Αθήνα, 9/8/2021
Αρ.πρωτ.: 304000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Κορνηλία Κόγκου
Τηλέφωνο :210 5285567
e-mail: [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας ως χρόνου ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α’43/28.02.2020)

ΣΧΕΤ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12-5-2016)
2. Η αρ.Φ.80000/οικ/Δ13/22702/966/30-5-2017 Εγκύκλιος της ΓΓΚΑ
3. Η αρ. 38/2021 εγκύκλιος οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών του e- ΕΦΚΑ.

Σε συνέχεια της ως άνω (σχετ. 3) εγκυκλίου που εκδόθηκε στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 30 του ν.4670/2020 που αντικατέστησαν από 1/1/2020 τις διατάξεις του άρθρο 34 του ν.4387/2016 σχετικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους ασφάλισης και το νέο τρόπο υπολογισμού της εισφοράς εξαγοράς, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4387/2016 αναφέρονται οι πλασματικοί χρόνοι που μπορούν να αναγνωρίσουν μισθωτοί και μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e- ΕΦΚΑ, μετά την 1/1/2017.

Ειδικότερα οι πλασματικοί χρόνοι:
– του άρθρου 40 του ν. 2084/1992
– της παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.
– των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011
– του άρθρου 6 παρ.12 του άρθρου 17 του ν.3865/2010.

Στις ως άνω διατάξεις δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος άσκησης δικηγορίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1090/1980, ως πλασματικός χρόνος..

Με τη με αρ. Φ.80000/οικ/Δ13/22702/966/30-5-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4387/2016, διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1090/1980, εξακολουθούν να ισχύουν για ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον π. Τομέα Ασφάλισης Νομικών, σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου άσκησης δικηγορίας.

Οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4670/2020, περί χρόνου ασφάλισης, αντικατέστησαν από 1/1/1/2020 τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4387/2016.

Με τη νέα διάταξη θεσπίζεται και περιλαμβάνεται στους προαναφερόμενους χρόνους ασφάλισης, ο χρόνος άσκησης δικηγορίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1090/1980, και επιβεβαιώνεται η δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου αυτού.

Επισημαίνεται ότι ο αναγνωριζόμενος χρόνος άσκησης δικηγορίας, ως πλασματικός χρόνος, συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο πλασματικών χρόνων που προβλέπεται.

Διαδικασία αναγνώρισης – Εισφορά εξαγοράς

Για την αναγνώριση του χρόνου άσκησης δικηγορίας απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης με συνυποβολή Πιστοποιητικού του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει το χρονικό διάστημα άσκησης.

Ως χρόνος άσκησης δικηγορίας μπορεί να αναγνωριστεί το χρονικό διάστημα από την εγγραφή των Ασκουμένων Δικηγόρων στο μητρώο Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου της άσκησης και μέχρι το διορισμό τους ως Δικηγόροι.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικής απόφασης (το με αρ. πρωτ. ΔΙ.ΑΣΦ./587/952635/3-7-2017 Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης, σε συνέχεια της εγκυκλίο 29/2017).

Για τον υπολογισμό της εισφοράς εξαγοράς για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ισχύουν οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 30 του ν.4670/2020 που έχουν ήδη κοινοποιηθεί με την αρ. 38/2021 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητος τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Πηγή