Αριθμ. οικ. 3066

Καθορισμός διαδικασίας, οργάνων, κατηγορίες προσωπικού και αποζημίωσης για τη διενέργεια ελέγχων των παροχών και προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

(ΦΕΚ Β 155/18.1.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88) και ιδίως την περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 34.

β) Του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως του άρθρου 15.

γ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

δ) Του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

στ) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινήτων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α’ 232) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α’57).

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

η) Του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του «Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Α’ 25).

θ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

ι) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

ια) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ιγ) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

ιδ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιε) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)

ιστ) Του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

2. Την υπ’ αρ. 104272/2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κανονισμός Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης Ο.Α.Ε.Δ.» (Β’ 5948).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός των προβλεπόμενων της παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 487), όπως έχει τροποποιηθεί.

5. Την υπ’ αρ. 6965/222/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός αποζημίωσης των διενεργούμενων ελέγχων του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (Β’ 2008).

6. Την υπ’ αρ. 2183/48/12.4.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. με την οποία διατυπώθηκε γνώμη για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που να τροποποιεί την υπ’ αρ. 6965/222/2019 κοινή απόφαση (Β’ 2008) ως προς το μέρος που αφορά τον καθορισμό της αποζημίωσης των διενεργούμενων ελέγχων με αντικείμενο την αναπροσαρμογή του ύψους της αποζημίωσης των διενεργούμενων ελέγχων σε 33 από 25 ευρώ ανά έλεγχο με ανώτατο όριο ελέγχων ανά υπάλληλο τους 12 ελέγχους ανά μήνα.

7. Το υπ’ αρ. 1474/23.11.2022 έγγραφο της Δ.ΥΠ.Α., με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η υπ’ αρ. 6181/126/22.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

8. Την υπ’ αρ. 124166/21-12-2022 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους περίπου 15.500.000,00€ και βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0269 του προϋπολογισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας, των οργάνων, των κατηγοριών προσωπικού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και της αποζημίωσής τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν προγράμματα και παροχές της Δ.ΥΠ.Α., ως εξής:

1. Οι έλεγχοι των προγραμμάτων και παροχών της Δ.ΥΠ.Α. διενεργούνται σε τρεις βαθμίδες ελέγχου και διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους ελέγχους.

Οι έλεγχοι ενεργούνται κατόπιν ανάθεσης από αρμόδιο όργανο. Η ανάθεση περιγράφει το αντικείμενο του ελέγχου και ορίζει την προθεσμία, εντός του οποίου αυτός πρέπει να διενεργηθεί. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, λόγω ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο που έχει ζητηθεί.

Με τους πρωτοβάθμιους ελέγχους ελέγχεται η τήρηση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη συμμετοχή στα προγράμματα της Δ.ΥΠ.Α., των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται για τη λήψη μιας παροχής, και εν γένει των όρων και προϋποθέσεων για την εκταμίευση οποιουδήποτε ποσού από τη Δ.ΥΠ.Α. Οι έλεγχοι μπορεί να είναι προληπτικοί και κατασταλτικοί.

Με τους δευτεροβάθμιους ελέγχους εξετάζεται η ορθότητα των πορισμάτων που έχουν εκδοθεί από τους ελεγκτές των πρωτοβάθμιων ελέγχων ως προς το περιεχόμενο και την τηρηθείσα διαδικασία. Επιπλέον, ως δευτεροβάθμιος έλεγχος νοείται και η προετοιμασία εισήγησης στα αρμόδια αποφασιστικά όργανα της Δ.ΥΠ.Α., όταν αυτά καλούνται να αποφασίσουν επί ενστάσεων ή άλλων διοικητικών βοηθημάτων κατά αποφάσεων, οι οποίες στηρίζονται σε πορίσματα πρωτοβάθμιων ελέγχων.

