«Πως θα φορολογηθούν όσοι είχαν εισόδημα από περιστασιακή απασχόληση»


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ 


Επανάληψη και για το φορολογικό έτος 2016,  της τροπολογίας για περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενους (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.)

Σημείωση: Το παρόν άρθρο που φιλοξενεί ο έγκριτος κόμβος Taxheaven είναι ένα μικρό απόσπασμα από το υπό έκδοση πρακτικό βοήθημα που επαναλαμβάνω και φέτος με τον ίδιο τίτλο «Ραντεβού με την Εφορία».

Mε την τροπολογία όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016) και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 22/12/2016, παρατάθηκε η υφιστάμενη όμοια ρύθμιση της παρ. 35 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε., των ετών 2014 και 2015 και για το φορολογικό έτος 2016.

Σύμφωνα με την ρύθμιση για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) και εφόσον αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχει εφαρμογή, η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Αντιμετωπίζονται επομένως φορολογικά, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου που έχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι οι οποίοι φορολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16.

Θα έχουν δηλαδή και οι φορολογούμενοι αυτοί την μείωση του φόρου. υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την προαναφερθείσα ενιαία κλίμακα μη εφαρμοζόμενων των μειώσεων του άρθρου 16 του ν. 4172/2013.

Ας δούμε την διατύπωση:

«Μετά την παράγραφο 35 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παράγραφος 35Α, ως εξής:
«35.Α. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωση έναρξης εργασιών ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, το εισόδημα αυτό, εξαιρουμένου του εισοδήματος από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 και την παρ. 1 του άρθρου 16.
Εάν το πραγματικό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 29.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους φορολογούμενους που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, για το εισόδημα που απέκτησαν μετά τη διακοπή της.
»

Παράδειγμα: Φοιτητής με αμοιβή από περιστασιακή εργασία:

Φοιτητής 19 ετών στο 2016 είχε εισπράξει από μία επιχείρηση για έκτακτη αμοιβή, π.χ. διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων το ποσό 1.800 ευρώ και από άλλη  για παρόμοιες έκτακτες και ευκαιριακές εργασίες το ποσό 1.200 ευρώ (για τις οποίες δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών).

Οι καταβολές έγιναν από τις επιχειρήσεις με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (τίτλο κτήσης), που εξέδωσαν και παρακράτησαν (έναντι του οφειλόμενου με τις γενικές διατάξεις) φόρο 20%, ήτοι 3.000 Χ 20% = 600 ευρώ και χαρτόσημο 3,6%, ήτοι 3.000Χ3,6%= 108 ευρώ.

Ο φοιτητής φιλοξενείται στους γονείς του και βέβαια υποχρεούται να υποβάλει δική του δήλωση, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 67 του ΚΦΕ-ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1067/20.3.2015, υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα,  φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι.

Επίσης  στην παραπάνω ΠΟΛ.1067/20.3.2015 διευκρινίζεται ότι, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν προβλέπεται, πλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Κώδικα, εφόσον αποκτούν εισόδημα.

Αν δεν έχει άλλα εισοδήματα και διαθέτει επίσης κι ένα αυτοκίνητο με αντικειμενική δαπάνη 2.500 ευρώ και επειδή το πραγματικό του εισόδημα είναι μικρότερο από το εισόδημα με βάση τα τεκμήρια του που είναι 5.500 ευρώ (2.500 από το αυτοκίνητο και 3.000 ευρώ από την ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που ορίζει η  περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ-Ν. 4172/2013) τότε θα φορολογηθεί ως ακολούθως:

Δηλωθέν πραγματικό εισόδημα   3.000 ευρώ
Αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτου   2.500 ευρώ
Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη   3.000 ευρώ (σύμφωνα με την περ. θ΄ της παρ. 1 του

άρθρου 31 του  Κ.Φ.Ε.)

Σύνολο αντικειμενικών δαπανών   5.500 ευρώ  (3.000 + 2.500)
Διαφορά εισοδήματος (προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων)   2.500 ευρώ, ήτοι 5.500 μείον 3.000 (βλ. άρθρο 34 του

Κ.Φ.Ε.)

Φορολογητέο εισόδημα (το μεγαλύτερο βάσει τεκμηρίων)   5.500 ευρώ (3.000 πραγματικό εισόδημα +

2.500 προσαύξηση λόγω τεκμηρίων)

Φόρος κλίμακας 22%   1.210 ευρώ (5.500 Χ 22% = 1.210)
Μείωση φόρου με βάση το άρθρο 16.   1.210 ευρώ
Τελικό ποσό φόρου   0,00 ευρώ
Μείον ο φόρος που παρακρατήθηκε   600 ευρώ
Φόρος για επιστροφή                          600 ευρώ

Διευκρίνιση: σύμφωνα με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015 χαρακτηρίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και «τα εισοδήματα που αποκτούν φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π. εξαιτίας της συμμετοχής τους σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς επίσης και οι περιπτώσεις απόκτησης εισοδημάτων από περιστασιακά απασχολούμενους όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. που συμμετέχουν σε εργασίες όπως, έρευνες αγοράς, συγκέντρωση ερωτηματολογίων, συλλογή παλιών αντικειμένων ή σιδήρων και οι οποίοι αποκτούν ευκαιριακά εισόδημα».

Η παραπάνω περίπτωση του φοιτητή εμπίπτει στις διατάξεις της περ.β’ παρ.2 άρθρου 12 του ΚΦΕ-Ν.4172/2013, και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1047/12.2.2015 διενεργείται παρακράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4172/2013.

Δηλαδή παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο.

Συνεπώς σχετικά με το ποσό 3.000 ευρώ που δόθηκε από τις επιχειρήσεις με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη δαπάνης), δεν έπρεπε να διενεργηθεί καμία παρακράτηση φόρου, με βάση  την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και του άρθρου 16, παρά μόνο να αποδοθεί το χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου, ήτοι 108 ευρώ επί των εν λόγω  αμοιβών (3,6% Χ 3.000 ευρώ). Σχετικά με το χαρτόσημο βλ. την ΠΟΛ.1029/22.1.2014
Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας.