Δημοσιεύθηκε στις :
[ 13-06-2017 ] Αριθ. πρωτ.: 64925/EYKE 5796/2017 Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014) Κατηγορία: Επενδύσεις – αναπτυξιακά κίνητρα Αθήνα 09-06-2017 Αριθ. Πρωτ. 64925/EYKE 5796 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Νίκης 10 Ταχ. Κώδικας: 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: Α.Βοζίκης Τηλ.: 210 – 3742008 Fax: 210 – 3742057 E-mail: stateaid_unit@mnec.gr Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014 Σχετ.: ι) το με αρ. πρωτ. 101270/ΕΥΚΕ3633/30.09.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ ιι) το με αρ. πρωτ. 42649/ΕΥΚΕ5351/ 10.04.2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ Σύμφωνα με ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των απαιτουμένων από την §18 του άρθρου 2 του Καν. Ε.Ε. 651/2014 για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής ή μη και ειδικότερα στην εξέταση των εδαφίων α) και β) και την εφαρμογή τους στις περιπτώσεις Ατομικών επιχειρήσεων και μόνο, διευκρινίζονται τα εξής: 1. Ο τύπος 1, του σημείου 4, (ιι) σχετικού μας εγγράφου του δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση που η υπό εξέταση επιχείρηση είναι Ατομική. 2. Για τις περιπτώσεις υφιστάμενων Ατομικών επιχειρήσεων, που δεν χαρακτηρίζονται ως Μεγάλες και ανεξάρτητα από το χρόνο λειτουργίας τους και την κατηγορία των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών των σημείων 2.b και 3.b του (ι) σχετικού εγγράφου μας. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι τα εδάφια γ), δ) και ε) της §18 του άρθρου 2 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, εξακολουθούν να εξετάζονται και για τις περιπτώσεις των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίες και υποχρεούνται στην προσκόμιση εγγράφων/στοιχείων που κρίνονται απαραίτητα για τις περιπτώσεις αυτές. Η Προϊσταμένη της Ε.Υ.Κ.Ε. Ζ. Γεωργοπούλου

Πηγή: https://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/26380
© Taxheaven