών αιτημάτων τους για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας,

Για τον λόγο αυτό επανερχόμαστε με νεότερες οδηγίες επί του παρόντος ζητήματος ως εξής: 

1. Υποβολή νέων αιτήσεων για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης όπου η έκδοση οριστικού τίτλου σε ισχύ καθυστερεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την παρέλευση πολλών μηνών, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατάθεση αιτήματος με τίτλο διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης, έως την οριζόμενη κατά περίπτωση ημερομηνία παράτασης ισχύος με βάση το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 156 του ν.4764/2020 που προβλέπει την αυτοδίκαιη παράταση ισχύος τους. Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι για την πιστοποίηση της παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων θα ζητείται από τον ενδιαφερόμενο που επωφελείται της ανωτέρω παράτασης να προσκομίζει κατά την υποβολή του αιτήματος και τη σχετική βεβαίωση παράτασης ισχύος που εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής από τον ιστοχώρο https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/

Επισημαίνεται δε, ότι, η έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας θα λάβει χώρα μόνο κατόπιν έκδοσης και προσκόμισης από την πλευρά του αιτούντος του οριστικού τίτλου άδειας διαμονής σε ισχύ που θα του χορηγηθεί και υπό τις εξής προϋποθέσεις ότι:

α) η ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω άδειας θα ανατρέχει σε χρόνο που καλύπτει την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος και

β) ο οριστικός τίτλος διαμονής που εκδόθηκε συγκαταλέγεται στους αποδεκτούς τίτλους για την κατάθεση του εκάστοτε αιτήματος, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ανά κατηγορία αιτήματος1.

2. Εξέταση εκκρεμών αιτήσεων και έκδοση αποφάσεων

Στις περιπτώσεις των εκκρεμών αιτημάτων που σύμφωνα με το νόμο κατά την αρχική υποβολή τους είχε κατατεθεί οριστικός τίτλος διαμονής σε ισχύ, είναι εφικτή η συνέχιση της εξέτασης του αιτήματος και η έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με τίτλο διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης, που καλύπτονται από το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 156 του ν.4764/2020 και συνεπώς έχουν λάβει εκ του νόμου αυτοδίκαιη παράταση ισχύος κατά τα ανωτέρω.

Στην περίπτωση αυτή η παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων δύναται να πιστοποιηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σας μέσω της εφαρμογής Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής από τον ιστοχώρο https://pf.emigrants.ypes.gr/ (σημειώνεται ότι η παραταθείσα λήξη εμφανίζεται στο πεδίο Παρατηρήσεις).

Κομβικό σημείο για την υιοθέτηση των παραπάνω κριτηρίων είναι το γεγονός ότι οι αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια τόσο με τις διατάξεις της πολιτογράφησης όσο και με αυτές των άρθρων 1Α και 1Β του Κ.Ε.Ι.. είναι αλλοδαποί με μακροχρόνια διαμονή στη χώρα, η δε αδιάλειπτη φυσική τους παρουσία και η πολύπλευρη ενσωμάτωσή τους στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας έχει ποικιλοτρόπως ελεγχθεί στα εκάστοτε στάδια εξέτασης των εν λόγω αιτημάτων.

Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι οι παραπάνω οδηγίες παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα νομιμότητας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, ενώ παράλληλα συνάδουν με τους κανόνες χρηστής διοίκησης και απλούστευσης των διαδικασιών, παρακαλείσθε για την άμεση εφαρμογή τους. Τις αποφάσεις περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας που εκδίδετε, στο προοίμιο των οποίων θα πρέπει να μνημονεύεται απαραιτήτως η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 156 του ν.4764/2020 καθώς και η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλούμε να τις κοινοποιείτε και στις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Μετανάστευσης της χώρας για τις δικές τους κατά λόγο αρμοδιότητας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΘ.ΜΠΑΛΕΡΜΠΑΣ

__________________
1 Αφορά ειδικότερα στις κατηγορίες αιτημάτων πολιτογράφησης και υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 1Α του ΚΕΙ, όπου η δυνατότητα υπαγωγής του αιτούντα σε συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας συναρτάται από τον τύπο του τίτλου διαμονής που κατέχει, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, στην πολιτογράφηση η ισχύουσα κατά περίπτωση χρονική προϋπόθεση της προηγούμενης νόμιμης και μόνιμης διαμονής στη χώρα είναι άμεσα συνυφασμένη με τον τύπο της Άδειας Διαμονής που οφείλει να κατέχει ο αιτών κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος, ενώ αντίστοιχα στην περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 1Α, η δυνατότητα εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων είναι άμεσα συνυφασμένη με τον τύπο της Άδειας Διαμονής που κατέχει ο γονέας κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος.
 

Πηγή