Κατατέθηκε στην βουλή το πολυνομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», το οποίο περιέχει αρκετές μεταβολές στην φορολογία εισοδήματος στο ΦΠΑ στον ΚΦΔ και σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα.

Αναλυτικά η σημαντικότερες μεταβολές

Α. Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, το οποίο απαρτίζεται από οκτώ (8)
Μέρη, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Α’
1. Αντικαθίστανται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4387/2016,σχετικά με τις συντάξεις του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων. Ειδικότερα:
α. Περικόπτονται, από 1-1-2019:

Η οικογενειακή παροχή (των συντάξεων του Δημοσίου) και το επίδομα συζύγου (των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα) που εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη για όσους εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του
ν.4387/2016 διατάξεις.
Η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 κύριες συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης (κατά την έναρξη ισχύος του ν.
4387/2016) σύνταξης. Κατά το μέρος που υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων.

Η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 επικουρικές συντάξεις, κατά το μέρος που δεν υπερβαίνει το 18% της καταβαλλόμενης (κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016) σύνταξης.
Οι προσωπικές διαφορές που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν.4387/2016 για τους συνταξιούχους των οποίων οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν/κατατίθενται εντός χων ετών 2016, 2017 και 2018.

β. Μετατίθεται για την 1-1-2022 η έναρξη αναπροσαρμογής (αύξησης) των συντάξεων με κ.υ.α., βάσει των οριζόμενων συντελεστών (ΑΕΠ και Δείκτη Τιμών Καταναλωτή). (άρθρα 1-2)

2. Τίθεται σε ισχύ από 1-1-2019 και υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, η υλοποίηση μέτρων ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων ως ακολούθως:
α. Θεσπίζεται Επίδομα Στέγασης για έως και εξακόσιες χιλιάδες (600.000) νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας. Με κ.υ.α., ρυθμίζονται τα περιουσιακά κριτήρια και τα κριτήρια διαμονής, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του υπό ψήφιση άρθρου.

Οι δαπάνες για τη χορήγηση του επιδόματος, συνολικού ύψους έως και εξακοσίων (600) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος, καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Συντονίζεται, εποπτεύεται και επεκτείνεται, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, υπό τον τίτλο «Βρεφονηπιακή Φροντίδα», με  αντικείμενο την επιδότηση της ίδρυσης, της εξεύρεσης και διαμόρφωσης εγκαταστάσεων και της προμήθειας εξοπλισμού νέων μονάδων βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών ή της επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονάδων από δημοτικές επιχειρήσεις, διαδημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις δημοτικών επιχειρήσεων και φορείς κοινωνικής οικονομίας συνολικής δυναμικότητας έως και 45.000 θέσεων για το έτος 2020.

Οι δαπάνες του Προγράμματος συνολικού ύψους έως και εκατόν πενήντα (150) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος, καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του εν λόγω Υπουργείου. Με κ.υ.α., καθορίζονται τα κριτήρια επιδότησης των υπαγομένων δομών, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και οι λοιπές  προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των ωφελουμένων, το ακριβές ποσό επιδότησης ανά παιδί, η διαδικασία καταβολής της επιδότησης και η ανάθεση αυτών σε τυχόν ενδιάμεσο φορέα, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των όρων καταβολής της επιδότησης καθώς και οι διαδικασίες ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, κ.λπ.
γ. Επεκτείνεται το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στην υποχρεωτική Δημόσια εκπαίδευση (σήμερα ισχύει μόνο για την πρωτοβάθμια Δημόσια εκπαίδευση), με την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράμματος, συνολικού ύψους έως και εκατόν ενενήντα (190) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος, καλύπτονται
από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

δ. Αυξάνονται έως και κατά διακόσια εξήντα (260) εκατομμύρια ευρώ, οι διαθέσιμες πιστώσεις του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με κ.υ.α. ρυθμίζονται τα περιουσιακά/εισοδηματικά κριτήρια και οι κατηγορίες των δικαιούχων, τα αρμόδια για την αναγνώριση και την καταβολή του επιδόματος όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, το ύψος του καταβλητέου επιδόματος ανά κατηγορία δικαιούχων, κ.λπ.

