Αριθμ. 43178 ΕΞ 2021

Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α’48).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Κεφάλαιο Α’ «ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» (άρθρα 64-77) του Μέρους Β’ του ν. 4790/2021 (Α’48).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 -Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-νομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’85).

7. Τον ν. 4727/2020 (Α’184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

8. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’2902).

9. Την υπ’ αρ. 1033/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’22).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ν. 4790/2021 η οποία αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) (εφεξής το Σύστημα). Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν την απαραίτητη λειτουργικότητα για την εύρυθμη υποστήριξη των ενεργειών που απαιτούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη (αιτών, σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, ΕΓΔΙΧ, ΓΓΠΣΔΔ, ΗΔΙΚΑ, ΟΠΕΚΑ, Χρηματοδοτικούς φορείς κ.λπ.) σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

Άρθρο 2

Μενού Πλοήγησης – Ρόλοι Χρηστών

1. Με την επιτυχή σύνδεση του χρήστη, η πλατφόρμα εμφανίζει μενού πλοήγησης με τις διαθέσιμες λειτουργίες, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει του ρόλου με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η είσοδος. Συνολικά, οι παρεχόμενες λειτουργίες είναι οι παρακάτω:

1.1 Δημιουργία νέας αίτησης.

1.2. Λίστα αιτήσεων.

1.3. Παραγωγή Αναφορών.

1.4. Παραμετροποίηση Συστήματος.

1.5. Διαχείριση χρηστών.

1.6. Βοήθεια.

1.7. Εργαλεία.

Καθώς η πρόσβαση στις ανωτέρω λειτουργίες είναι άμεσα συνυφασμένη με τους ρόλους που αποδίδονται στους χρήστες, περιγράφονται κατωτέρω τα δικαιώματα πρόσβασης στις λειτουργίες για το σύνολο των διαθέσιμων ρόλων της πλατφόρμας. Σημειώνεται ότι όποια εκ των λειτουργιών δεν σχετίζεται με κάποιο ρόλο, δεν αποτελεί διαθέσιμη επιλογή στο βασικό μενού της πλατφόρμας κατά την είσοδο του χρήστη σε αυτή.

2. Για τους ρόλους που έχουν πρόσβαση στη λειτουργία Παραγωγή Αναφορών θα παράγονται εξειδικευμένες αναφορές που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενημέρωσης σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Ειδικότερα, στη λίστα αιτήσεων παρέχονται και οι ακόλουθες δυνατότητες:

2.1. Προβολή συνόλου αιτημάτων (ενεργών και μη).

2.2. Επιλογή πλήθους αποτελεσμάτων ανά σελίδα.

2.3. Φιλτράρισμα των αιτήσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.

2.4. Αναζήτηση αιτήσεων βάσει των επιλογών που καταχωρεί ο χρήστης σε ένα ή περισσότερα σχετικά πεδία.

2.5. Ταξινόμηση αιτήσεων βάσει στοιχείων της αίτησης.

3. Η πλατφόρμα διαθέτει ένα σύνολο προκαθορισμένων ρόλων, οι οποίοι ανατίθενται στους χρήστες. Η δυνατότητα εκτέλεσης των προκαθορισμένων ενεργειών της πλατφόρμας καθώς και τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας, καθορίζονται βάσει των δικαιωμάτων που έχουν αποδοθεί σε κάθε ρόλο. Ένας χρήστης δύναται να διαθέτει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ρόλους:

(α) Αιτών: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο της πληροφορίας που συνδέεται με αυτή.

(β) Σύζυγος: Φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει δυνατότητα πρόσβασης στα βασικά στοιχεία των αιτημάτων που του/της έχουν ανατεθεί, προκειμένου να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου του αιτούντος, καθώς και να επιβεβαιώσει τυχόν καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα στο εξωτερικό που δηλώθηκαν από τον αιτούντα για λογαριασμό του/της, ενέργειες απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης από τον αιτούντα. Η έννοια του συζύγου περιλαμβάνει και το συμβίο ή συμβία βάσει συμφώνου συμβίωσης.

(γ) Εξαρτώμενo μέλος: Φυσικό πρόσωπο, εξαρτώμενο μέλος του αιτούντα ή/και συζύγου, το οποίο έχει δυνατότητα πρόσβασης στα βασικά στοιχεία των αιτημάτων που του έχουν ανατεθεί, προκειμένου να συναινέσει στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου καθώς και να επιβεβαιώσει τυχόν καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα στο εξωτερικό που δηλώθηκαν από τον αιτούντα για λογαριασμό του, ενέργειες απαραίτητες για την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης από τον αιτούντα.

(δ) Επιβλέπων Δημοσίου: Στέλεχος Δημοσίου (ΕΓΔΙΧ) με δικαιώματα απλής προβολής των αιτημάτων που καταχωρούνται στην πλατφόρμα και επισκόπηση αναφορών.

(ε) Διαχειριστής συστήματος: Στέλεχος Δημοσίου (ΓΓΠΣΔΔ) με δικαιώματα παραμετροποίησης και διαχείρισης της πλατφόρμας και των χρηστών της πλατφόρμας (ανάθεση ρόλων κ.λπ.).

(στ) Επιβλέπων Φορέα Επιδότησης: Στέλεχος Δημοσίου (ΟΠΕΚΑ) με δικαιώματα απλής προβολής των στοιχείων της αίτησης που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της επιδότησης.

