Αριθμ. 24322/29.12.2023

Διαδικασία πληρωμής δικαιούχων προγράμματος τουρισμός για όλους 2022 – 2025 του άρθρου 45Α του ν. 4933/2022 (Α’ 99), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5061/2023 (Α’ 179).

(ΦΕΚ Β 7467/29.12.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α. του άρθρου 45A του ν. 4933/2022 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 98/6/ ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στην καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και άλλες διατάξεις.» (Α’ 99), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5061/2023 (Α’ 179),

β. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως δια τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157),

ε. tou π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

στ. του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ζ. του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

η. της υπό στοιχεία Y12/07.07.2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403),

θ. της υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Επικρατείας «Πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2022» (Β’ 3652),

ι. της υπ’ αρ. 124864/22.12.2022 κοινής απόφασης των Υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β’ 6646),

ια. της υπ’ αρ. 26012/22.03.2023 (ΑΔΑ: 6ΠΧΩ46ΜΤΛΡ-ΒΘΝ) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης στο ΠΔΕ 2023 της πράξης με κωδικό έργου 2022ΝΑ71100000 «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025» και Κωδικό ΟΠΣ 5183770 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 2021-2025»,

ιβ. της από 29/06/2022 Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. και τις από 28/07/2022, 19/9/2022 και 12/1/2023 τροποποιήσεις αυτής,

ιγ. της υπ’ αρ. Γραφείου Υπουργού 1316/30.11.2023 Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. για το έργο «Τουρισμός για όλους 2023-2025».

2. Την υπ’ αρ. 23275/13.12.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα ορίζεται η διαδικασία αναχρηματοδότησης του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022-2025» από πιστώσεις του ίδιου του προγράμματος, οι οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν απορροφώνται και παραμένουν στον λογαριασμό του φορέα υλοποίησης έως τη λήξη του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 45Α του ν. 4933/2022 (Α’ 99), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 5061/2023, η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων καθώς και η διαδικασία πληρωμής δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί για την υποστήριξη των αναγκών υλοποίησης του φορέα υλοποίησης.

Μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος το ενα-πομείναν (αδιάθετο) ποσό μεταφέρεται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης στον Λογαριασμό «ΠΔΕ αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 2

Διαδικασία πληρωμής ποσών που αντιστοιχούν στις άυλες ψηφιακές κάρτες κληρωθέντων δικαιούχων

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τουρισμός για όλους 2022-2025» και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού αίτημα έγκρισης εκταμίευσης από τον τραπεζικό λογαριασμό που παραμένουν οι πιστώσεις του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022-2025», συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων Κλήρωσης του προγράμματος

2. Φορολογική Ενημερότητα του φορέα υλοποίησης.

3. Ασφαλιστική Ενημερότητα φορέα υλοποίησης

4. Απόφαση του Δ.Σ. επί αποτελεσμάτων της κλήρωσης για την κατάρτιση Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων.

5. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης περί μη εκχώρησης ή ενεχυρίασης απαιτήσεων σε τρίτους.

6. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

7. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του φορέα υλοποίησης (IBAN).

8. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί ο φορέας υλοποίησης, συνοδευόμενο από extrait (βεβαίωση κίνησης) του λογαριασμού από το οποίο να προκύπτει επαρκές, σε σχέση με το αίτημα εκταμίευσης, πιστωτικό υπόλοιπο.

2. Τα ανωτέρω διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού εγκρίνεται η εκταμίευση του προβλεπόμενου ποσού για την πραγματοποίηση στη συνέχεια της πληρωμής των δικαιούχων από τον φορέα υλοποίησης.

Άρθρο 3

Διαδικασία πληρωμής ενεργειών υλοποίησης του έργου

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τουρισμός για όλους 2022-2025» και προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συμβατικών υποχρεώσεων του φορέα υλοποίησης προς τους αναδόχους του, ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού αίτημα έγκρισης εκταμίευσης από τον τραπεζικό λογαριασμό που παραμένουν οι πιστώσεις του προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2022-2025», συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο συμβάσεων με τον/τους ανάδοχο/ους

2. Πρακτικό Παραλαβής έργου.

3. Φορολογική Ενημερότητα του φορέα υλοποίησης

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα του φορέα υλοποίησης

5. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης περί μη εκχώρησης ή ενεχυρίασης απαιτήσεων σε τρίτους

6. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

7. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του φορέα υλοποίησης (IBAN)

8. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που διατηρεί ο φορέας υλοποίησης, extrait (βεβαίωση κίνησης) του λογαριασμού από το οποίο να προκύπτει επαρκές, σε σχέση με το αίτημα εκταμίευσης, πιστωτικό υπόλοιπο.

2. Τα ανωτέρω διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία πληρωμής. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού εγκρίνεται η εκταμίευση του προβλεπόμενου ποσού και στη συνέχεια πραγματοποιείται η πληρωμή των αναδόχων από τον φορέα υλοποίησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας

και Οικονομικών
    

Τουρισμού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    

ΟΛΓΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
    

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Πηγή