ε. Προβλέπεται η εκτέλεση προγραμμάτων εργασίας στοχευμένων ομάδων ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), πλέον των συντρεχόντων προγραμμάτων
απασχόλησης, με σκοπό την ενίσχυση και την τόνωση της αγοράς εργασίας, τα οποία καταρτίζονται με κοινές αποφάσεις των συναρμόδιων υπουργών. Για τα παραπάνω προγράμματα εργασίας ο Ο.Α.Ε.Δ. επιχορηγείται με έως και διακόσια εξήντα (260) εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (άρθρα 3-7)

3. Προβλέπεται η διάθεση ποσού έως και τριακοσίων (300) εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος, με ισόποσο επιπρόσθετο όριο στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), για τη χρηματοδότηση
δράσεων των καθεστώτων ενισχύσεων του ν.4399/2016, έργων υποδομής στον τομέα της αγροτικής παραγωγής και έργων ενεργειακής εξοικονόμησης και αναβάθμιση στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της
Βιομηχανίας. (άρθρο 8)
4. Παρέχεται, στα πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα έως 1.200 ευρώ που δικαιούνται αποζημίωση της φαρμακευτικής τους δαπάνης από τον ΕΟΠΥΥ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και στα οποία δεν εφαρμόζονται άλλες διατάξεις περί μηδενικής συμμετοχής τους σε αυτήν, πλήρης απαλλαγή ή έκπτωση στο ποσοστό συμμετοχής τους στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία καθορίζεται βάσει εισοδηματικών
κριτηρίων.
Η επιπλέον δαπάνη ύψους έως και 240 εκ. ευρώ που προκύπτει για τον ΕΟΠΥΥ από την εφαρμογή των ανωτέρω, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποδίδεται στον ΕΟΠΥΥ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους αναφερόμενους Υπουργούς για την
ρύθμιση των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων, των ακριβών εκπτώσεων στο ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ. για την εφαρμογή των ανωτέρω. Η απόφαση αυτή, εκδίδεται μετά την έκδοση της απόφασης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος, που λαμβάνει υπόψη της την μη απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής. (άρθρο 9)

5. Επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) και ειδικότερα:
α. Αναπροσαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου επί του φορολογητέου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις ως εξής:

σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ, από χίλια εννιακόσια ευρώ  (1.900) που ισχύει σήμερα, για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ, από χίλια εννιακόσια πενήντα ευρώ (1.950) που ισχύει σήμερα, για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο.
σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ, από δύο χιλιάδες ευρώ (2.0) που ισχύει σήμερα, για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα. σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ, από δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100) που ισχύει σήμερα, για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω.
Τα ανωτέρω ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1-1-2020 και εφεξής.

β. Μειώνεται σε 20% από 22% που ισχύει σήμερα, ο φορολογικός συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί του εισοδήματος ύψους από 0 έως 20.000 χιλιάδες ευρώ, από μισθούς και συντάξεις.

γ. Αυξάνεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000) από δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) που ισχύει σήμερα, το ύψος του εισοδήματος των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς, επί του οποίου επιβάλλεται ειδική
εισφορά αλληλεγγύης.

δ. Επανακαθορίζεται η κλίμακα βάσει της οποίας υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ως εξής: ορίζεται σε 0% ο συντελεστής για εισόδημα από 0 – 30.000 ευρώ,
(σήμερα, ο ανωτέρω συντελεστής ισχύει μόνο για εισόδημα από 0 – 12.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ για εισόδημα από 12.001 – 20.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 2,2% και για εισόδημα από 20.001 – 30.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 5%), μειώνεται σε 2% από 6,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 30.000,01 – 40.000 ευρώ και σε 5% από 7,5% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής που ισχύει για εισόδημα από 40.000,01 – 65.000 ευρώ. (άρθρα 10,12 και 13)
6. Προβλέπεται ότι, όταν το συνολικό ποσό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) όπως ειδικώς προσδιορίζεται (κύριος και συμπληρωματικός φόρος) δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ, χορηγείται μείωση αυτού κατά 30%, με ανώτατο όριο μείωσης τα εβδομήντα (70) ευρώ.

