Αριθμ. 40625 ΕΞ 2021

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης, καθώς και επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(ΦΕΚ Β 1355/6.4.2021)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Πρώτου του Τετάρτου Βιβλίου και της παρ. 3 του άρθρου 261 («Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Πρώτου») του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Τετάρτου του Τετάρτου Βιβλίου του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’207).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης. Επίσης, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας αποφάσεως ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

α. Ως «πιστοποιημένος φορέας επιμόρφωσης» ορίζεται κάθε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η οποία παρέχει υπηρεσίες επιμόρφωσης στους διαχειριστές αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον ν. 4738/2020.

β. Ως «φορέας πιστοποίησης» ορίζεται κάθε διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης φορέας, ο οποίος πιστοποιεί τον φορέα επιμόρφωσης, το εκπαιδευτικό υλικό και τις διαδικασίες παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών του φορέα επιμόρφωσης.

γ. Ως «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» ορίζεται το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης σύμφωνα με το ν. 4468/2017.

δ. Ως «υποχρέωση επιμόρφωσης» ορίζεται η υποχρέωση που υπέχει για την ανανέωση της άδειάς του κάθε διαχειριστής αφερεγγυότητας, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε τέσσερα (4) έτη, να συμμετέχει σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης που διοργανώνει ο πιστοποιημένος φορέας επιμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 235 του ν. 4738/2020.

ε. Ως «μεταβολή» ορίζεται κάθε τροποποίηση, αντικατάσταση, μετατροπή ή συμπλήρωση των στοιχείων του φορέα.

Άρθρο 3

Σκοπός του πιστοποιημένου φορέα επιμόρφωσης

Σκοπός του φορέα επιμόρφωσης είναι η παροχή επιμορφωτικών υπηρεσιών στους διαχειριστές αφερεγγυότητας για τη συνεχή βελτίωση των εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 4

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης

Για την υλοποίηση του σκοπού του, ο πιστοποιημένος φορέας επιμόρφωσης πρέπει να είναι πιστοποιημένη επιμορφωτική δομή. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς πιστοποίησης αναπτύσσουν σχήματα πιστοποίησης με βάση την εξεταστέα ύλη που καθορίζει ο ν. 4738/2020 και υποβάλλουν αίτημα διαπίστευσης προς το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης διαπιστεύει τους φορείς πιστοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς επιμόρφωσης αναπτύσσουν εκπαιδευτικό υλικό με βάση την εκπαιδευτική ύλη και υποβάλλουν αίτημα πιστοποίησης προς έναν από τους παραπάνω διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης ελέγχει και πιστοποιεί το εκπαιδευτικό υλικό και τις διαδικασίες του φορέα επιμόρφωσης.

Άρθρο 5

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις επιμόρφωσης

Ο πιστοποιημένος φορέας επιμόρφωσης παρέχει επιμορφωτικές υπηρεσίες βάσει ενός πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος. Ο πιστοποιημένος φορέας επιμόρφωσης παρέχει πρόγραμμα αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος των γνώσεων και δεξιοτήτων. Η εκπαιδευτική και εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει: αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό, εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο εταιρειών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων καθώς και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης.

Άρθρο 6

Εκπαιδευτής
Ο εκπαιδευτής πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, α) άδεια διαχειριστή αφερεγγυότητας βαθμίδας Α’ του Μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας, και β) αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Άρθρο 7

Συμμετέχοντες σε προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης
Κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 είναι υποχρεωμένο να συμμετάσχει σε πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης που παρέχεται από πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης, με την προϋπόθεση ότι η άδειά του δεν έχει ανακληθεί. Ο ενδιαφερόμενος εγγράφεται στα επιμορφωτικά σεμινάρια, ελάχιστης διάρκειας δέκα (10) ωρών ανά διετία, που διοργανώνουν οι πιστοποιημένοι φορείς επιμόρφωσης. Το κόστος της συμμετοχής στα σεμινάρια καθορίζεται από τους πιστοποιημένους φορείς επιμόρφωσης και καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες. Κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο σύμφωνα με τον ν. 4738/2020 συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης συμμετοχής που διοργανώνονται από τους φορείς πιστοποίησης. Το κόστος της διαδικασίας πιστοποίησης καθορίζεται από τους Φορείς Πιστοποίησης και καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες. Η επιτυχία οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης συμμετοχής, η οποία καταχωρείται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Προσώπων.

Άρθρο 8

Μεταβολή στοιχείων φορέα επιμόρφωσης

Τυχόν μεταβολή πρέπει να γνωστοποιείται εντός 15 ημερών στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας.

Άρθρο 9

Απώλεια πιστοποίησης

Σε περίπτωσης απώλειας πιστοποίησης ο φορέας επιμόρφωσης πρέπει να ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και δεν δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Πηγή