22/03/2017 – 08:38

Δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τη «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρία

     Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1042/2017, διευκρινίζεται ότι κατά τη «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρία δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του ν. 4254/2014 (Υποπαράγραφος ΣΤ.22 της Παραγράφου 22 του πρώτου άρθρου) από τον χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (7.4.2014), διότι η μετατροπή εν προκειμένω διενεργείται με σύσταση εταιρείας και όχι με μεταβολή του νομικού τύπου υφιστάμενης εταιρείας.

Δείτε την ΠΟΛ.1042/2017