Στις περιπτώσεις φορολογούμενων που δικαιούνται έκπτωσης 50% λόγω οικονομικής αδυναμίας πληρωμής κατά τα ειδικώς οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ  διπλασιάζεται. (άρθρο 11)

7. Μειώνεται σε 26% από 29% που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής φορολόγησης επί των κερδών από  επιχειρηματική δραστηριότητα για: τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά
βιβλία, καθώς και για τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν απλογραφικά, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις, τους υπόχρεους των αναφερόμενων περιπτώσεων, που τηρούν απλογραφικά βιβλία. (άρθρο 14)
8. Προβλέπεται ότι:
Οι διατάξεις των μνημονευόμενων κατηγοριών άρθρων (δέσμη κοινωνικών μέτρων και περιπτώσεων φορολογικών ελαφρύνσεων) τίθενται σε εφαρμογή από 1-1-2019 και από 1-1-2020 αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που, σύμφωνα με την εκτίμηση των αναφερόμενων θεσμών και τις ελληνικές αρχές, δεν προκαλείται, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο ως άνω Πρόγραμμα.
Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των ως άνω άρθρων για την δέσμη κοινωνικών μέτρων, αναπροσαρμόζονται, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, στον επιτρεπόμενο βαθμό, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, περί της μη απόκλισης από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους. Αντίστοιχες αναπροσαρμογές προβλέπονται και για τις περιπτώσεις των φορολογικών ελαφρύνσεων.

Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε συνεργασία με τους αναφερόμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, διαπιστώσει ότι, στη βάση μίας προοπτικής εκτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των άρθρων σχετικά με την περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η εμπροσθοβαρής εφαρμογή του άρθρου για την μείωση της έκπτωσης φόρου στο φορολογητέο εισόδημα είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος πρωτογενούς ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης ύψους 3,5% για το οικονομικό έτος 2019 κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι διατάξεις του άρθρου για την μείωση της έκπτωσης φόρου στο φορολογητέο εισόδημα εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1.1.2019 και εφεξής (αντί της εφαρμογής τους για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1-1- 2020 και εφεξής). Προκειμένου να διασφαλιστεί, ως αποτέλεσμα της ως άνω εμπροσθοβαρούς εφαρμογής, η ακριβής επίτευξη του ανωτέρω δημοσιονομικού στόχου κατά τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές εφαρμόζουν τις αναγκαίες προσαρμογές στο άρθρο που αφορά στη μείωση της έκπτωσης φόρου στο φορολογητέο εισόδημα, σε συμφωνία με τους προαναφερθέντες θεσμούς. (άρθρο 15)
ΜΕΡΟΣ Β’
Ρυθμίζονται εργασιακά θέματα σχετικά με τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις, τις ομαδικές απολύσεις, τις συνδικαλιστικές άδειες κ.λπ.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:
α. Ορίζεται μέχρι 20-8-2018 (ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας), αντί για όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΠΔΣ), η χρονική διάρκεια αναστολής διατάξεων σχετικά με τις αρχές της ευνοϊκότερης ρύθμισης ως προς το είδος εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης εργασίας και της επεκτασιμότητας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

β. Συστήνεται Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.) (σήμερα στο Α.Σ.Ε. υφίστανται 5 τμήματα) και ορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του.

γ. Επαναπροσδιορίζονται σε ενιαίο θεσμικό πλαίσιο οι άδειες άνευ και μετ’ αποδοχών για τα διαφορετικά επίπεδα συνδικαλιστικών οργανώσεων. (άρθρα 16-20)

ΜΕΡΟΣ Γ’
Συνιστάται ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και αντικαθιστά την υφιστάμενη Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) και όλες τις δομές που υφίστανται και αντίκεινται στο αντικείμενο λειτουργίας της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (ν.3918/2011 – Επιτροπή Προδιαγραφών, κ.λπ.).

ΜΕΡΟΣ Δ’
Τροποποιούνται ορισμένες διατάξεις του ν.3023/2002 και ρυθμίζονται εκ νέου θέματα αναφορικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και με τον έλεγχο των οικονομικών τους. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα εξής:

Ι.α. Η ιδιωτική χρηματοδότηση των κατά τον προαναφερόμενο νόμο δικαιούχων (πολιτικά κόμματα, υποψήφιοι ή / και αιρετοί αντιπρόσωποι), προέρχεται μόνο από φυσικά πρόσωπα, καταργουμένης της υφιστάμενης δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσης από νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

β. Επεκτείνεται ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων και στα έσοδα αυτών. Ταυτόχρονα, επιμηκύνεται η περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων, για διάστημα δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των εκλογών.

γ. Μειώνεται, από 40% σε 10%, το ποσοστό της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων που είναι ακατάσχετο.
δ. Το ποσό της ιδιωτικής χρηματοδότησης εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε, ν.4172/2013), περί μειώσεων φόρου για δωρεές. (Σήμερα, εκπίπτει ολόκληρο από το φορολογητέο εισόδημα του χρηματοδότη).

Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1-1-2017 και εξής. (άρθρα 36, 39 παρ.1 και 4, 40, 45)

2. Παρέχεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς κομμάτων, καθώς και στους υποψηφίους ή/και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διενεργούν
πληρωμές σε τρίτους, προς κάλυψη των δαπανών τους, χωρίς τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών. Προς τούτο, τίθεται όριο πληρωμών έως 20 χιλ. ευρώ ετησίως για κάθε κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων και 500 ευρώ, για κάθε
υποψήφιο, για όλη τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων. (άρθρα 37 – 38)

3. α. Ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων που υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα. (Σήμερα, το σχετικό όριο
είναι 1.500 ευρώ).

β. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών με την έκδοση κουπονιών (μη αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας του χρηματοδότη για κουπόνια αξίας ίσης
ή μικρότερης των 50 ευρώ, όριο στην έκδοση των εν λόγω κουπονιών κ.λπ.). Επανακαθορίζονται, επίσης, οι κατηγορίες φυσικών προσώπων που απαγορεύεται να χρηματοδοτούν κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων, καθώς
και υποψηφίους ή/και αιρετούς αντιπροσώπους της Βουλής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

γ. Τίθεται νέο πλαίσιο για την τραπεζική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αποπληρωμή νέων και υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων κρατικής χρηματοδότησης, με εγγύηση την εκχώρηση ποσοστού ανώτερου του 50% της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους. Περαιτέρω, επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στα κόμματα αναφορικά με τη δανειοδότησή τους (διατυπώσεις διαφάνειας), η παράλειψη
των οποίων συνεπάγεται τη μη χορήγηση, μερικώς ή ολικώς της αναλογούσας κρατικής χρηματοδότησης.

δ. Καταργείται η δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων να διοργανώνουν εξορμήσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση. (άρθρα 39 – 40)
ΜΕΡΟΣ Ε’
1. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται, διατάξεις του:
α. ν.4469/2017, αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για τη ρύθμιση χρηματικών οφειλών, σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς μεταξύ του ποσού που δηλώνει ο οφειλέτης και αυτού που βεβαιώνει ο πιστωτής,
αναφορικά με το ύψος της απαίτησης του τελευταίου.

β. v.4412/2016, σχετικά με τη δημοσίευση προκηρύξεων/διακηρύξεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες που προβλέπει ο εν λόγω νόμος.
δ. ν.4177/2013, σχετικά με θέματα λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, ορίζονται συγκεκριμένες περιοχές (Δήμος Αθηναίων, ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης κ.λπ.), στις οποίες
επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Οκτώβριο, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. Επίσης, αίρονται οι ισχύοντες περιορισμοί (εμβαδό εμπορικού
καταστήματος κ.λπ.), σχετικά με τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην των προβλεπομένων. (άρθρα 46 – 49)

2. Προβλέπεται ότι αποφάσεις Αντιπεριφερειαρχών, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και ρυθμίζουν τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές, παραμένουν σε ισχύ και καταλαμβάνουν όλα τα εμπορικά καταστήματα. (άρθρο 50)
β. Επανακαθορίζονται η διαδικασία παροχής, προς το κοινό, συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και το περιεχόμενο των ανακοινώσεων των τηλεοπτικών οργανισμών, που δεν προσμετρώνται στο διαφημιστικό χρόνο. (άρθρο 55)

8. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 682/1977  σχετικά με τα σχολεία ιδιωτικής εκπαίδευσης και ειδικότερα:
α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων (διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας, κ.λπ.).