Άρθρο 3

Εγγραφή στο Σύστημα και Δημιουργία Αίτησης

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τον αιτούντα στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού». Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών/διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

2. Το Σύστημα ελέγχει:

α) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και

β) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα (για φυσικό πρόσωπο).

3. Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης.».

4. Στη συνέχεια, το Σύστημα ελέγχει:

α) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

β) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

5. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων, το Σύστημα δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέας αίτησης και επιτρέπει στον χρήστη την επεξεργασία της προσωρινά αποθηκευμένης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής, δημιουργείται αυτόματα νέα αίτηση από το Σύστημα και αποδίδεται αυτοματοποιημένα μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης στην αίτηση, ο οποίος εμφανίζεται προ-συμπληρωμένος σε κάθε στάδιο της αίτησης. Επιπλέον, συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα το πεδίο «Ημερομηνία Δημιουργίας Αίτησης», «Ημερομηνία Έναρξης Σταδίου» και «Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης Σταδίου».

6. Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε για το παρακάτω και ότι συναινεί στην άρση τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου, μέσω του παρακάτω μηνύματος:

«Με την υποβολή της παρούσας αίτησης θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ανάκτηση και διασταύρωση προσωπικών δεδομένων σας από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδότησης των οφειλών σας σύμφωνα με το ν. 4790/2021 (Α’ 48). Η αναζήτηση, ανάκτηση και διασταύρωση των δεδομένων σας από τη φορολογική διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς πραγματοποιείται κατόπιν της άρσης του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/ 2013 (Α’ 170) και του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησής σας, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρο 64 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) όπως ισχύει. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση, ανάκτηση, διασταύρωση και επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιδότησης οφειλών σύμφωνα με τον ν. 4790/2021 μπορείτε να βρείτε στα άρθρα 68, 69 και 75 του ν. 4790/2021».

Άρθρο 4

Άντληση και Συμπλήρωση Στοιχείων Αίτησης

1. Το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Βασικά στοιχεία του αιτούντα (ΑΦΜ αιτούντα, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο και ΚΑΔ)

β) Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων

γ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους

δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους

ε) Μέσος όρος προσωπικού (Ε3)

στ) Σύνολο ετήσιου ισολογισμού ή σύνολο κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση (Ε3)

ζ) Ένδειξη ένταξης στην περίμετρο των κορωνόπλη-κτων βάσει της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4790/2021.

2. Τα στοιχεία αιτούντα, απεικονίζονται στην Καρτέλα Βασικά Στοιχεία που καταρτίζει το Σύστημα.

Ειδικότερα:

Καρτέλα Βασικά Στοιχεία – Στοιχεία Αιτούντα.

Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) ΑΦΜ.

2) AMKA (για φυσικά πρόσωπα)

3) Όνομα.

4) Επώνυμο.

5) Πατρώνυμο.

6) Ένδειξη για άρση απορρήτου («Ναι»/«Όχι»).

7) Ένδειξη κορωνόπληκτου («Ναι»/«Όχι»).

8) ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα.

9) Κύκλος εργασιών.

10) Ετήσιος Ισολογισμός.

11) Μέσος όρος προσωπικού σε ετήσια βάση.

12) Κατηγοριοποίηση επιχείρησης.

3. Το πεδίο 6 συμπληρώνεται αυτόματα από το Σύστημα, κατόπιν δήλωσης άρσης απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας. Το πεδίο 7 συμπληρώνεται επίσης αυτόματα από το Σύστημα, βάσει των ελέγχων του Συστήματος.

4. Τα πλήρη στοιχεία της Καρτέλας Βασικά Στοιχεία -Συζύγου και Εξαρτώμενων μελών που αφορούν σύζυγο ή/και εξαρτώμενα μέλη, προστίθενται μετά την άρση του απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας και την άντληση των στοιχείων, σε επόμενο στάδιο.

5. Στη συνέχεια, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – (ΑΑΔΕ):

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),

β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,

γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους.

Τα στοιχεία α, β και γ αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

6. Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα Ακίνητη Περιουσία που καταρτίζει το Σύστημα. Ειδικότερα:

Καρτέλα Ακίνητη Περιουσία – Αναλυτικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) ΑΦΜ

2) Κωδικός ακινήτου.

3) Διεύθυνση.

4) Περιοχή.

5) ΤΚ.

6) Φορολογητέα αξία.

Τα στοιχεία 1 έως 8 της Καρτέλας Ακίνητης Περιουσίας ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα από τη Δήλωσης ΕΝΦΙΑ – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ν. 4223/2013 και αφορούν στα ακίνητα του πίνακα «Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων».

7. Τα στοιχεία εισοδήματος του αιτούντα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, απεικονίζονται στην Οικονομικά Στοιχεία που καταρτίζει το Σύστημα. Ειδικότερα: Καρτέλα Οικονομικά Στοιχεία. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) ΑΦΜ.

2) Φορολογικό έτος.

3) Καθαρό εισόδημα.

8. Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και αφορούν τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα περιέχουν σφάλματα, τότε ο αιτών έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιήσει μέσω των δηλώσεων της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια, να γίνει εκ νέου η άντληση των στοιχείων του. Επιπρόσθετα, ο αιτών, εκτός από τα στοιχεία που ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, καταχωρεί υποχρεωτικά στο Σύστημα και τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας του:

α) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β) Τηλέφωνο.

9. Σε περίπτωση που κατά την αυτόματη άντληση στοιχείων δεν κατέστη δυνατό να αντληθούν ο μέσος όρος προσωπικού, το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού ή το σύνολο του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάση, τότε ο αιτών επιλέγει την αντίστοιχη τιμή στα συγκεκριμένα πεδία κατά περίπτωση.

10. Το Σύστημα διενεργεί έλεγχο βάσει των στοιχείων που έχουν ανακτηθεί (ή καταχωρηθεί από τον αιτούντα) και κατατάσσει την επιχείρηση σε μια από τις κάτωθι κατηγορίες:

α) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους (Κατηγορία I).

β) Πολύ μικρές επιχειρήσεις (Κατηγορία II).

γ) Μικρές επιχειρήσεις (Κατηγορία III).

δ) Μεσαίες επιχειρήσεις (Κατηγορία IV).

ε) Μεγάλες επιχειρήσεις.

11. Ο αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία πληρεξούσιου συμβούλου εάν έχει συνδράμει κατά την υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία πληρεξούσιου συμβούλου απεικονίζονται στην Καρτέλα Βασικά Στοιχεία που καταρτίζει το Σύστημα.

Ειδικότερα:

Καρτέλα Βασικά Στοιχεία – Πληρεξούσιος Σύμβουλος. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) ΑΦΜ.

2) Όνομα.

3) Επώνυμο.

4) Πατρώνυμο.

5) ΙΒΑΝ Λογαριασμού.

6) Email.

7) Τηλέφωνο.

12. Ο αιτών δηλώνει τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη που δεν είναι υπόχρεα υποβολής δήλωσης Ε1 (εάν συντρέχει περίπτωση). Σε περίπτωση που υφίστανται λοιπά εξαρτώμενα μέλη που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1 που έχει αντληθεί, ο αιτών προβαίνει στη προσθήκη αυτών μέσω καταχώρισης του ΑΦΜ ή/και του ΑΜΚΑ τους. (Το υφιστάμενο βήμα αφορά μόνο αιτούντες που ανήκουν στη κατηγορία I).

13. Ο αιτών καταχωρεί στο Σύστημα τυχόν καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα που βρίσκονται στην αλλοδαπή για τον ίδιο, τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη (εάν συντρέχει περίπτωση). Τα στοιχεία καταθέσεων απεικονίζονται στην Καρτέλα Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού που καταρτίζει το Σύστημα.

Ειδικότερα:

Καρτέλα Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού – Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) ΑΦΜ.

2) Τύπος χρηματοπιστωτικού προϊόντος.

3) Είδος κατάθεσης (εφόσον αφορά σε κατάθεση).

4) Χρηματοπιστωτικό Ιδρυμα.

5) Κωδικός αριθμός.

6) Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.

7) Νόμισμα.

8) Ημερομηνία Αποτίμησης.

14. Μετά τη συνυποβολή αίτησης από τον/την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, επιβεβαιώνεται το σύνολο της αξίας των καταθέσεων και των επενδυτικών προϊόντων που βρίσκονται στην αλλοδαπή. (Το υφιστάμενο βήμα αφορά μόνο αιτούντες που ανήκουν στη κατηγορία I).

Άρθρο 5

Συμπλήρωση Υπεύθυνων Δηλώσεων

1. Ο αιτών προβαίνει στη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης αναφορικά με τις ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δυνάμει του τμήματος 1 του προσωρινού πλαισίου. Σε περίπτωση που δεν έχει λάβει κάποια ενίσχυση, το δηλώνει υπεύθυνα.

2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης, ο αιτών επιβεβαιώνει τα εξής:

3. «Λαμβάνω γνώση ότι η αίτησή μου υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου και των υποβληθέντων εγγράφων, καθώς και για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης όπως αυτές προβλέ-πονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.

α) Δηλώνω υπεύθυνα ότι συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 64 του ν. 4790/2021.

β) Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω άδεια στους Χρηματοδοτικούς φορείς και στο δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των Χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος.

γ) Δηλώνω υπεύθυνα ότι δίνω τη συγκατάθεσή μου για την άντληση των δεδομένων των παρ. 8 και 9 από τη Φορολογική Διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς.

δ) Δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι να δημοσιευτούν, σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη χορηγηθησόμενη, δυνάμει του παρόντος ενίσχυση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 83 του προσωρινού πλαισίου, όπως ισχύει.

ε) Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, δεν έχω καταθέσει αίτηση για πτώχευση, δεν έχω τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχω υποβάλει αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχω υπαχθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση τη δικαστική απόφαση εξυγίανσης».

4. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις της περίπτωσης αυτής, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει στην πλατφόρμα και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να εκκινήσει η συνεισφορά του Δημοσίου. Τα εν λόγω πιστοποιητικά μπορούν να επισυναφθούν μέχρι και την 31/12/2021.

5. Στη συνέχεια, επισυνάπτει στο Σύστημα υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που βεβαιώνει ότι η επιχείρηση κατά την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι “Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,

– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν απαιτείται στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών, των ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (αφορά μόνο την κατηγορία IV).

6. Επίσης, για την ολοκλήρωση της αίτησης, προβαίνει και στις επιπλέον υπεύθυνες δηλώσεις ως εξής:

α) Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχω ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και δεν έχω λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, κατά την έννοια των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 249 της 31.7.2014).

β) Δηλώνω υπεύθυνα ότι η λαμβανόμενη ενίσχυση, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, δεν θα μετακυλήσει σε πρωτογενείς παραγωγούς. Η υπεύθυνη δήλωση αυτή υφίσταται εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.

γ) Δηλώνω υπεύθυνα ότι η αίτηση και οι άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβλήθηκαν από τα κατά τον νόμο πρόσωπα που το εκπροσωπούν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση (η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αφορά μόνο την περίπτωση των νομικών προσώπων).

Άρθρο 6

Οριστική Υποβολή της αίτησης

1. Ο αιτών επιλέγει την οριστική υποβολή της αίτησης.

2. Το Σύστημα πραγματοποιεί έλεγχο πληρότητας της αίτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, το Σύστημα δεν επιτρέπει την οριστική υποβολή της αίτησης και ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, ο οποίος συμπληρώνει τις ελλείψεις.

3. Για την εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4790/2021 διενεργούνται από το Σύστημα οι ακόλουθοι έλεγχοι:

Α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία που έχουν ανακτηθεί (ή έχουν καταχωρηθεί από τον αιτού-ντα) ότι:

– Ο αιτών δεν αφορά νομικό ή φυσικό πρόσωπο με ενεργή επιχείρηση.

– Η επιχείρηση αφορά Χρηματοπιστωτικό οργανισμό που έχει ως κύριο ΚΑΔ 64.00, 65.00, 66.00 με εξαίρεση τους οργανισμούς με κύριο ΚΑΔ 64.91, 65.11, 65.12, 65.20, 66.19, 66.21,66.22 και 66.29.

– Η επιχείρηση απασχολεί σε ετήσια βάση πλήθος εργαζομένων μεγαλύτερο των 250 ατόμων.

– Το σύνολο του κύκλου εργασιών σε ετήσια βάσει ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ και ότι το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο των 43 εκατομμυρίων ευρώ.

– Το συνολικό ύψος των καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων του αιτούντος στην ημεδαπή και την αλλοδαπή υπερβαίνει το μέγιστο όριο βάσει νόμου.

τότε η αίτηση ολοκληρώνεται ως μη επιλέξιμη και εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα.

Β) Σε περίπτωση που ο αιτών ανήκει στην κατηγορία Ι και διαπιστωθεί ότι απαιτείται η άρση απορρήτου συζύγου ή/και εξαρτώμενων μελών, η αίτηση μεταβαίνει στα στάδια 2 και 3 «Άρση απορρήτου συζύγου ή/και εξαρτώμενων μελών». Σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο 4 «Παροχή στοιχείων από Χρηματοδοτικούς φορείς».

Άρθρο 7

Άρση Απορρήτου Συζύγου ή/και Εξαρτώμενων Μελών

1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών συνυποβάλλεται από τον/τη σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη, στην «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού».

2. Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του διαπιστευτηρίων του TAXISnet (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).

3. Το Σύστημα ελέγχει:

α) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο και

β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και

γ) Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα.

Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης».

4. Το Σύστημα ελέγχει:

α) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών, αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

β) Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών, αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η συνυποβολή της, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της διαδικασίας από τον/τη σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής το Σύστημα δεν επιτρέπει στον/ στην σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας.

5. Ο/η σύζυγος ή/και τα εξαρτώμενα μέλη επιβεβαιώνουν ότι ενημερώθηκαν σχετικά με τα παρακάτω:

«Με την υποβολή της παρούσας αίτησης θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση, ανάκτηση και διασταύρωση προσωπικών δεδομένων σας από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιδότησης των οφειλών σας σύμφωνα με το ν. 4790/2021 (Α’ 48). Η αναζήτηση, ανάκτηση και διασταύρωση των δεδομένων σας από τη φορολογική διοίκηση και τους χρηματοδοτικούς φορείς πραγματοποιείται κατόπιν της άρσης του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησής σας, όπως ρη-τώς αναφέρεται στο άρθρο 64 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) όπως ισχύει. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση, ανάκτηση, διασταύρωση και επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιδότησης οφειλών, σύμφωνα με το ν. 4790/2021, μπορείτε να βρείτε στα άρθρα 68, 69 και 75 του ν.4790/2021»

6. Το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – ΑΔΕ. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:

α) Βασικά στοιχεία συζύγου και εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο / Πατρώνυμο. Το Σύστημα επικαιροποιεί την Καρτέλα Βασικά Στοιχεία – Στοιχεία Αιτούντα, Συζύγου και Εξαρτώμενων μελών.

7. Στη συνέχεια, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – (ΑΑΔΕ):

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων

β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,

γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορολογικού έτους.

Τα στοιχεία α και β αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

8. Το Σύστημα επικαιροποιεί την Καρτέλα Ακίνητης Περιουσίας – Αναλυτικά στοιχεία ακίνητης περιουσίας με τα στοιχεία των ακινήτων του/της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών καθώς και της Καρτέλας Εισόδημα -Οικογενειακό εισόδημα με τα στοιχεία εισοδήματος του/ της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων μελών.

9. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακτήθηκαν από την ΑΑΔΕ και τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τον αιτούντα, ο/η σύζυγος ή/και τα εξαρτώμενα μέλη επιβεβαιώνουν τα κάτωθι οικονομικά και φορολογικά τους στοιχεία:

α) Καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα εξωτερικού. β) Φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας.

γ) Εισόδημα.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα εν λόγω στοιχεία εμπεριέχουν σφάλματα, ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα προκειμένου να διορθώσει τα σφάλματα της αίτησης ή/και να αιτηθεί την εκ νέου άντληση αυτών.

10. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αίτησης, ο/η σύζυγος ή/και το εξαρτώμενο μέλος επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκαν σχετικά με τα παρακάτω: «Λαμβάνω γνώση ότι η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του αιτούντα και των συνυπο-γραφόντων, συζύγου και εξαρτώμενων μελών για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου και των υποβληθέντων εγγράφων καθώς και τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές προβλέπο-νται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.» και «Παρέχω τη συναίνεσή μου για άντληση και επεξεργασία των στοιχείων μου από τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου που αφορούν στο χαρακτηρισμό μου ως κο-ρωνόπληκτο βάσει του άρθρου 64 του ν. 4790/2021.».

Άρθρο 8

Παροχή στοιχείων από Χρηματοδοτικούς φορείς

1. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν μέσω webservice στοιχεία αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν οριστικά υποβληθεί. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ οφειλέτη.

3) ΑΦΜ Συμβούλου.

4) Όνομα Συμβούλου.

5) Επίθετο Συμβούλου.

6) Πατρώνυμο Συμβούλου.

7) Αριθμός Μητρώου Συμβούλου.

8) Τηλέφωνο Επικοινωνίας Συμβούλου.

9) Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συμβούλου.

10) IBAN Συμβούλου.

11) Στοιχεία Αιτούντα, Συζύγου, Εξαρτώμενων Μελών.

1. – Τύπος Μέλους.

2. – ΑΦΜ μέλους οικογένειας.

3. – Όνομα.

4. – Επώνυμο/Επωνυμία.

5. – Πατρώνυμο.

6. -Τηλέφωνο.

7. – Κινητό Τηλέφωνο.

8. – Ηλεκτρονική Διεύθυνση.

9. – Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης.

10. – Αριθμός Εγγράφου Ταυτοποίησης.

11. – ΑΜΚΑ.

12. – Διεύθυνση.

13. – Περιοχή.

14. – ΤΚ

15. – Νομός

Τα στοιχεία 6-8 αφορούν τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα.

2. Το σύνολο των Χρηματοδοτικών φορέων αφού λάβει τα στοιχεία της αίτησης από το Σύστημα, διενεργεί ελέγχους για να εντοπίσει αν ο αιτών αποτελεί πελάτη αυτών και αν υφίστανται οφειλές.

3. Εν συνεχεία, οι Χρηματοδοτικοί φορείς διενεργούν ελέγχους για να εντοπίσουν καταθέσεις ή/και επενδυτικά προϊόντα του αιτούντα ή/και των μελών της οικογένειας που περιλαμβάνονται στην αίτηση (στην περίπτωση που ο αιτών κατατάσσεται στην Κατηγορία Ι).

4. Το σύνολο των Χρηματοδοτικών φορέων ενημερώνει το Σύστημα εντός δέκα (10) ημερών με τα στοιχεία των κατωτέρω καρτελών:

4.1 Καρτέλα- Οφειλές που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.

3) Ιδιοκτήτης.

4) ΑΦΜ οφειλέτη.

5) Αριθμός σύμβασης.

6) Αριθμός λογαριασμού.

7) Ταυτότητα οφειλής.

8) Ληξιπρόθεσμη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς («Ναι», «Όχι»).

9) Καταγγελμένη οφειλή κατά την ημερομηνία αναφοράς («Ναι», «Όχι»).

10) Ληξιπρόθεσμη οφειλή.

11) Καταγγελμένη οφειλή.

10) Ενίσχυση Ελληνικού Δημοσίου («Ναι», «Όχι»).

11) Επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου («Ναι», «Όχι»).

12) Είδος οφειλής.

13) Επιχειρηματικό προϊόν.

14) Ποσό οφειλής.

15) Νόμισμα λογαριασμού.

16) Ημερομηνία γέννησης οφειλής.

17) Ημερομηνία αιτήματος.

4.2. Καρτέλα – Ακίνητα, που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.

3) Ιδιοκτήτης.

4) ΑΦΜ οφειλέτη.

5) Κωδικός ακινήτου.

6) Κατηγορία ακινήτου.

7) Διεύθυνση.

8) Περιοχή.

9) TK.

10) Νομός.

11) Ημερομηνία αιτήματος.

4.3. Καρτέλα- Συνοφειλέτες/Εγγυητές, που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) Αριθμός Αίτησης.

2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.

3) Ιδιοκτήτης.

4) ΑΦΜ οφειλέτη.

5) Ταυτότητα οφειλής.

6) ΑΦΜ συνοφειλέτη.

7) Σχέση διασύνδεσης.

8) Ημερομηνία αιτήματος.

4.4. Καρτέλα – Σύνδεση οφειλών ακινήτων, που περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.

3) Ιδιοκτήτης.

4) ΑΦΜ οφειλέτη.

