Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 20 του ν. 3801/2009 και μετά την ισχύ του άρθ. 1 του ν. 4554/2018 Πηγή