31 ερωτήματα για τα εργασιακά ζητήματα μετά τη νέα ΠΝΠ
4 Μάιος 2020 150Εργατικά – Ασφαλιστικά

Στο παρόν άρθρο που έχει τη μορφή ερώτησης-απάντησης έγινε μια πρώτη προσπάθεια σύνοψης των εργασιακών θεμάτων που ανακύπτουν μετά τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της Π.Ν.Π. 90/1.5.2020, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ορισμένοι προβληματισμοί σε επιμέρους ζητήματα. Κατά την άποψή μας οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των συναδέλφων φοροτεχνικών, καθώς και των νομικών τους συμβούλων προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ο κόμβος θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες των συναδέλφων και σ΄αυτή την περίπτωση (θα ενημερωθείτε σχετικά τις επόμενες ημέρες). Τονίζουμε, πως το παρόν άρθρο και η καταγραφή των ερωτημάτων δεν αποτελούν οδηγό, αλλά μία πρώτη προσέγγιση, οπότε οι συνάδελφοι που θα μελετήσουν το παρακάτω κείμενο να μη θεωρήσουν ως θέσφατο τις προσωπικές απόψεις στα υπό διευκρίνιση θέματα, αφού εκτός των άλλων αναμένεται και η δημοσίευση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων στις οποίες θα δίνονται οδηγίες και λεπτομέρειες.

Α. Παράταση αναστολής συμβάσεων

1.  Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της παράτασης αναστολής των συμβάσεων;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να θέσουν τώρα σε αναστολή και συμβάσεις εργαζομένων που δεν είχαν τεθεί σε αναστολή έως 20.4.2020;

Απάντηση: Όχι, βάσει των διατάξεων της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δεν προβλέπεται αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή, δεν μπορούν να τεθούν τώρα σε αναστολή οι συμβάσεις των εργαζομένων οι οποίες δεν είχαν τεθεί σε αναστολή μέχρι την 20η Απριλίου 2020.

3. Οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και από 4.5.2020 επαναλειτουργούν, μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της παράτασης αναστολής σε ποσοστό 60%;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που πλέον από 4.5.2020 έχουν ανοίξει αφού έπαυσε να ισχύει η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας τους και επαναλειτουργούν, μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο της παράτασης αναστολής, αφού ουσιαστικά έχουν «μεταπηδήσει» από τις κλειστές, στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Αυτό δεν προκύπτει εναργώς από την Π.Ν.Π., ωστόσο στο από 3.5.2020 Δ.Τ. του υπ. Εργασίας αναφέρονται τα εξής: «στην παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά το μήνα Μάιο για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά».

Δηλαδή, από το δελτίο τύπου διαφαίνεται πως η θέση του υπουργείου είναι να εντάσσονται στο μέτρο αυτό και οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν. Βέβαια, για το μείζον αυτό θέμα αναμένουμε την Κ.Υ.Α. η οποία ευελπιστούμε να δημοσιευθεί άμεσα.

4. Στις επιχειρήσεις που συνεχίζεται και τον Μάιο η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής, τι γίνεται με τις συμβάσεις εργασίας;

Απάντηση: Για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020, παρατείνεται αυτοδικαίως η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η ανωτέρω αναστολή λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Το ύψος της κρατικής αποζημίωσης θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Ποιο είναι το ανώτατο όριο των συμβάσεων σε αναστολή που μπορεί να παραταθεί η αναστολή τους;

Απάντηση: Στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μέτρο, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της αναστολής μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή. Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση που πλήττεται είχε θέση σε αναστολή 10 άτομα, μπορεί να παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων μέχρι και για 6 άτομα εξ αυτών.

