Αριθμ. 38649 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β’ 1355/06-04-2021)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α’ 178),
β) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 146),
γ) του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ε) του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184),
στ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ζ) του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Της υπ’ αρ. 338/18.07.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Ζαββό» (Β’ 3051).

3. Την υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016/6.4.2016 «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (Β’ 999).

4. Την υπ’ αρ. 5/898/3.12.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και την επιστολή της.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της 19ης Φεβρουαρίου 2021 της Συμβουλευτικής επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 20 της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016/6.4.2016 υπουργικής απόφασης «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Β΄ 999), προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:

Άρθρο 20Α
Τέλη εγγραφής στα μητρώα και ετήσιες εισφορές των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων.

Οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφάπαξ τέλος ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την υποβολή της αίτησης και την επεξεργασία της εγγραφής τους στο σχετικό μητρώο και ετήσια εισφορά ποσού χιλίων (1.000) ευρώ για την κάλυψη των εξόδων εποπτείας τους.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Πηγή