Αριθμ. 6302

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ”Αντώνης Τρίτσης“» (Β’ 1386).

(ΦΕΚ Β’ 1399/08.04.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:
α. Tου άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 4783/2021 «Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),
β. του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» (Α’ 201),
γ. της παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 67),
δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ε. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» (Α’ 147),
στ. της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265),
ζ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
η. της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α’113), την υπ’αρ. 34/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ’ αρ. 3427/22.12.2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β’55) και την υπ’αρ. 2/23510/0094/9.4.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» (Β’ 1083),
θ. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
ι. του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114),
ια. του Π.Δ.95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 76),
ιβ. του άρθρου 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98),
ιγ. του Π.Δ.169/2013 «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α’ 272),
ιδ. του Π.Δ.121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),
ιε. του Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ιστ. του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ιζ. του Π.Δ.147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ιη. του Π.Δ.86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ιθ. του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121)
κ. του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
κα. του Π.Δ.37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 65),
κβ. του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
κγ. του Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
κδ. της υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902),
κε. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),
κστ. της υπό στοιχεία Y1/08.01.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).
κζ. της υπ’ αρ. 1673/27.03.2020 κοινή απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 1070),
κη. της υπ’ αρ. 85847/11.08.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3375),
κθ. της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386),
λ. της υπ’ αρ. 23430/22.12.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1386)» (Β’ 5691),
λα. της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ» (Β’ 2857),
λβ. της υπ’ αρ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ).

2. Την ανάγκη ενίσχυσης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ με ένα καινοτόμο, ευέλικτο και στοχευμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής, την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και την εξομάλυνση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, καθώς και την άρση των οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.

3. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2021/38 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386), ως εξής:

Άρθρο 1

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με τις προσκλήσεις είναι δυνατή η ομαδοποίηση δικαιούχων, ανάλογα με τις επενδυτικές ανάγκες, την αναπτυξιακή στόχευση ή επιμέρους κριτήρια (ιδίως δημογραφικά, ορεινότητα, νησιωτικότητα) και ορίζονται οι δυνητικοί δικαιούχοι ανά άξονα προτεραιότητας».

2. Στο άρθρο 2 προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή στόχευση, δημογραφικά κριτήρια, τα ειδικά χαρακτηριστικά των ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών και τις ανάγκες σε επενδύσεις, για το σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 6, οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος ομαδοποιούνται σε επτά (7) κατηγορίες σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών ως εξής:
 

Κατηγορία 1 Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων
Κατηγορία 2 Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 300.000 κατοίκων και ίσο ή μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων
Κατηγορία 3 Δήμοι που αποτελούν έδρες Νομών με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων
Κατηγορία 4 Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων
Κατηγορία 5 Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι
Κατηγορία 6 Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων
Κατηγορία 7 Περιφέρειες

Με κάθε πρόσκληση μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω, εάν απαιτείται, η παραπάνω ομαδοποίηση των δυνητικών δικαιούχων».

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια ως εξής:

«Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έργα, προμήθειες, μελέτες και υπηρεσίες δεν είναι επιλέξιμες προς δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι αναγκαίοι πόροι προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκειται στο άρθρο 2 του Π.Δ.95/1996, στο άρθρο 4 του ν. 3965/2011 καθώς και στην υπ’ αρ. 2/23510/0094 (Β’ 1083) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011». Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν πράξεις συνολικού προϋπολογισμού δημοσίας δαπάνης μέχρι 125% της συνολικής δαπάνης του Προγράμματος».

4. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής Κριτήρια ένταξης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών
1. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων (αιτήσεων ένταξης) στο Πρόγραμμα αφορούν ιδίως:
α) την τυπική πληρότητα της πρότασης (αίτησης ένταξης) με τη συμπλήρωση και την υποβολή όλων των προβλεπόμενων στην πρόσκληση δικαιολογητικών και εγγράφων, νομίμως υπογεγραμμένων,
β) την επιλεξιμότητα της πρότασης (όπως, υποβολή εντός της προθεσμίας της πρόσκλησης, επιβεβαίωση ότι ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση εμπίπτει στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων, όπως αυτοί ορίζονται στην πρόσκληση, επιβεβαίωση ότι η περίοδος υλοποίησης της πρότασης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος),
γ) την πληρότητα και τη σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου της πρότασης και τη ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πρότασης,
δ) την τήρηση του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και του εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την απασχόληση προσωπικού, τη συμβατότητα της πρότασης με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων,
ε) την ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών (όπως, αειφόρος ανάπτυξη, προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και αρχή της μη διάκρισης, εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία),
στ) τη σκοπιμότητα της πρότασης,
ζ) τον βαθμό ωριμότητας της πρότασης,
η) τη διοικητική, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική δυνατότητα του δικαιούχου,
θ) τη μη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
2. Οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την επιλογή των προτάσεων που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα εξειδικεύονται με κάθε πρόσκληση.
3. Για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τίθεται ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία δυνητικών δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρου 2, ως εξής:
 

Κατηγορία 1 40.000.000 ευρώ
Κατηγορία 2 25.000.000 ευρώ
Κατηγορία 3 22.000.000 ευρώ
Κατηγορία 4 18.000.000 ευρώ
Κατηγορία 5 12.000.000 ευρώ
Κατηγορία 6 6.000.000 ευρώ
Κατηγορία 7 30.000.000 ευρώ

Δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 Ελλάδα 2021», β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)», γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων», δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» της Πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».
4. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις σε μία ή περισσότερες προσκλήσεις από εκείνες στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που υποβάλλονται σε μία ή περισσότερες προσκλήσεις δεν υπερβαίνει τα όρια που τίθενται με την παρ. 3. Κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκαν στο παρόν Πρόγραμμα δυνάμει της υπ’ αρ. 829/18.06.2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ), καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και η ένταξή τους θα γίνει στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.
5. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων (αιτημάτων ένταξης), οι δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις (αιτήματα ένταξης) στο Πρόγραμμα δύνανται να τις τροποποιήσουν προκειμένου να τις προσαρμόσουν στο ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού της παρ. 3. Ως ημερομηνία παραλαβής των τροποποιημένων προτάσεων αιτημάτων ένταξης) λογίζεται η ημερομηνία παραλαβής των αρχικών προτάσεων. Εάν οι δυνητικοί δικαιούχοι δεν επιθυμούν τροποποίηση των προτάσεών τους (αιτημάτων ένταξης), εφαρμόζεται κατά περίπτωση η παρ. 6.
6. Στην περίπτωση που οι προτάσεις δυνητικών δικαιούχων υπερβαίνουν τον καθοριζόμενο, στην παρ. 3, συνολικό προϋπολογισμό, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να προτεραιοποιήσουν τις προτάσεις τους, γνωστοποιώντας εγγράφως τη βούλησή τους στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η οποία διενεργεί την αξιολόγηση της παρ. 3 του άρθρου 8.
Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 9, ο Υπουργός Εσωτερικών εντάσσει προτάσεις, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση των δυνητικών δικαιούχων, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει υπέρβαση των ορίων της παρ. 3. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιηθεί στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ η βούληση των δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών εντάσσει προτάσεις, κατά διακριτική ευχέρεια, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την χρονική προτεραιότητα των υποβολών, το αντικείμενο των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα καθώς και το αντικείμενο των προτάσεων των ίδιων δικαιούχων που έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
7. Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό που αντιστοιχεί στον δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία».

5. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 7 Προσκλήσεις
1. Με προσκλήσεις του Υπουργού Εσωτερικών καλούνται οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήματα ένταξης των προτάσεών τους στο Πρόγραμμα.
2. Με κάθε πρόσκληση:
α) εξειδικεύονται οι άξονες προτεραιότητας, οι δράσεις και παρεμβάσεις που δύνανται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα, οι κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων που δύναται να υποβάλουν αίτημα ένταξης και τυχόν συγκεκριμένες εδαφικές περιφέρειες παρέμβασης,
β) ορίζεται ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης που διατίθεται για την ένταξη προτάσεων και το όριο προϋπολογισμού της πρότασης κάθε δικαιούχου αν τέτοιο εφαρμόζεται, καθώς και το όριο ανά δυνητικό δικαιούχο συνολικού προϋπολογισμού προτάσεων προς ένταξη στο Πρόγραμμα αν τέτοιο εφαρμόζεται,
γ) εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια για την επιλογή και την ένταξη των προτάσεων και ορίζονται ειδικότερα κριτήρια ή όροι για την επιλεξιμότητα και την ένταξη προτάσεων στο Πρόγραμμα, καθώς και η σχετική διαδικασία αξιολόγησης,
δ) ορίζεται η προθεσμία υποβολής των προτάσεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων, τα σχετικά δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να τροποποιείται ο προϋπολογισμός κάθε πρόσκλησης, η προθεσμία υποβολής των προτάσεων (αιτημάτων ένταξης), καθώς και κάθε άλλος όρος των προσκλήσεων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να προστίθενται νέοι όροι στις προσκλήσεις.
4. Μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής των προτάσεων (αιτημάτων ένταξης) ανά πρόσκληση, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης, όπως αυτός έχει τυχόν τροποποιηθεί, μπορούν να εκδοθούν νέες προσκλήσεις για την υποβολή αιτημάτων ένταξης στους ίδιους ή σε νέους άξονες προτεραιότητας.
5. Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ προετοιμάζει τις προσκλήσεις και μεριμνά για την έκδοση και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια») και την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
6. Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ χορηγεί διευκρινίσεις επί των προσκλήσεων είτε με εγκυκλίους είτε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της».

6. Στο άρθρο 8 προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:
«4. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της παρ. 3 και σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δύναται να ζητήσει από τους δικαιούχους την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται σε κάθε πρόσκληση.
5. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, άπαξ, ανά στάδιο αξιολόγησης σύμφωνα με την παρ. 3, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της παραλαβής των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της αίτησης. Με την ένσταση προσβάλλεται, κατά περίπτωση, η απόφαση απόρριψης πρότασης που εκδίδεται κατά το Α’ στάδιο της αξιολόγησης κατά το οποίο ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου ή η απόφαση απόρριψης πρότασης που εκδίδεται κατά το Β’ στάδιο της αξιολόγησης κατά το οποίο ελέγχεται η συνδρομή των ειδικότερων κριτηρίων αξιολόγησης όπως αυτά εξειδικεύονται στην οικεία πρόσκληση. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται ad hoc εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την υποβολής της ένστασης με απόφαση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης του συγκεκριμένου αιτήματος ένταξης στο οποίο αφορά η ένσταση. Η εισήγηση της επιτροπής ενστάσεων διαβιβάζεται προς έγκριση στον Προϊστάμενο της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και η απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους δυνητικούς δικαιούχους εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή της ένστασης».

7. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Διαδικασία και κριτήρια ένταξης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών
1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αξιολογεί τις προτάσεις (αιτήματα ένταξης) και εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την ένταξη ή μη της πρότασης στο Πρόγραμμα.
2. Κάθε πρόταση (αίτημα ένταξης) αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης αυτοτελώς ως προς τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια της πρόσκλησης, με σειρά προτεραιότητας η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου υποβολής. Η αξιολόγηση των προτάσεων (αιτημάτων ένταξης) που έχουν υποβληθεί συνεχίζεται, με τη σειρά της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου υποβολής, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης ή μέχρι να αξιολογηθεί ο συνολικός αριθμός των αιτημάτων ένταξης. Στην περίπτωση εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ ενημερώνει τους δυνητικούς δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας της.
3. Η ένταξη προτάσεων έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών στο Πρόγραμμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας, εφόσον οι προτεινόμενες δράσεις και παρεμβάσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των παραπάνω Υπουργών. Με την ίδια απόφαση τίθενται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων. Η απόφαση ένταξης δημοσιεύεται στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια») και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με μέριμνα της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ».

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”» (Β’ 1386) μετά από την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. 23430/22.12.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1386)» (Β’ 5691).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει και τις προτάσεις (αιτήματα ένταξης) που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 9 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 4

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
 

Πηγή