6. Όταν το ποσοστό του 60% είναι δεκαδικός αριθμός, τι πρέπει να γίνει;

Απάντηση: Για το ποσοστό 60% της αναφερόμενης διάταξης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μαθηματικοί κανόνες σε συνάρτηση όμως και με τα πραγματικά δεδομένα, αφού αυτό το ποσοστό αφορά σε αριθμό ατόμων. Βάσει των νέων διατάξεων οι εργοδότες δύνανται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή. Αναφορικά με τον υπολογισμό του τελικού αριθμού των εργαζομένων που μπορεί να κάνει χρήση η διοίκηση της εταιρείας βάσει των ανωτέρω, φρονούμε πως οι μαθηματικοί κανόνες της στρογγυλοποίησης πρέπει να εφαρμόζονται σε συνδυασμό με το γεγονός πως αναφερόμαστε σε ανθρώπους. Δηλαδή, αν το ποσοστό του 60% είναι μικρότερο του 0,50 πρέπει να στρογγυλοποιείται προς τα κάτω, ενώ αν είναι ανώτερο του 0,50 να στρογγυλοποιείται προς τα πάνω.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η υπέρβαση του 60% είναι πολύ σημαντική, διότι στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό. Συνεπώς, η επιχείρηση θα κρίνει αναλόγως των πραγματικών δεδομένων και σε περίπτωση αμφιβολίας για τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων πρέπει να ερωτάται ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναμένουμε την Κ.Υ.Α.

Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει δυο εργαζόμενους σε αναστολή. Το 60% των συμβάσεων αυτών είναι 1,20 οπότε θα μπορεί να παραταθεί η μία εκ των συμβάσεων αυτών.

Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει τρεις εργαζόμενους σε αναστολή. Το 60% των συμβάσεων αυτών είναι 1,80 οπότε θα μπορεί να παραταθούν οι δύο εκ των συμβάσεων αυτών.

Αν μία επιχείρηση έχει μόνο ένα άτομο προσωπικό κι αυτό είναι σε αναστολή, κατά την άποψή μας μπορεί να παραταθεί η εν λόγω σύμβαση, διότι η διάταξη της Π.Ν.Π. αναφέρεται σε ποσοστό 60% των συμβάσεων εργασίας, άρα δεν αναφέρεται σε περίπτωση μίας και μόνο σύμβασης για την οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό.

Αναφορικά με την εφαρμογή των ποσοστών της ανωτέρω διάταξης φρονούμε πως το υπ. Εργασίας θα έχει ελαστική στάση, αφού το ζητούμενο είναι να επανέλθουμε στην κανονικότητα χωρίς προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε την Κ.Υ.Α. στην οποία θα δίνονται και διευκρινίσεις επ΄ αυτού.

7. Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων;

Απάντηση: Η παράταση μπορεί να υλοποιηθεί για χρονικό διάστημα κατ΄ ανώτατο όριο 30 ημερών (σ.σ. μπορεί και για μικρότερο χρονικό διάστημα) και όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020. Πρακτικά, αν μια επιχείρηση είχε θέσει σε αναστολή μέρος ή όλο το προσωπικό της στις 21.3.2020, τότε η παράταση της αναστολής θα αφορά στο χρονικό διάστημα μετά το πέρας των 45 ημερών, ήτοι μετά τις 5.5.2020 και μέχρι τις 31.5.2020. Επίσης να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων εκείνων που είχαν τεθεί σε αναστολή από 17.4.2020 έως και 20.4.2020, διότι στις περιπτώσεις αυτές το χρονικό διάστημα της αναστολής των 45 ημερών εκπνέει μετά τις 31.5.2020, οπότε δεν τίθεται ζήτημα παράτασης.

8. Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για ποσοστό ανώτερο του 60% των συμβάσεων που βρίσκονται σε αναστολή;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων που υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό. Προβληματισμός εγείρεται για το ποιος ή ποιοι θα είναι οι εργαζόμενοι εκείνοι που θα θεωρηθούν πως θα βαρύνουν μισθολογικά τον εργοδότη.

Παράδειγμα: Μία επιχείρηση έχει θέσει σε αναστολή 10 άτομα και αποφασίζει να παρατείνει την αναστολή των συμβάσεων 7 ατόμων και όχι 6 (βάσει του 60%). Ποιος είναι αυτός ο εργαζόμενος από τους 7 για τον οποίο θα βαρύνεται μισθολογικά ο εργοδότης;

9. Οι εργαζόμενοι των οποίων θα παραταθεί η αναστολή των συμβάσεών τους τι θα δικαιούνται;

