12/03/2021
Αριθμ. 30609 ΕΞ 2021

ΦΕΚ Β’ 1132/23-03-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε’ – Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10
Τ.Κ. 106 79, Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μερίκα
Τηλέφωνο: 213-13.39.694
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 129875 ΕΞ2020/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’ 5131) (ΑΔΑ:6ΟΩΒΗ-3ΛΧ).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220),
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 6567 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 13-11-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’5131) (ΑΔΑ: 6ΟΩΒΗ-3ΛΧ).

3. Την υπό στοιχεία 30358/ΕΞ 2021/11.03.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου ΜΠΔΣ.

4. Τα από 25.02.2021 και 1.3.2021 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, Βεσυρόπουλου και Υπουργού Οικονομικών αντίστοιχα.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 
1. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 129875 ΕΞ 13-11-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών για την εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών κατά τη διαδικασία νομοθετικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας» (Β’5131), ως εξής:

Α. στην περ. α) της παρ. Β του διατακτικού αυτής i) αντικαθιστούμε το υπ’ αρ. 2 μέλος με την Δήμητρα Ευθυμίου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και ii) ορίζουμε ως μέλος την Αικατερίνη Χούγια, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της ΔΟΥ Χανίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Αρχής.

Β. στην παρ. Ε. του διατακτικού της εν θέματι απόφασης τροποποιούμε το χρονοδιάγραμμα εργασιών ως προς το χρόνο παράδοσης του έργου των Ομάδων Εργασίας των περ. γ) και δ) ως εξής:

γ) Φορολογία περιουσίας: διατάξεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και διατάξεις Φορολογίας Κεφαλαίου, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιγνίων: ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια» (Α’ 266) και διάσπαρτες άλλες διατάξεις. ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
δ) Φορολογικές διαδικασίες: ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ). ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

Γ. Ως εκ τούτου:
i) η περ. α) της παραγράφου Β του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:
«α) Ομάδα Εργασίας για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων
1. Μπέη Σοφία, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, Βεσυρόπουλου, ως Συντονίστρια.
2. Δήμητρα Ευθυμίου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Νάστου Σταυρούλα, υπάλληλο με βαθμό Α’του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, Βεσυρόπουλου.
4. Καπόγλου Γεώργιο, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
5. Μαυρομάτη Αρχοντία, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6. Πρινιωτάκη Μαρία, υπάλληλο με βαθμό A’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
7. Παπαδοπούλου Αναστασία, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού της Διεύθυνσης Εποπτευομένων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών
8. Αικατερίνη Χούγια, υπάλληλο με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών της ΔΟΥ Χανίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Αρχής»
ii) ο πίνακας της παρ. Ε. του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:

«ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
α) Είσπραξη δημοσίων εσόδων: διατάξεις ν.δ. 356/1974, Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
β) Έμμεση φορολογία και φόροι συναλλαγών:
(α) διατάξεις Κώδικα ΦΠΑ κυρίως ν. 2859/2000, Κώδικας ΦΠΑ, Α’ 248 και
(β) διάφορα τέλη και άλλες έμμεσες επιβαρύνσεις φορολογικού περιεχομένου, όπως φόροι συναλλαγών.
(α) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
(β) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
γ) Φορολογία περιουσίας: διατάξεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και διατάξεις Φορολογίας Κεφαλαίου, Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιγνίων: ν. 2961/2001 «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια» (Α’ 266) και διάσπαρτες άλλες διατάξεις. ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
δ) Φορολογικές διαδικασίες: ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ). ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
ε) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Πηγή