β. Προβλέπεται η διδασκαλία πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε μαθητές που φοιτούν σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση των ωρών του διοριστήριου των καθηγητών των εν λόγω μονάδων. Προς το σκοπό αυτό, για κάθε σχολικό έτος, παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης διδασκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
γ. Προσδιορίζονται εκ νέου οι περιπτώσεις απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών για λόγους διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

δ. Επανακαθορίζεται η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού.
9. Καταργούνται τα ακόλουθα ειδικά επιδόματα – οικονομικές ενισχύσεις:
α) των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και παιδιά που φοιτούν σε δημόσια σχολεία, β) των απροστάτευτων παιδιών, γ) όσων τελούν σε κατάσταση ένδειας και δ) των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας νέων που
εγγράφονται στα ειδικά μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. (άρθρο 57)

10. Ορίζεται ότι, από 1.1.2018 και μετά, τα προβλεπόμενα ποσοστά ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες αφενός και όσους υπάγονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ αφετέρου, υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. στο οποίο  συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος. (άρθρο 58)

ΙΙ.α. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται επιμέρους διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δ.) και εισάγεται διαδικασία για τη διενέργεια πλειστηριασμών και με ηλεκτρονικά μέσα. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται από πιστοποιημένους προς τούτο συμβολαιογράφους, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των οποίων ανήκει στους κατά τόπον αρμόδιους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες κατόπιν πιστοποίησης, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι ανοικτού τύπου κατά τους
οποίους υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές, διενεργούνται δε σύμφωνα με την καθοριζόμενη διαδικασία.

β. Παρέχεται η εξουσιοδότηση, για την έκδοση υπουργικής απόφασης, με την οποία ρυθμίζονται οι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής των χρηστών στα συστήματα, ο τρόπος καθορισμού και είσπραξης τέλους χρήσης των συστημάτων και κάθε άλλο συναφές θέμα.

γ. Καθορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας πλειστηριασμών και τίθενται οι αναγκαίες διατάξεις μεταβατικής ισχύος. (άρθρα 59 – 60)
13. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται επιμέρους διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007) και θεσπίζεται νέα, απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων. (Σήμερα, προβλέπεται απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, με πτωχευτική περιουσία έως 100 χιλ ευρώ).

Ειδικότερα: Καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής φυσικών ή νομικών προσώπων στη νέα διαδικασία απλοποιημένων πτωχεύσεων (σύνολο ενεργητικού πτώχευσης, καθαρό ύψος κύκλου εργασιών, μέσος όρος
απασχολουμένων).

Θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις για την εκποίηση κινητών και ακινήτων, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας και προσδιορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος περάτωσης αυτής.

Ορίζεται ότι, η απλοποιημένη διαδικασία πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζεται σε όλες τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρο 62)

14. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 17Α του ν.2523/1997 που διέπουν το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής :

α. Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να ορίζεται, με τον αναπληρωτή του και δικαστικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. (Σήμερα, ορίζεται
μόνο αντεισαγγελέας εφετών).
β. Για την άσκηση των καθηκόντων του (διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για τη διακρίβωση τέλεσης φορολογικών, οικονομικών ή άλλων συναφών εγκλημάτων σε βάρος φορέων του Δημοσίου κ.λπ.), ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει την εποπτεία και το συντονισμό των ενεργειών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και
της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εντός των σχετικών αρμοδιοτήτων τους.

γ. Τίθεται το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
Συγκεκριμένα :
Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο αναπληρωτής του και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συνεπικουρούν μπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης αποκλειστικά από τους οριζόμενους προανακριτικούς υπαλλήλους. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε, η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης
παραγγέλλεται αποκλειστικά και μόνο στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και μόνο για υποθέσεις που εμπίπτουν στις ελεγκτικές αρμοδιότητές τους.

Οι λοιποί υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν προανακριτικά καθήκοντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που εκδίδεται μόνο μετά από αίτημα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία ανήκουν, προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Κατ’ εξαίρεση, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, για υποθέσεις για τις οποίες έχει
εκδοθεί και διαβιβαστεί στην Α..Α.Δ.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, εισαγγελική παραγγελία και έχουν προτεραιοποιηθεί ή πρόκειται να προτεραιοποιηθούν έως την 31/7/2017.

