19/07/2021
88917/2021
ΦΕΚ: ΥΟΔΔ 603

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’ – Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10
Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλ.: 213 1339693
Email: [email protected]

Θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128320 ΕΞ 2020/10.11.2020 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 971).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν.4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις», (Α’148),
β) της περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143),
γ) των άρθρων 76 και 77 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, (Α’184), δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131), ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181) και
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 121 και Α’126 Διορθώσεις 
Σφαλμάτων).

2. α) Την υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/06.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών», (Β’ 4939, ΑΔΑ: ΨΠΦΞΗ-3ΥΝ), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 68225 ΕΞ 2021/09.06.2021 (Β’2666) όμοια.
β) Την υπό στοιχεία 128320 ΕΞ 2020/10.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 971, ΑΔΑ: 6Λ8ΧΗ-ΘΦ5), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 33785 ΕΞ 2021/19.03.2021 (ΥΟΔΔ 234) όμοια.
γ) Την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’148)» (Β’5825, ΑΔΑ: Ψ413Η-ΕΒΦ), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 37414 ΕΞ 2021/29.03.2021 (Β’1227, ΑΔΑ: ΨΒΣ6Η-ΑΔ3), όμοια.

3. Την υπό στοιχεία 84695 ΕΞ 2021/09.07.2021 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το από 30.06.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρρόπουλου για την αντικατάσταση της Αθηνάς Πουρσαλίδου, η οποία είχε οριστεί με την αριθμ. 128320 ΕΞ 2020/10.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΥΟΔΔ 971, ΑΔΑ: 6Λ8ΧΗ-ΘΦ5), ως εισηγήτρια του 2ου Τμήματος της Επιτροπής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, από την Κωνσταντίνα Γιαννακούλα του Γεωργίου.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 128320/10.11.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’5825) και αντικαθιστούμε τον εισηγητή του 2ου Τμήματος της Επιτροπής με έδρα τη Θεσσαλονίκη της παραγράφου Γ.Ι του διατακτικού αυτής, ως εξής:

Τμήμα 2ο
«Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται η Κωνσταντίνα Γιαννακούλα του Γεωργίου, με ΑΔΤ Τ211713, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών».

Β. Ως εκ τούτου, η παράγραφος Γ.Ι του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. I. Ορίζουμε τα μέλη των δύο (2) Τμημάτων του Παραρτήματος της Επιτροπής που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, ως εξής:

Τμήμα 1ο

1. Ηλία Κοντοζαμάνη του Θωμά, με ΑΔΤ ΑΝ 096757, τέως Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδρο.

2. Στυλιανή Προδρόμου-Κουκουτζέλα του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΟ 782903, τέως Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και

3. Θωμά Καζάκο του Ιωάννη, με ΑΔΤ ΑΕ 640153, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη.

Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται η Κατερίνα Καμπουρίδου του Χρήστου, με ΑΔΤ ΑΖ 682024, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΤΕ Εφοριακών.

Τμήμα 2ο

1. Κωνσταντίνο Παππά του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΚ 926068, τέως Πρόεδρο Εφετών των Διοικητικών Δικαστηρίων, ως Πρόεδρο.

2. Κερασίνα Κοσκινιώτου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Χ 239300, τέως Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων και

3. Μαρία Βασιλείου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ΑΑ 269679, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη.

Εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται η Κωνσταντίνα Γιαννακούλα του Γεωργίου, με ΑΔΤ Τ211713, υπάλληλος με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Χ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Πηγή