Απάντηση: Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Δηλαδή, αν παραταθεί η αναστολή των συμβάσεων για 25 ημέρες, τότε θα είναι δικαιούχοι της αναλογίας των 25 ημερών. Το ύψος της κρατικής αποζημίωσης θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10. Μπορούν οι εργοδότες που θα παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας να προβούν σε απολύσεις;

Απάντηση: Όχι, οι εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

11. Ποιες άλλες υποχρεώσεις έχουν οι εργοδότες που θα παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους;

Απάντηση: Οι εργοδότες υποχρεούνται μετά από τη λήξη του χρόνου παράτασης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι δημιουργείται προβληματισμός όσον αφορά στην έννοια του «είδους σύμβασης εργασίας». Η αναφορά αυτή της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου δεν γνωρίζουμε αν αναφέρεται γενικότερα στο είδος της σύμβασης εργασίας με την έννοια της πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή αν ο νομοθέτης θέλει να ακολουθηθεί ό,τι είχε γίνει δεκτό με την Κ.Υ.Α. 12998/232/23-3-2020, ήτοι η διατήρηση του ίδιου αριθμού εργαζομένων με τους ίδιους όρους εργασίας κατά την 21.3.2020. Ωστόσο και αυτό το μείζον θέμα μένει να διευκρινιστεί.

12. Πότε θα καθοριστούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της παράτασης της αναστολής;

Απάντηση: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου δέκατου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

13. Πότε μπορούν να υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μεταβολές που αφορούν στην παράταση αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

Απάντηση: Θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Για τους λεπτομερείς όρους εφαρμογής θα εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Β. Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1.  Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της οριστικής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Μπορούν οι επιχειρήσεις των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργία τους με κρατική απόφαση κατά τον Μάιο να κάνουν χρήση του μέτρου της οριστικής ανάκλησης;

Απάντηση: Όχι, η εφαρμογή του μέτρου αυτού δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

3. Οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή και από 4.5.2020 επαναλειτουργούν, μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου της οριστικής ανάκλησης της αναστολής σε ποσοστό τουλάχιστον 40%;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που πλέον από 4.5.2020 έχουν ανοίξει αφού έπαυσε να ισχύει η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας τους και επαναλειτουργούν, μπορούν να ενταχθούν στο μέτρο της παράτασης αναστολής, αφού ουσιαστικά έχουν «μεταπηδήσει» από τις κλειστές, στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Αυτό δεν προκύπτει εναργώς από την Π.Ν.Π., ωστόσο στο Δ.Τ. του υπ. Εργασίας αναφέρονται τα εξής: «στην οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις – εργοδότες που επαναλειτουργούν ή συνεχίζουν να πλήττονται σημαντικά».

Δηλαδή, από το δελτίο τύπου διαφαίνεται πως η θέση του υπουργείου είναι να εντάσσονται στο μέτρο αυτό και οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν. Βέβαια, για το μείζον αυτό θέμα αναμένουμε την Κ.Υ.Α. η οποία ευελπιστούμε να δημοσιευθεί άμεσα.

4. Ποιο είναι το ανώτατο όριο των συμβάσεων σε αναστολή που μπορεί να ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους;

Απάντηση: Οι εργοδότες αυτοί δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

5. Οι συμβάσεις που ανακαλούνται δύνανται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή;

Απάντηση: Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει.

6. Όταν το ποσοστό του 40% είναι δεκαδικός αριθμός, τι πρέπει να γίνει;

Απάντηση: Για το ποσοστό 40% της αναφερόμενης διάταξης πρέπει να ληφθούν υπόψη όσα αναφέρθηκαν και στη σχετική ερώτηση της ενότητας Α.

Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει δυο εργαζόμενους σε αναστολή. Το 40% των συμβάσεων αυτών είναι 0,80 οπότε θα μπορεί να ανακληθεί η μία εκ των συμβάσεων αυτών.

Παράδειγμα: Επιχείρηση έχει έξι εργαζόμενους σε αναστολή. Το 40% των συμβάσεων αυτών είναι 2,40, οπότε θα μπορούν να ανακληθούν οι δύο εκ των συμβάσεων αυτών.

