Ανώτατο ποσοστό φορολογικής απαλλαγής άρθρου 12 Ν. 3908/2011, μετά την ισχύ του άρθρου 78 Ν. 4399/2016 - ΣΟΛ Α.Ε.

    Ανώνυμη Εταιρεία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011, για την ενίσχυση της με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Τον Μάρτιο 2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Β’, περίληψη της από 8/3/2017 απόφασης της Υφυπουργού Εσωτερικών με την οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται και τα εξής:

«….(δ) Με την παρούσα εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης, ήτοι ποσό 420.000,00 €, η οποία θα γίνει με βάση το άρθρο 77 του Ν. 4399/2016.

(ε) Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται μέχρι του συνολικού ποσού των 360.000,00 €, που αποτελεί ποσοστό 12% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Η χορήγηση της φορολογικής απαλλαγής θα γίνει με βάση το άρθρο 78 παρ. 4 Ν. 4399/2016».

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής:

Για τον υπολογισμό της φορολογικής απαλλαγής ισχύει το άρθρο 12 παρ. 2α’ που ορίζει ότι η μέγιστη φορολογική απαλλαγή μπορεί να ανέρχεται μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του εγκεκριμένου ποσού, ή το άρθρο 78 παρ. 4β’ Ν. 4399/2016 που προβλέπει ότι το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται κατ’ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού που έχει εγκριθεί.

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στο άρθρο 78 Ν. 4399/2016 «Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8)» ορίζονται και τα εξής:
………………………………………………………………………………………..
3. α. Το σύνολο ή το τμήμα της επιχορήγησης των υπαχθέντων στο Ν. 3299/2004 και Ν. 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων που δεν έχει καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος μπορεί να χορηγηθεί με τη μορφή της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011, κατόπιν αίτησης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης προσδιορίζεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης. Αν η ανωτέρω απόφαση έχει ήδη εκδοθεί, τροποποιείται αναλόγως. Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται κατ’ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη κάλυψης του ως άνω ποσοστού, το υπόλοιπο ποσό συνυπολογίζεται με το αναλογούν ποσοστό του επόμενου φορολογικού έτους. Μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ετών από τη δημοσίευση του παρόντος η φορολογική απαλλαγή χορηγείται έως και τη συμπλήρωση των επόμενων δέκα (10) ετών.
………………………………………………………………………………………
4.β. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους και εφόσον κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής αυτοτελώς ή συνδυαστικά με άλλο κίνητρο, έχουν εφαρμογή αναλογικά οι ρυθμίσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3.

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για την παρ. 3α’ του άρθρου 78, όπως κατατέθηκε αρχικά στην Βουλή για ψήφιση, αναφέρονται τα εξής:

«Με την παρ. 3 παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) και για τις οποίες μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχει καταβληθεί το τμήμα της επιχορήγησης με βάση την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής διαδικασίας της επένδυσης, να τύχουν του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής του ν. 3908/2011 για το ισόποσο ποσό της επιχορήγησης.

Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής που χορηγείται κατ’ έτος δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20 %) του ποσού της επιχορήγησης.».

Η παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, που αναφέρεται σε δυο επενδυτικούς νόμους, δεν τροποποίησε διατάξεις των νόμων αυτών αλλά ενσωματώθηκε ως αυτοτελής διάταξη στο άρθρο 78 Ν. 4399/2016. Με αυτήν παρέχει η δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί στο κίνητρο της επιχορήγησης, με αίτηση τους, να ενταχθούν στο κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3908/2011 και να σχηματίσουν ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό με το ποσό της επιχορήγησης που δεν τους έχει καταβληθεί μέχρι την δημοσίευση του νόμου, ήτοι μέχρι 22/6/2016.

Η παρ. 4β’ του άρθρου 78 δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στην Βουλή και ως εκ τούτου δεν αναφέρεται κάτι σχετικό στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Γνώμη μας είναι ότι, η εν λόγω διάταξη θεσπίστηκε προκειμένου, να υπάρχει ίση μεταχείριση, όσων μεταγενέστερα επιλέξουν την φορολογική απαλλαγή αντί της επιχορήγησης που αρχικά τους είχε εγκριθεί, με εκείνους που είχαν επιλέξει εξ αρχής να ενταχθούν στο κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Έτσι, όσες εταιρείες κάνουν χρήση του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής από της δημοσίευσης στο ΦΕΚ του Ν.4399/2016, ανεξάρτητα από τον χρόνο υπαγωγής τους, δικαιούνται σχηματισμού αφορολογήτου αποθεματικού κατ’ έτος και για τα πέντε πρώτα έτη, μέχρι ποσοστό 20% επί του ποσού της φορολογικής ενίσχυσης που τους έχει εγκριθεί.

Μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ετών από τη δημοσίευση του Ν. 4399/2016 στο Φ.Ε.Κ., η φορολογική απαλλαγή χορηγείται έως και τη συμπλήρωση των επόμενων δέκα (10) ετών.

Η διάταξη αυτή, ως μεταγενέστερη και ειδική, υπερισχύει των γενικών ρυθμίσεων της παρ. 2α’ του άρθρου 12 Ν. 3908/2011.

Επομένως, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 άρθρου 78 Ν. 4399/2016, στις οποίες παραπέμπει η παρ. ε’ της από 8/2/2017 απόφασης της Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ τεύχος Β’ ) με την οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, η εταιρεία δικαιούται κατά το έτος 2017 και τα επόμενα τέσσερα, το σχηματισμό αφορολογήτου αποθεματικού που δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3908/2011. Μετά την παρέλευση των πέντε πρώτων ετών από τη δημοσίευση του Ν. 4399/2016, η φορολογική απαλλαγή χορηγείται έως και τη συμπλήρωση των επόμενων δέκα (10) ετών.

Ο υπολογισμός του αποθεματικού γίνεται σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.