Η εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών για τη διενέργεια ελέγχων, ανατίθεται σε Υπηρεσία εκτός της Α.Α.Δ.Ε., με ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και με αρμοδιότητα την έρευνα τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών οικονομικών αδικημάτων.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν από 1/8/2017.

ε. Παρέχεται η δυνατότητα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος να γνωστοποιεί εγγράφως στην Α.Α.Δ.Ε., πιθανολογούμενες παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, διαβιβάζοντας έγγραφα και λοιπά
αποδεικτικά μέσα, τα οποία μπορεί να αξιοποιούνται από την Αρχή στο σύστημα ανάλυσης κινδύνου της, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Η εν λόγω γνωστοποίηση δεν επέχει θέση εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, δεν δεσμεύει την Α.Α.Δ.Ε. για τη διενέργεια ελέγχου, επιτρέπεται δε σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας. (άρθρα 63 – 64)

15. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ευθύνη των εκπροσώπων του Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων από πράξεις αναδιαρθρώσεων ή διαγραφών δανείων ή άλλων οφειλών και χρεών, που τελούνται ύστερα από τη
δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου. Ειδικότερα:
α. Προσδιορίζονται οι κανόνες επιμέλειας που πρέπει να ακολουθούν οι διαχειριστές δημόσιας περιουσίας, καθώς και οι διαχειριστές περιουσίας πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και παρατίθενται οι σωρευτικώς
συντρέχουσες προϋποθέσεις για τον περιορισμό της ποινικής και αστικής ευθύνης αυτών.

β. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση άσκησης ποινικής δίωξης: ί) κατά των διαχειριστών δημόσιας περιουσίας, απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και ii) κατά των
διαχειριστών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται με υπουργική απόφαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 65)
17. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 81 και 83 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα που αναφέρονται στην επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καθώς και την αναστολή ή απαλλαγή από αυτόν ωςπρος την ισοπροπυλική αλκοόλη. Ομοίως καταργούνται και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις. (άρθρο 68)
18. Καταργούνται οι διατάξεις του Κ.Φ.Ε.: α) από 1.1.2017 για τη μείωση του φόρου εισοδήματος για ιατρικές δαπάνες και β) από 1.1.2018 για τη μείωση κατά 1,5% του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται στα εισοδήματα
από μισθωτή εργασία, συντάξεις και λοιπά. (άρθρο 69)

19. Προστίθενται στις υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. αυτές που παρέχονται για την γεωργική παραγωγή. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2017. (άρθρο 70)

20. Καταργούνται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2017 και μετά, τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ’ Ψηφίσματος του έτους 1975, σχετικά με την έκπτωση από το φορολογητέο ποσό της
βουλευτικής αποζημίωσης των δαπανών άσκησης του λειτουργήματος του βουλευτή. (άρθρο 71)

21. Θεσπίζεται ενιαίο ποσό 0,50 ευρώ ως φόρος διαμονής (που προβλέπεται ανά ημέρα και δωμάτιο/διαμέρισμα από 1.1.2018) για όλα τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (αντί της επιβολής ποσού 0,25 – 0,50
και 1,00 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία κλειδιών που θα ίσχυε). (άρθρο 72)
23. α. Ορίζεται ως απώτατη προθεσμία συμμόρφωσης στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα τα τρία έτη από τη δημοσίευση του ν. 4446/2016.

β. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 20 του ν. 3842/2010 (περί υποχρεωτικής ηλεκτρονικής διαβίβασης των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων και στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.) και του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (περί των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των Παροχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης κ.λπ.) (άρθρα 74 – 76)


24. α. Συμπληρώνεται το άρθρο 26 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν.4174/2013), σχετικά με τον τρόπο επιλογής των υποθέσεων προς έλεγχο.

