Η παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης των εισοδημάτων

    Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ.1095/30.6.2017 εγκύκλιος με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 Ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α΄/7.6.2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις». Η εγκύκλιος έρχεται ως απόρροια του άρθρου 30 του Ν.4474/2017 (ΦΕΚ A 80/7.6.2017) και της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α 240) από τότε που έληξε (δηλαδή 31/5/2017), μέχρι και την 30/9/2017.

Στο πλαίσιο αυτό, για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 1η.6.2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου προβλέπεται ότι:

  • Φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν και μετά τις 31.5.2017 και μέχρι τη λήξη της παραταθείσας προθεσμίας τις δηλώσεις του άρθρου 57 του ανωτέρω νόμου και ο πρόσθετος φόρος των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997 ορίζεται σε (12%) του κύριου φόρου, αντί του δέκα τοις εκατό (10%) που ίσχυε έως 31.5.2017
  • Ο ίδιος πρόσθετος φόρος 12 % του κύριου φόρου επιβάλλεται και για περιπτώσεις φορολογουμένων: α) για τους οποίους μέχρι την υποβολή των δηλώσεων έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. β) οι οποίοι υποβάλλουν δηλώσεις εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και εφόσον η σχετική εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινοποιείται μετά την 1.6.2017.

Δείτε το σύνολο της ΠΟΛ. 1095/30.6.2017