Αν μία επιχείρηση έχει μόνο ένα άτομο προσωπικό κι αυτό είναι σε αναστολή, κατά την άποψή μας μπορεί να ανακληθεί η εν λόγω σύμβαση, διότι η διάταξη της Π.Ν.Π. αναφέρεται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% των εργαζομένων, άρα δεν αναφέρεται σε περίπτωση μίας και μόνο σύμβασης για την οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ποσοστό.

Αναφορικά με την εφαρμογή των ποσοστών της ανωτέρω διάταξης φρονούμε πως το υπ. Εργασίας θα έχει ελαστική στάση, αφού το ζητούμενο είναι να επανέλθουμε στην κανονικότητα χωρίς προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περιμένουμε την Κ.Υ.Α. στην οποία θα δίνονται και διευκρινίσεις επ΄αυτού.

7. Οι εργαζόμενοι των οποίων θα ανακληθεί οριστικά η αναστολή της σύμβασής τους τι θα δικαιούνται;

Απάντηση: Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής. Από το χρόνο της οριστικής ανάκλησης της σύμβασης υπόχρεος καταβολής μισθού είναι ο εργοδότης.

8. Μετά την οριστική ανάκληση της αναστολής της σύμβασης υπάρχει υποχρέωση του εργαζόμενου που έλαβε την αποζημίωση ειδικού σκοπού να επιστρέψει μέρος αυτής;

Απάντηση: Εδώ εγείρεται ζήτημα ως προς τους εργαζόμενους που έλαβαν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ που, όπως είναι γνωστό αφορά στο χρονικό διάστημα διάρκειας της αναστολής της σύμβασης εργασίας. Θα πρέπει άραγε να επιστραφεί το τμήμα εκείνο της αποζημίωσης που θα αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο ανακαλείται οριστικά η αναστολή της σύμβασης; Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί στην απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

9. Πότε θα καθοριστούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της παράτασης της αναστολής;

Απάντηση: Με απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου ενδέκατου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

10. Πότε μπορούν να υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μεταβολές που αφορούν στην οριστική ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας;

Απάντηση: Θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Για τους λεπτομερείς όρους εφαρμογής θα εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.
Γ. Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

1.  Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής των συμβάσεων;

Απάντηση: Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει Κ.Α.Δ.(σ.σ. να θυμίσουμε πως κάτι ανάλογο είχε καταγραφεί και στην απόφαση 14676/7/4/2020 του υπ. Εργασίας, βλ. Κεφάλαιο Γ αυτής, ωστόσο τότε δεν είχε «ντυθεί» νομοθετικά).

2. Τι οφείλουν οι εργοδότες στις περιπτώσεις προσωρινής ανάκλησης της σύμβασης;

Απάντηση: Για το διάστημα της προσωρινής ανάκλησης οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.

3.  Σε ποιες ενέργειες οφείλουν να προβούν οι εργοδότες που θα κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της παρ. 1, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας. Το έντυπο αυτό μέχρι και τη σύνταξη του παρόντος δεν είχε δημιουργηθεί, οπότε εγείρεται προβληματισμός ως προς την εφαρμογή του μέτρου αφού όπως αναφέραμε η γνωστοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την πραγματοποίηση της έκτακτης εργασίας (σ.σ. στις 5.5.2020 δημοσιεύθηκε η 17239/Δ1.5936/4.5.2020  με την οποία προστέθηκε το ειδικό έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ». Μέχρι και σήμερα δεν μπορεί ακόμη να υποβληθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

4. Μετά το πέρας της προσωρινής αναστολής τι γίνεται;

Απάντηση: Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.

5. Πότε θα καθοριστούν οι όροι και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής;

Απάντηση: Με απόφαση του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύονται οι όροι και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του δωδέκατου άρθρου.
Δ. Έκτακτα και προσωρινά μέτρα ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας

1. Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση της προσαρμογής του ωραρίου λειτουργίας τους;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αυτού;

Απάντηση: Η ως προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

3. Πότε μπορούν να υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι μεταβολές που αφορούν στην προσαρμογής του ωραρίου λειτουργίας τους;

Απάντηση: Οι όποιες μεταβολές θα υποβληθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ συγκεντρωτικά στο τέλος του τρέχοντος μήνα. Για τους λεπτομέρειες όρους εφαρμογής θα εκδοθούν σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις.