Εφορία: Ποιοι θα πάρουν πίσω το τέλος επιτηδεύματος που έχουν πληρώσει

      H εφορία επιστρέφει φόρους; Κι όμως, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο εγκύκλιο που εξέδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, επιστρέφονται τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος που υποχρεώθηκαν να καταβάλουν εντός του 2015 για τις χρήσεις 2011 και 2012 ή για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013 όσες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα υπέβαλαν εκ των υστέρων εκπρόθεσμες δηλώσεις διακοπής δραστηριοτήτων με ημερομηνίες πραγματικής διακοπής πριν το 2011.

Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο του κ. Πιτσιλή οι απαιτήσεις κατά του Δημοσίου για επιστροφή των ποσών του τέλους επιτηδεύματος που κατέβαλαν για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013 όσες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα είχαν παύσει να λειτουργούν πριν το 2011 δεν έχουν παραγραφεί, καθώς η τριετής περίοδος παραγραφής, την οποία προβλέπει το δημόσιο λογιστικό, αρχίζει να μετρά όχι από τη λήξη των οικονομικών ετών στα οποία υποβλήθηκαν οι φορολογικές δηλώσεις για τις συγκεκριμένες χρήσεις, δηλαδή όχι από την 1η-1-2013 ή από την 1η-1-2014, αλλά από το 2015, δηλαδή από τότε που καταβλήθηκαν τα συγκεκριμένα ποσά.

Ειδικότερα, βάσει της εγκυκλίου, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών όπου το τέλος επιτηδεύματος για το διάστημα μετά την εκπρόθεσμη διακοπή έχει ενδεχομένως ήδη καταβληθεί, για όσα τέλη επιτηδεύματος έχουν βεβαιωθεί και καταβληθεί για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η τριετής παραγραφή της κάθε απαίτησης κατά του Δημοσίου για επιστροφή του τέλους αυτού δεν ξεκινά από τον χρόνο βεβαίωσης του σχετικού ποσού ή από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του κάθε νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας διότι δεν κατέστη τότε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, αλλά από τον χρόνο καταβολής του, δηλαδή από τότε που ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή του κατά του Δημοσίου.

Συνεπώς, οι εταιρίες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων δικαιούνται να πάρουν πίσω τα ποσά των τελών επιτηδεύματος που κατέβαλαν αδίκως στο Ελληνικό Δημόσιο.