Αλλαγές σε δύο προκηρύξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

   Με τις αποφάσεις 3625/12.1.17 και 3634/12.1.17 επέρχονται αλλαγές σε δύο προκηρύξεις του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 για τις “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους” και τις “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού”.
Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς και πιο συγκεκριμένα την κάλυψη του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού με ίδια κεφάλαια.

Προστίθενται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας «02-Δασοκομία και Υλοτομία» και «49-Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών» και για τον έλεγχο πληρότητας και νομιμότητας δύνανται επιπλέον των υπαλλήλων των φορέων υποδοχής να αξιοποιούνται και μέλη από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του Π.Δ. 33/2011.

Δείτε τις αποφάσεις 3625/12.1.2017 και 3634/12.1.2017 όπως επίσης και τις κωδικοποιημένες 108647/17.10.2016 και 108646/17.10.2016.