Σε πολλές περιπτώσεις με την υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο ο υποκείμενος στο φόρο δεν επιθυμεί να συμψηφίσει σε επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο. Για τις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, ώστε το Δημόσιο να επιστρέψει το ποσό.

1. Δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ

1.1 Υποκείμενοι σε ΦΠΑ εγκατεστημένοι εντός Ελλάδος

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επιστρέφεται εφόσον:

α) καταβλήθηκε στο Δημόσιο εξαρχής αχρεώστητα ή

β) το αχρεώστητο προκύπτει από επιγενόμενο λόγο στις κάτωθι περιπτώσεις:

– προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη δυνατή ή

– αφορά πράξεις, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 «Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου», καθώς και πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου ή οφείλεται σε διαφορά συντελεστών εκροών- εισροών ή

– αφορά αγαθά επένδυσης, που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 33.

Ειδικότερα με την ΠΟΛ. 1073/2004 είχε διευκρινιστεί ότι το πιστωτικό υπόλοιπο του ΦΠΑ που προκύπτει μετά την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών επιστρέφεται, εφόσον πρόκειται για πράξεις των άρθρων:

  • 24 «Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών»,
  • 25 «Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθών»,
  • 26 «Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν. 2960/2001»,
  • 27 «Ειδικές Απαλλαγές» και 28 «Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος» του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον για τις πράξεις αυτές προβλέπεται άμεση απαλλαγή,
  • πράξεις για τις οποίες με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής του φόρου,
  • εισαγωγές, αγορές, κατασκευές επενδυτικών αγαθών, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ,

Παρ. 4 του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ

Ως αγαθά επένδυσης, για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2859/2000, θεωρούνται:

α) Τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός. Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται και εκείνα που εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με το σκοπό τους, οι εταιρείες του άρθρου 2 του Ν.1665/1986.

Ως αγαθά επένδυσης της παρούσας περίπτωσης νοούνται επίσης και οι δαπάνες που καταβάλλει η επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2773/1999, όπως ισχύει, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ ΑΕ ή του ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ.

β) τα δικαιώματα χρησιμοποίησης διπλωμάτων σχεδίου, ευρεσιτεχνίας, υποδείγματος, εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος και άλλων παρόμοιων, εφόσον εξυπηρετούν περισσότερες από μία χρήσεις.

  • εκροές υπαγόμενες σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ από εκείνο των εισροών τους,

Μεταγενέστερα με την έκδοση της ΠΟΛ. 1082/2013 στις 18/4/2013 διευκρινίστηκε ότι μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις επιστροφής για πιστωτικό υπόλοιπο πουπροκύπτει σε κάθε δήλωση ΦΠΑανεξάρτητα από τις πράξεις βάσει των οποίων προκύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο και ανεξάρτητα επίσης από το εάν το πιστωτικό υπόλοιπο έχει δημιουργηθεί στη φορολογική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους με την επιφύλαξη της παραγραφής τους.

Επομένως, από την ημερομηνία έκδοσης της συγκεκριμένης ΠΟΛ, οι υποκείμενοι στο φόρο που ενεργούν πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ανεξάρτητα του λόγου που δημιουργήθηκε.

1.2 Υποκείμενοι σε ΦΠΑ εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη – Μέλη

Ο υποκείμενος σε ΦΠΑ που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δικαίωμα επιστροφής από την Ελλάδα, του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά που του παραδόθηκαν και οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας καθώς και οι εισαγωγές αγαθών που πραγματοποίησε στην Ελλάδα.

Ο αιτών πρέπει να πληροί, κατά την περίοδο επιστροφής που καλύπτει η αίτηση, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να μην διατηρεί στο κράτος μέλος επιστροφής την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία πραγματοποιεί οικονομικές δραστηριότητες ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης την κατοικία ή τον τόπο της συνήθους διαμονής του,

β) Να μην πραγματοποιεί παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο κράτος μέλος επιστροφής, με εξαίρεση τις ακόλουθες πράξεις:

αα) παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που ενεργούνται στο κράτος μέλος επιστροφής και οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας ως συνδεόμενες με την εισαγωγή ή την εξαγωγή αγαθών ή τις διεθνείς μεταφορές,

ββ) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται ο λήπτης αυτών ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις εσωτερικές διατάξεις στο κράτος μέλος επιστροφής.