5) Ταυτότητα οφειλής.

6) Κωδικός Ακινήτου.

7) Ημερομηνία αιτήματος.

5. Το σύνολο των Χρηματοδοτικών φορέων ενημερώνει το Σύστημα εντός δέκα (10) ημερών από την άντληση των βασικών στοιχείων αίτησης, με τα στοιχεία της Καρτέλας Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα – Καταθέσεις και Επενδυτικά προϊόντα, αναφορικά με στοιχεία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων του συνόλου των μελών της οικογένειας. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

3) ΑΦΜ μέλους οικογένειας.

4) Κωδικός αριθμός.

5) Είδος χρηματοοικονομικού προϊόντος.

6) Είδος κατάθεσης.

7) Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.

8) Ημερομηνία αποτίμησης.

9) Νόμισμα.

10) Ημερομηνία αποτίμησης.

6. Με το πέρας του εν λόγω σταδίου, σε περίπτωση μη αυτοματοποιημένης άντλησης των ενδείξεων ένταξης στην περίμετρο κορωνόπληκτων ή των στοιχείων για την κατηγοριοποίηση του αιτούντα, η αίτηση μεταβαίνει σε στάδιο «Αναμονή επιβεβαίωσης ένταξης στο πεδίο εφαρμογής».

7. Με την ανάκτηση των εν λόγω στοιχείων και εάν δεν επιβεβαιώνεται η ένταξη σε κάποιο κριτήριο πληττόμε-νης επιχείρησης βάσει της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4790/2021, η αίτηση ολοκληρώνεται ως μη επιλέξιμη.

Άρθρο 9

Αντιστοίχιση Ακινήτων από Αιτούντα

1. Η αίτηση μεταβαίνει στο εν λόγω στάδιο αποκλειστικά στις περιπτώσεις που

(α) ο αιτών έχει κατηγοριοποιηθεί στην Κατηγορία ΙΙ, ΙΙΙ ή iV,

(β) η συνολική αξία των ακινήτων υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που ορίζονται στο νόμο κατά περίπτωση και

(γ) δεν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος μη επιλεξιμότητας σύμφωνα με το βήμα 1 του σταδίου «Επιλεξιμότητα αίτησης και παρακολούθηση επιδότησης».

2. Ο αιτών αντιστοιχίζει τα ακίνητα που έχουν αντληθεί από τον ΕΝΦΙΑ, με τα ακίνητα που εξασφαλίζουν οφειλές βάσει των στοιχείων που έχουν αποσταλεί από τους Χρηματοδοτικούς φορείς.

3. Επιπρόσθετα, ο αιτών έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει με υπεύθυνη δήλωση τυχόν προσημειώσεις που μπορεί να έχει εκτός τραπεζών. Προς επιβεβαίωση της υπεύθυνης δήλωσης αυτής οφείλει να επισυνάψει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά βαρών.

4. Με την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης από τον αιτούντα, το Σύστημα τον ενημερώνει για την αντιστοίχιση που πραγματοποιήθηκε, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

5. Στη συνέχεια, ελέγχεται εκ νέου το κριτήριο επιλεξιμότητας αναφορικά με τη συνολική αξία ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4790/2021. Σε περίπτωση μη πλήρωση του κριτηρίου, η εν λόγω οφειλές χαρακτηρίζονται ως «μη επιδεκτική επιδότησης». Κατόπιν, η αίτηση μεταβαίνει εκ νέου στο στάδιο 6 «Επιλεξιμότητα αίτησης και παρακολούθηση επιδότησης» στο βήμα 2.

Άρθρο 10

Επιλεξιμότητα αίτησης και Παρακολούθηση Επιδότησης

1. Το Σύστημα εντοπίζει τις οφειλές που επιδέχονται επιδότησης βάσει των στοιχείων που έχουν αποσταλεί από τους Χρηματοδοτικούς φορείς και διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους για το σύνολο των οφειλών για την εκπλήρωση των κριτηρίων υπαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4790/2021:

1.1. Εντοπίζει δάνεια τα οποία δεν εξυπηρετούνται και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι και την ημερομηνία της αίτησης, που καταλαμβάνουν ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνόλου των δανείων που έχουν λάβει από χρηματοδοτικούς φορείς για οποιαδήποτε αιτία.

1.2. Εντοπίζει οφειλές οι οποίες εξαιρούνται βάσει νόμου (ενδεικτικά μη επιχειρηματικές οφειλές, με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή/και Επιδότηση Ελληνικού Δημοσίου, με ενεργή επιδότηση στο πλαίσιο του ν. 4714/2020) και τις χαρακτηρίζει ως «μη επιδεκτικές) και τις χαρακτηρίζει ως «μη επιδεκτικές επιδότησης».

1.3. Εντοπίζει καταγγελμένες οφειλές κατά την ημερομηνία αναφοράς και κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο Χρηματοδοτικό φορέα ως «με καταγγελία».

1.4. Εντοπίζει τη μεγαλύτερη σε υπόλοιπο οφειλή ανά Χρηματοδοτικό φορέα και κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο Χρηματοδοτικό φορέα, βάσει της ληξιπροθεσμίας οφειλής κατά την ημερομηνία αναφοράς. Αν δεν υπάρχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή, το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο Χρηματοδοτικό φορέα ως «χωρίς καθυστέρηση». Σε περίπτωση που υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, το Σύστημα κατηγοριοποιεί το σύνολο των οφειλών στον ίδιο Χρηματοδοτικό φορέα ως «με καθυστέρηση».

