Ο διαχειριστής και εταίρος σε Ι.Κ.Ε. έχει ασφαλιστικές εισφορές στα μερίσματά του;