γ) Να έχουν χρησιμοποιηθεί τα αγαθά που του παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται σε ΦΠΑ στο κράτος μέλος εγκατάστασής του και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στο κράτος μέλος επιστροφής ή να χρησιμοποιήθηκαν για τις προαναφερόμενες πράξεις της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης β).

Δεν παρέχεται δικαίωμα για επιστροφή:

α) Στην περίπτωση που ο αιτών στο κράτος μέλος εγκατάστασής του:

αα) δεν είναι υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας,

ββ) πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που απαλλάσσονται από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών,

γγ) υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για μικρές επιχειρήσεις,

δδ) υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

β) Για ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας με τα οποία επιβαρύνονται:

αα) παραδόσεις αγαθών που υπάγονται ή πρέπει να υπάγονται στις απαλλαγές ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή ως εξαγωγές (παραδόσεις αγαθών εκτός κοινότητας),

ββ) αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης στο κράτος μέλος επιστροφής,

γγ) γενικά δαπάνες που προορίζονται για σκοπούς ξένους προς την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος.

γ) Για ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας τα οποία έχουν τιμολογηθεί εσφαλμένα.

Για τη διαδικασία και τον τρόπο επιστροφής του ΦΠΑ στους συγκεκριμένους δικαιούχους, δόθηκαν οδηγίες με την ΠΟΛ. 1003/2010.

Στην απόφαση ΣτΕ 167/2018 αναφέρεται ότι:

Επειδή, όπως έχει παγίως κριθεί (ΔΕΕ, απόφαση της 6/2/2014 στην υπόθεση C -323/12, .. ………. , σκ. 42 κ.ά.), κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, για να έχει ο υποκείμενος στον φόρο που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος δικαίωμα επιστροφής του φόρου εισροών με τον οποίο επιβαρύνθηκαν αγαθά ή υπηρεσίες που του είχαν παρασχεθεί στην Ελλάδα, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά δύο προϋποθέσεις: Πρώτον, ο εν λόγω υποκείμενος στον φόρο δεν πρέπει να διαθέτει καμία εγκατάσταση στην Ελλάδα. Και δεύτερον, επί πλέον τούτου, είτε διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα, είτε όχι (απόφαση της 25/10/2012, …… (C 318/11), ……. (C 319/11) κατά ….., σκ. 43) δεν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που να θεωρούνται ότι έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (με εξαίρεση ορισμένες ειδικές παροχές υπηρεσιών, που απαριθμούνται εξαντλητικά στο άρθρο 12 παρ. 3 του νόμου). Για την απόρριψη του αιτήματος επιστροφής αρκεί επομένως να μην συντρέχει έστω και μια από τις δύο αυτές προϋποθέσεις, την συνδρομή των οποίων οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ήδη στην φορολογική αρχή ο υποκείμενος που ζητεί την επιστροφή του φόρου. Όπως δε έχει επίσης παγίως κριθεί (Αποφάσεις ΔΕΕ της 16/10/2014, στην υπόθεση C- 605/12, … 2014:2298, σκ. 57-60, ομοίως C -323/12 σκ. 46, κ.α., βλ. ήδη και ΣΕ 404/2012 7μ, 2261, 3114/15), για να υπάρχει εγκατάσταση του υποκειμένου στην Ελλάδα απαιτείται (και αρκεί) να διαθέτει στην Ελλάδα, έστω και μέσω θυγατρικής ή συνδεδεμένης επιχείρησης, ή παγίου εμπορικού εταίρου ή υπεργολάβου, αλλά, πάντως, κατά τρόπο αρκούντως μόνιμο και όχι απλώς ευκαιριακό, την αναγκαίαοργανωτική και υλική υποδομή, ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό, που είναι αναγκαία για την άσκηση της υποκείμενης στον φόρο δραστηριότητάς του (ή για την παροχή υπηρεσιών παρεπομένων, πλην αναγκαίων για την κύρια παροχή). Δεν ασκεί δε επιρροή αν σύμβαση μεταξύ δύο κρατών μελών περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος ορίζει την μόνιμη εγκατάσταση με τρόπο διαφορετικό (πρβλ απόφαση ΔΕΚ της 23.3.2006 στην υπόθεση C-210/04, ……… ……….. κατά ……, σκ. 39).