1.5. Ελέγχει την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότη-τας ανά κατηγορία αιτούντα και οφειλής, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4790/2021. Σε περίπτωση μη πλήρωση κάποιου κριτηρίου, η εν λόγω οφειλή χαρακτηρίζεται ως «μη επιδεκτική επιδότησης».

2. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, η οφειλή η οποία δεν έχει χαρακτηριστεί ως «μη επιδεκτική επιδότησης», χαρακτηρίζεται ως «επιδεκτική επιδότησης».

3. Σε περίπτωση που (α) ο αιτών έχει κατηγοριοποιηθεί στην Κατηγορία ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΜ (β) η συνολική αξία των ακινήτων υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που ορίζονται στο νόμο κατά περίπτωση και (γ) δεν συντρέχει κάποιος άλλος λόγος μη επιλεξιμότητας, η αίτηση μεταβαίνει στο στάδιο 5 «Αντιστοίχιση ακινήτων από αιτούντα».

4. Το Σύστημα, για το σύνολο των οφειλών που χαρακτηρίστηκαν ως «επιδεκτική επιδότησης» προ – εγκρίνει αυτόματα την επιδότηση του Δημοσίου.

5. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν από το Σύστημα μέσω webservice τα στοιχεία των οφειλών, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως επιδεκτικές ή μη επιδότησης, τα οποία περιγράφονται στον κάτωθι πίνακα. Ο πίνακας περιλαμβάνει τα πεδία:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ Χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

3) Ιδιοκτήτης.

4) Αριθμός σύμβασης.

5) Αριθμός λογαριασμού.

6) Ταυτότητα οφειλής.

7) Αριθμός οφειλής.

8) Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για επιδότηση («Ναι», «Όχι»).

9) Κατηγορία επιδότησης.

10) Λόγοι μη έγκρισης επιδότησης.

6. Με την λήψη των στοιχείων οφειλών που είναι επιδεκτικές προς επιδότηση, οι Χρηματοδοτικοί φορείς προβαίνουν σε έλεγχο για την ύπαρξη ενεργού πλάνου δόσεων.

6.1. Σε περίπτωση που μία εκ των οφειλών είναι ληξιπρόθεσμη για χρονικό διάστημα > 90 ημερών ή με καταγγελία, μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο μετά από ρύθμιση σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική κάθε Χρηματοδοτικού φορέα. Εφόσον οι Χρηματοδοτικοί φορείς έρθουν σε συμφωνία με τον οφειλέτη, ρυθμίζει την/τις οφειλή/οφειλές.

6.2. Σε περίπτωση όπου όλες οι οφειλές προς τους Χρηματοδοτικούς φορείς είναι σε καθυστέρηση 90 ημερών, ο Χρηματοδοτικός φορέας τις κεφαλαιοποιεί.

7. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σχετική ενημέρωση στο Σύστημα μέσω webservices, παρέχοντας τα στοιχεία που περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα – Επιλεξιμότητα οφειλέτη ανά Χρηματοδοτικό φορέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.

3) Ιδιοκτήτης.

4) ΑΦΜ οφειλέτη.

5) Ένδειξη επιλεξιμότητας οφειλής για επιδότηση («Ναι», «Όχι»).

6) Λίστα ΙΒΑΝ οφειλών

6.1) Ταυτότητα Οφειλής.

6.2) ΙΒΑΝ.

7) Ημερομηνία αιτήματος.

8. Σημειώνεται ότι μέσω της ένδειξης του πεδίου 5 ανωτέρω, και σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, ο Χρηματοδοτικός φορέας δηλώνει επιπρόσθετα στην πλατφόρμα ότι η αναδιάρθρωση κρίνεται βιώσιμη και σύμφωνη με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη, κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

9. Το Σύστημα, για το σύνολο των οφειλών που χαρακτηρίστηκαν ως επιλέξιμες από τον Χρηματοδοτικό φορέα, εγκρίνει αυτόματα την επιδότηση του Δημοσίου, τις χαρακτηρίζει ως «επιδοτούμενες» και παράγεται σχετική βεβαίωση έγκρισης της επιδότησης. Στη συνέχεια ακολουθούνται, σε μηνιαία συχνότητα, τα βήματα της ενέργειας 2 «Παρακολούθηση τήρησης πλάνου δόσεων».

10. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αντλούν σε μηνιαία βάση μέσω webservice, τα στοιχεία των αιτήσεων όπου υπάρχουν οφειλές επιδεκτικές προς επιδότηση, για όλη τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και για τους επιπλέον μήνες βάσει τις κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την παρακολούθηση της τήρησης αυτής. Το αρχείο περιλαμβάνει ενδεικτικά:

1) Αριθμό αίτησης.

2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.

3) Ιδιοκτήτης.

4) Ταυτότητα οφειλής.

5) Αριθμός οφειλής.

6) IBAN.

7) Αριθμός επόμενης δόσης.

8) Αριθμός δόσης.

9) Κατηγορία επιδότησης.

10) Ποσοστό επιδότησης τρέχουσας δόσης.

11) Ανώτατο όριο επιδότησης τρέχουσας δόσης.