Οι τριτοβάθμιοι έλεγχοι διενεργούνται σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α., απαιτείται ειδική μέριμνα λόγω του βαθμού πολυπλοκότητας του ελέγχου ή του ύψους της ζημίας που ενδέχεται να υφίσταται η Δ.ΥΠ.Α. Για τη διενέργεια τριτοβάθμιου ελέγχου δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος στο ίδιο αντικείμενο.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται εντός και εκτός ωραρίου με αυτοψίες, επισκοπήσεις των εγχάρτων και ηλεκτρονικών αρχείων, επικοινωνίες με ενδιαφερομένους και τις αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Άρνηση των ελεγχομένων φυσικών ή νομικών προσώπων να συνεργασθούν στον έλεγχο ή σκόπιμη καθυστέρηση εκ μέρους τους μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τη συναγωγή συμπερασμάτων που θα αποτυπωθούν στο ελεγκτικό πόρισμα.

Μετά το πέρας του ελέγχου οι ελεγκτές συντάσσουν πόρισμα με τα ευρήματα του ελέγχου και το παραδίδουν, εντός της ταχθείσης προθεσμίας, στο όργανο που ζήτησε τον έλεγχο.

2. Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια ελέγχων των προγραμμάτων και παροχών της Δ.ΥΠ.Α. είναι οι ελεγκτές. Ελεγκτές είναι οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α., μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από αρμόδιο όργανο. Κάθε έλεγχος διενεργείται από δύο ελεγκτές.

Αρμοδιότητα για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. που δεν είναι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, καθώς και οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης. Την αρμοδιότητα για την ανάθεση πρωτοβάθμιων ελέγχων έχουν τα όργανα που ορίζονται στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει ένα πρόγραμμα, περιλαμβανομένης και της σχετικής πρόσκλησης ή προκήρυξης. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να ανατεθεί σε ελεγκτή πρωτοβάθμιος έλεγχος από τον Διοικητή ή από τον Υποδιοικητή, στον οποίο ο Διοικητής έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα για ανάθεση ελέγχων ή την αρμοδιότητα του ελεγχόμενου προγράμματος ή παροχής.

Αρμοδιότητα για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Τμήματος ή Υποδιεύθυνσης. Την αρμοδιότητα για ανάθεση δευτεροβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων των Υπηρεσιών Διοίκησης του άρθρου 3 του π.δ. 11/2022 (Α’ 25) και των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Αρμοδιότητα για τη διενέργεια τριτοβάθμιων ελέγχων έχουν οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων. Την αρμοδιότητα για ανάθεση τριτοβάθμιων ελέγχων έχουν α) σε κάθε περίπτωση ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής, στον οποίο ο Διοικητής έχει μεταβιβάσει την αρμοδιότητα για ανάθεση ελέγχων ή την αρμοδιότητα του ελεγχόμενου προγράμματος ή παροχής, και β) οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, όταν πρόκειται για ανάθεση τριτοβάθμιου ελέγχου σε προϊστάμενο Διεύθυνσης που υπάγεται στην αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση.

3. Οι ελεγκτές λαμβάνουν αποζημίωση για κάθε έλεγχο που διενεργούν και καλύπτει τουλάχιστον δώδεκα (12) ελέγχους το μήνα. Η αποζημίωση ανέρχεται σε είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά έλεγχο. Η καταβολή της γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι έχει περατωθεί ο έλεγχος και έχει παραδοθεί το σχετικό πόρισμα εμπροθέσμως. Η πραγματοποίηση των ελέγχων από τον εκάστοτε υπάλληλο βεβαιώνεται από το όργανο που εκδίδει την απόφαση διενέργειας του ελέγχου. Η αποζημίωση της παρούσας καταβάλλεται τον επόμενο μήνα της πραγματοποίησης των ελέγχων, από την αρμόδια Διεύθυνση, στην οποία διαβιβάζεται η ως άνω βεβαίωση. Τυχόν πραγματοποίηση περισσότερων των δώδεκα (12) ελέγχων το μήνα δεν δημιουργεί αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Υ.Ο.Δ.Δ. 487) όπως είχε τροποποιηθεί, και η υπ’ αρ. 6965/222/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 2008).

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η.1.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής
    

Εργασίας και

Υπουργός Οικονομικών-Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
    

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
    

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πηγή