2. Διαδικασία επιστροφής

Τα βήματα που ακολουθούνται για την επιστροφή του ΦΠΑ είναι:

1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει αίτηση επιστροφής ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού συστήματος TAXISnet.

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΑΑΔΕ στις 13/3/2018 αναφέρει σχετικά ότι διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση εφαρμογής για υποβολή πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι μπορούν να αιτούνται αυτόματα επιστροφή ΦΠΑ.

Αφορά σε φορολογικές περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής, εφόσον ο φορολογούμενος έχει προχωρήσει αθροιστικά στις παρακάτω ενέργειες:

1. Έχει συμπληρώσει τον κωδικό 503 (Αιτούμενο ποσό για επιστροφή).

2. Έχει επιλέξει τις αιτίες 1-5 του κωδικού 507.

3. Έχει συμπληρώσει τον Αριθμό λογαριασμού IBAN στη συγκεκριμένη δήλωση.

Αφορά στην αρχική ή και στην πρώτη τροποποιητική δήλωση της ίδιας φορολογικής περιόδου.

O φορολογούμενος θα ενημερώνεται με εισερχόμενο μήνυμα στο TAXISnet για τη δημιουργία του αιτήματος.

Για φορολογικές περιόδους μέχρι 28/02/2018, τα αιτήματα θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

2. Η υλοποίηση της επιστροφής ενεργείται αυστηρά κατά προτεραιότητα με κριτήριο το χρόνο υποβολής της αίτησης επιστροφής.

3. H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), μέχρι τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής, πραγματοποιεί ηλεκτρονική επεξεργασία διαθέσιμων στοιχείων, σχετικά με τη συμμόρφωση των υποκείμενων στο φόρο και τη συμφωνία των αιτούμενων προς επιστροφή ποσών με τα δεδομένα των υποβαλλόμενων δηλώσεων, χρησιμοποιώντας μέθοδο ανάλυσης κινδύνου και αποστέλλει στις αρμόδιες ΔΟΥ ηλεκτρονικό αρχείο με αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν διενέργειας ελέγχου.

Για επιστροφές που υλοποιούνταν πριν τις 20/3/2013, στο ανωτέρω αρχείο περιλαμβάνονταν σε κάθε περίπτωση και οι αιτήσεις για τις οποίες το προς επιστροφή ποσό ήταν ίσο ή ανώτερο των 100.000 ευρώ.

Ειδικά για αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ από υποκειμένους μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας, η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εκτός εάν απαιτείται η προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων οπότε η ως άνω προθεσμία παρατείνεται μέχρι οκτώ (8) μήνες ( παρ. 2 άρθρου 42 Ν.4174/2014 ).

4. Οι αρμόδιες ΔΟΥ υποχρεούνται:

α) Να πραγματοποιήσουν την επιστροφή για όσες αιτήσεις επιστροφής δεν απαιτείται έλεγχος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αρχείου και στη συνέχεια ενημερώνουν τη ΓΓΠΣ, απολογιστικά. Για τη διενέργεια του ελέγχου ακολουθούνται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις βάσει οδηγιών της Δ/νσης Ελέγχων (ΔΕΛ Α 1197280/24-12-2013).

Προκειμένου για αιτήσεις που με βάση την ανάλυση κινδύνου από τη ΓΓΠΣ δεν έχουν επιλεγεί για έλεγχο, στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος ΔΟΥ διαθέτει στοιχεία από τα οποία προκύπτει σοβαρή παραβατική ή άλλη συμπεριφορά, η οποία θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δημοσίου, καθώς και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου για την περίοδο που καλύπτει η αίτηση επιστροφής ή έχει αρχίσει έλεγχος, δεν πραγματοποιείται άμεσα η επιστροφή, και ενημερώνεται σχετικά η Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

β) Να διενεργήσουν προσωρινό έλεγχο (σ.σ. μερικό έλεγχο) για τις αιτήσεις επιστροφής που απαιτείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του αρχείου.

Στις περιπτώσεις που η επιστροφή διενεργείται κατόπιν ελέγχου:

– Ο έλεγχος διενεργείται κατά προτεραιότητα για υποκείμενους που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους ή φορολογητέες εκτός Ελλάδας σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού κύκλου εργασιών τους για την τελευταία διαχειριστική τους περίοδο. – Για αιτήσεις επιστροφής που αφορούν εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που προκύπτουν από το σύστημα VIES, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από το σύστημα ICIS, όσον αφορά τις εξαγωγές.