12) Ημερομηνία προσδιορισμού επιδότησης.

13) Ημερομηνία έγκρισης επιδότησης.

14) Λόγος διακοπής επιδότησης.

15) Ληξιπρόθεσμο ποσό δόσεων οφειλέτη.

16) Ληξιπρόθεσμο ποσό δόσεων Δημοσίου.

17) Ημερομηνία προσδιορισμού ληξιπροθεσμίας.

11. Για το σύνολο των οφειλών που έχουν χαρακτηριστεί ως «επιδοτούμενες», οι Χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν μέσω webservice σε μηνιαία βάση στοιχεία για τις μηνιαίες δόσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και για τους επιπλέον μήνες βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την παρακολούθηση της τήρησης αυτής. Το αρχείο περιλαμβάνει:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.

3) Αριθμός οφειλής.

4) IBAN.

5) Κωδικός Πληρωμής.

6) Αριθμός επόμενης μηνιαίας δόσης.

7) Αριθμός μηνών επόμενης δόσης.

8) Ποσό επόμενης δόσης.

9) Ημερομηνία επόμενης δόσης.

10) Ημερομηνία αιτήματος.

12. Για την καταβολή της επιδότησης του Δημοσίου, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αντλεί σε μηνιαία βάση από το Σύστημα, στοιχεία των επιδοτούμενων αιτήσεων, ώστε να ενημερωθεί για το ποσό επιδότησης που πρέπει να καταβάλει ανά οφειλή. Το αρχείο περιλαμβάνει:

1) Αριθμό αίτησης.

2) ΑΦΜ υπηρεσίας.

3) Αριθμό οφειλής.

4) ΑΦΜ οφειλέτη.

5) ΑΜΚΑ οφειλέτη. (μόνο για φυσικά πρόσωπα)

6) Όνομα οφειλέτη.

7) Επώνυμο οφειλέτη/Επωνυμία.

8) Πατρώνυμο οφειλέτη.

9) IBAN.

10) Κωδικό πληρωμής.

11) Αριθμό μηνιαίας πληρωμής.

12) Απαιτούμενο ποσό μηνιαίας πληρωμής.

13) Ημερομηνία απαίτησης πληρωμής.

14) Ποσοστό μηνιαίας επιδότησης.

15) Ποσό μηνιαίας δόσης.

13. Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλει μέσω ΔΙΑΣ την επιδότηση του δημοσίου για τις οφειλές των αιτήσεων που είναι επιδεκτικές προς επιδότηση (σύμφωνα με τα στοιχεία που του παρέχει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), πιστώνοντας τον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον Χρηματοδοτικό φορέα.

14. Κατόπιν καταβολής, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το Σύστημα σε μηνιαία βάση μέσω webservice, με τα στοιχεία που αφορούν στην καταβολή επιδότησης πληγέ-ντων κορωνοϊού, για όλη τη διάρκεια καταβολής της επιδότησης. Το αρχείο περιλαμβάνει:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ υπηρεσίας.

3) Αριθμός οφειλής.

4) ΑΦΜ οφειλέτη.

5) Αριθμός μηνιαίας πληρωμής.

6) Ποσό μηνιαίας πληρωμής.

7) Ημερομηνία πληρωμής.

8) Κωδικός σφάλματος.

9) Περιγραφή σφάλματος.

10) Ημερομηνία σφάλματος.

11) Ημερομηνία αιτήματος.

15. Οι Χρηματοδοτικοί φορείς αποστέλλουν σε μηνιαία βάση μέσω webservice, στοιχεία για τις πληρωμές του προηγούμενου μήνα, για όλη τη διάρκεια της επιδότησης αλλά και για τους επιπλέον μήνες, βάσει της κατηγοριοποίησης της οφειλής μετά την ολοκλήρωσή της, για την παρακολούθηση της τήρησης αυτής. Το αρχείο περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία:

1) Αριθμός αίτησης.

2) ΑΦΜ Χρηματοδοτικού φορέα.

3) Αριθμός οφειλής.

4) Ποσό οφειλής (Άληκτο κεφάλαιο).

5) Ληξιπρόθεσμο ποσό.

6) Ημερομηνία προσδιορισμού οφειλής.

7) Αριθμός μηνιαίας δόσης.

8) Ποσό δόσης.

9) Ημερομηνία αιτήματος.

16. Το Σύστημα πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση υπολογισμούς σχετικά με τη ληξιπροθεσμία του οφειλέτη/ Δημοσίου και τους μήνες ληξιπροθεσμίας του οφειλέτη/ Δημοσίου.

17. Το Σύστημα ελέγχει εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες αιτίες διακοπής ή/και υποχρέωσης επιστροφής της καταβληθείσας επιδότησης του Δημοσίου βάσει του άρθρου 74 του ν. 4790/2021.

18. Σε περίπτωση διακοπής ή/και υποχρέωσης επιστροφής της επιδότησης Δημοσίου, το Σύστημα παράγει τη βεβαίωση διακοπής (εφόσον υφίσταται), ενημερώνει τον οφειλέτη για την διακοπή της επιδότησης και την υποχρέωσή του να επιστρέψει το ποσό της επιδότησης που έχει λάβει. Κατόπιν, ενημερώνει σχετικά τους εμπλεκόμενους Χρηματοδοτικούς φορείς.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αγ. Ι. Ρέντη, 8 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
    
Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πηγή