Αριθμ. 23930/Σ.2598

Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας.

(ΦΕΚ Β 1736/27.4.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατε-πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).

2. Το ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).

3. Τον ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.» (Α’ 152).

6. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

10. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

16. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

17. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805),

18. Την υπ’ αρ. 24760/550/22-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 2484).

19. Την υπ’ αρ. 37453/963/21-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 4172).

20. Την υπό στοιχεία οικ. 47166/1180/16-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 5051).

21. Την υπό στοιχεία οικ. 8534/279/24-2-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας» (Β’ 771).

22. Την υπ’ αρ. 2502/23-4-2021 απόφαση ΔΣ του ΟΑΕΔ.

23. Τις υπ’ αρ. 233/27-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΛΨ4691Ω2-Ρ3Μ), 234/27-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ6Ω4691Ω2-ΟΚΧ), 235/ 27-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΘΠ4691Ω2-2Σ8), 495/27-4-2021

(ΑΔΑ: ΩΞΠΝ4691Ω2-ΝΣ3), 496/27-4-2021 (ΑΔΑ: 64Ψ74691Ω2-ΕΕΔ), 497/27-4-2021 (ΑΔΑ: 6Λ9Τ4691Ω2-ΧΙΕ), 914/27-4-2021 (ΑΔΑ: Ψ21Κ4691Ω2-ΓΓΜ), 915/ 27-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΚ7Γ4691Ω2-8ΒΕ), 916/27-4-2021 (ΑΔΑ: 622Ω4691Ω2- 0ΡΩ), 271/27-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΤ964691Ω2-5ΔΒ), 272/27-4-2021 (ΑΔΑ: 60ΟΦ4691Ω2-ΦΣΣ), 273/27-4-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΜ94691 Ω2-ΒΤΚ), 288/ 27-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΚ9Φ4691Ω2-ΞΝΡ), 289/27-4-2021 (ΑΔΑ: 6ΓΑΛ4691Ω2-4ΨΧ),  290/27-4-2021 (ΑΔΑ:
Ω0Χ14691Ω2-ΓΧ7), 445/27-4-2021 (ΑΔΑ: 61ΥΠ4691Ω2-ΨΑΖ), 446/27-4-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΡΘ4691 Ω2-ΧΞ7), 447/ 27-4-2021 (ΑΔΑ: 6Δ194691Ω2-ΙΒΕ), 589/27-4- 2021 (ΑΔΑ: 6ΧΛ04691Ω2-2ΗΗ), 590/27-4-2021 (ΑΔΑ: Ψ36Θ4691Ω2-6Ο3), 591/27-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΙΥ4691Ω2-Ζ1Σ), αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης.

24. Την υπ’ αρ. 22580/27-4-2021 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

25. Την υπ’ αρ. 23803/27-4-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

26. Την ανάγκη στήριξης των ανέργων των οποίων έληξε ή θα λήξει η τακτική επιδότηση ανεργίας τους εντός του μηνός Μαρτίου ή Απριλίου 2021 και οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από τις αρνητικές συνέπειες εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται συνολική δαπάνη ποσού ύψους έως τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (35.000.000,00 €) σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 34.091.269,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0651, 558.731,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0655 και 350.000,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0643, οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. -Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους:

i. έληξε εντός του μηνός Μαρτίου 2021, παρατείνεται για δύο (2) μήνες,

ii. έληξε ή θα λήξει εντός του μηνός Απριλίου 2021, παρατείνεται για έναν (1) μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι η λήξη αυτή δεν προέρχεται από παράταση με βάση την παρ. 1 του άρθρου έβδομου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό τέταρτο της από 30.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), καθώς και τις υπό στοιχεία οικ. 24760/550/22-06-2020 (Β’ 2484), οικ.37453/963/21-09-2020 (Β’ 4172), οικ.47166/1180/16-11-2020 (Β’ 5051) και οικ. 8534/279/24-2-2021 (Β’ 771) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2. Οι ημέρες επιδότησης του χρονικού διαστήματος της παράτασης της παρ. 1 εξαιρούνται του περιορισμού της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πηγή