γ) Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο κριθεί απαραίτητο, διενεργείται τακτικός έλεγχος (σ.σ. πλέον μερικός έλεγχος σε όλα τα αντικείμενα), ο οποίος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

Στην περίπτωση που η αίτηση επιστροφής αφορά φορολογική περίοδο για την οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το σχετικό ΑΦΕΚ εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων.

Οι ΔΟΥ αποστέλλουν στη ΓΔΦΕ & Ε μέσω της ΓΓΠΣ κατάλογο των περιπτώσεων για τις οποίες κρίθηκε απαραίτητος μερικός έλεγχος του συνόλου των αντικειμένων με αιτιολόγηση της απόφασης αυτής.

Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ χωρίς έλεγχο

Επισημαίνεται ότι, με την ΠΟΛ. 1103/2017, καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια διεκπεραίωσης αιτήσεων επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται ειδικός κατάλογος σύμφωνα με το άρθρο 2 της εγκυκλίου και αφορά τους υποκείμενους του άρθρου 1 της εγκυκλίου οι οποίοι:

α) είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή κάτοχοι «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, εξαιρουμένων των άμεσων και έμμεσων τελωνειακών αντιπροσώπων, που έχουν άδειες σε ισχύ, ή

β) πραγματοποιούν πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ κατά το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο, εντάσσονται σε κατάλογο υποκειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και οι αιτήσεις τους διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο, καθώς θεωρούνται για τους σκοπούς της ανάλυσης κινδύνου που ορίζεται στις ΠΟΛ. 1090/2012 και ΠΟΛ. 1067/2013 ως εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου. Οι συγκεκριμένοι υποκείμενοι κατατάσσονται με βάση το συνολικό ύψος του αιτούμενου ποσού τους για το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο, κατά φθίνουσα σειρά και εντάσσονται στον ανωτέρω κατάλογο μέχρι εξαντλήσεως ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικά αιτούμενου προς επιστροφή ποσού, από όλους τους υποκείμενους για το ίδιο ημερολογιακό διάστημα.

Οι υποκείμενοι και των δύο παραπάνω περιπτώσεων (α και β), εντάσσονται στον κατάλογο, μόνο εφόσον έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και κατά τα τελευταία τρία (3) φορολογικά έτη, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος, πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) Έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρείς (3) φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων κατόπιν ελέγχων ποσών δεν διαφέρει από το συνολικά αιτούμενο ποσό σε ποσοστό άνω του πέντε τοις εκατό (5%).

β) Δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις του παραρτήματος Ι της ΠΟΛ. 1103/2017, καθώς και σε τελωνειακές παραβάσεις του παραρτήματος ΙΙ της ΠΟΛ. 1103/2017, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στα μηχανογραφικά συστήματα «TAXIS» και «ICIS» αντίστοιχα.

γ) Δεν χαρακτηρίζονται ως ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη που αφορά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εξετάζονται σε κεντρικό επίπεδο αποκλειστικά και δεν δημοσιοποιούνται.

5. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, από τους δικαιούχους που έτυχαν επιστροφής χωρίς έλεγχο, επιλέγεται δείγμα, για τη διενέργεια ελέγχου. Ειδικά για τους υποκείμενους της ΠΟΛ.1103/2017 που έλαβαν επιστροφή ΦΠΑ χωρίς έλεγχο (κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή κάτοχοι «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών» και υποκείμενου που πραγματοποιούν πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών), το εν λόγω δείγμα προσδιορίζεται από τη Δ/νση Ελέγχων και καλύπτει τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) των υποκειμένων αυτών.

3. Διαδικασία καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού

Οι αρμόδιες ΔΟΥ μετά την παραλαβή ή έκδοση του Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης προβαίνουν εντός 15 ημερών, στις ενέργειες που προβλέπονται στο ΠΔ 16/1989.

Το επιστρεφόμενο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση, συμψηφίζεται οίκοθεν με χρέη του δικαιούχου προς το δημόσιο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ των άρθρων 12, 42 παρ. 1, άρθρου 48 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, διαφορετικά αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση σ΄ αυτόν. Επίσης, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της περίπτωσης 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν.4254/2014 (Α΄ 85) σχετικά με τη υποχρεωτική διενέργεια συμψηφισμών με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Β/7/35889/2582/17.10.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2795).