Αριθμ. 43083

Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4608/2019.

(ΦΕΚ Β’ 1571/17.04.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 28 του ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), όπως ισχύουν, και ιδίως της παρ. 2 του άρθρου 20 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως του άρθρου 20 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α’ 133).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τουςΜεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Την υπό στοιχεία Υ 45/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3328).

12. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

13. Την υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375).

14. Την υπ’ αρ. 34226/22-03-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 5ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2017.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η προκαλούμενη δαπάνη θα αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ποσό φορολογικής απαλλαγής

Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 28 του ν. 4608/2019 και για τα οποία εκδίδεται εντός του 2021 απόφαση χορήγησης του κινήτρου του άρθρου 12 του ν. 4608/2019 καθορίζεται στο ποσό των 15.000.000 ευρώ.

Άρθρο 2
Ποσό επιχορήγησης

Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις Στρατηγικές Επενδύσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 28 του ν. 4608/2019 και για τα οποία εκδίδεται εντός του 2021 απόφαση χορήγησης του κινήτρου του άρθρου 14 του ν. 4608/2019 καθορίζεται στο ποσό των 18.000.000 ευρώ.

Άρθρο 3
Πηγές Χρηματοδότησης – Επιβάρυνση κρατικού προϋπολογισμού

α. Το ποσό της επιχορήγησης για τα επενδυτικά σχέδια της παρούσας απόφασης καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον οποίο εγγράφεται η δαπάνη των 18.000.000 ευρώ και δύναται να προέλθει από εθνικούς πόρους ή τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

β. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι:

i. Για το τρέχον έτος (2021) δεν θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων και θα προκύψει δαπάνη ύψους 4.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

ii. Για το επόμενο έτος (2022) θα προκύψει απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 5.000.000 ευρώ και δαπάνη ύψους 3.000.000 ευρώ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

iii. Για τα επόμενα τρία έτη (2023, 2024, 2025) η απώλεια φορολογικών εσόδων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ, ενώ η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων συναρτάται από τον βαθμό υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν το τρέχον έτος στις Στρατηγικές Επενδύσεων και πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 11.000.000 ευρώ.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Πηγή