β. Τίθενται νέες διατάξεις στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ.356/1974), σύμφωνα με τις οποίες, καθορίζεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ο τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρμόδιο όργανο προσδιορισμού της αξίας αυτής, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής του καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία των ακινήτων που κατάσχονται σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. και ως τιμή πρώτης προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η αξία αυτή (εμπορική), όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της κατάσχεσης. (άρθρα 77 – 78)

25. Τίθενται μεταβατικές διατάξεις, σχετικά με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία. Ειδικότερα ορίζεται ότι:

Για παραβάσεις για τις οποίες προβλέπεται η επιβολή προστίμων του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 και της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013, για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης του υπό
ψήφιση νόμου δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα των προαναφερομένων διατάξεων, αλλά επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που
εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και επί εκκρεμών κατά την κατάθεση του υπό ψήφιση νόμου υποθέσεων, εφόσον η εφαρμογή τους συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (ανέκκλητη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παραβάσεων, άμεση καταβολή του προστίμου κ.λπ.). Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και δεν αναζητούνται. (άρθρο 79)

26. Ορίζεται ότι, από 1.1.2018, η προκαλούμενη συνολική δαπάνη σε βάρος του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού από το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης κάθε έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα οχτώ εκατομμύρια ευρώ (58.000.000 €). (άρθρο 80)

29. Συμπληρώνεται το άρθρο 27Α του Κ.Φ.Ε., σχετικά με τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις (ΑΦΑ) των τραπεζών, των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης και των εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και προβλέπεται ότι, για το υπερβάλλον ποσό της εγγυημένης από το Ελληνικό Δημόσιο αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, όπως αυτό προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του ισχύοντος φορολογικού
συντελεστή (σήμερα 29%) και του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζονταν πριν την ισχύ του ν. 4334/2015 (26%), τα εν λόγω νομικά πρόσωπα καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο ετήσια προμήθεια. Η προμήθεια αυτή (ο τρόπος υπολογισμού της οποίας προσδιορίζεται) καταβάλλεται εντός έξι μηνών από το τέλος κάθε φορολογικού έτους, για όσο χρονικό διάστημα ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στα υπόχρεα πρόσωπα είναι μεγαλύτερος του 26%, σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Κατά την πρώτη εφαρμογή των ανωτέρω, η προμήθεια καταβάλλεται έως τις 30.6.2017. (άρθρο 82)
30. Συμπληρώνονται – τροποποιούνται οι διατάξεις για τις προϋποθέσεις κ.λπ. παροχής και λειτουργίας βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου και προβλέπονται κατά βάση τα εξής:

Σε περίπτωση παροχής από την ανωτέρω μορφή μίσθωσης και άλλων υπηρεσιών, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων, το εισόδημα που αποκτάται, λογίζεται, για τα φυσικά πρόσωπα, ως εισόδημα από  επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος που αρχίζει από 1-1-2017 και εφεξής. θεσπίζονται πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση εκπρόθεσμης
υποβολής, μη υποβολής, ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής. (άρθρα 83-84)
33. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ποσού επιστροφής (rebate) των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) των φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φ.Κ.Α. και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ρυθμίζονται λοιπά συναφή θέματα. (άρθρο 87)

34. Καθιερώνεται η παροχή υποχρεωτικής έκπτωσης από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τα φαρμακεία, σε περίπτωση που αυτά υπερβαίνουν το 25% μηνιαίως κατ’ όγκο πωλήσεών τους, στη χορήγηση γενοσήμων  φαρμάκων  συνταγογραφούμενων και αποζημιούμενων από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Το ποσό της χορηγούμενης έκπτωσης, το οποίο αποδίδεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους Φ.Κ.Α. ανά τρίμηνο, συμψηφίζεται με το ποσό επιστροφής (rebate) στην απόδοση τουοποίου υποχρεούνται τα φαρμακεία προς τους ανωτέρω φορείς, κατά τα ειδικώς οριζόμενα. (άρθρο 88)

35. Επανακαθορίζονται:
οι προϋποθέσεις για την ένταξη φαρμάκων, κατά περίπτωση, στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και καταργείται δευτεροβάθμια ειδική επιτροπή ενστάσεων, το έργο της οποίας
ασκείται εφεξής από την ειδική επιτροπή που καταρτίζει τον ανωτέρω κατάλογο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την διατήρηση της άδειας λειτουργίας και παραγωγής φαρμάκων, σε περίπτωση συγχώνευσης νομικών
προσώπων ή μεταφοράς της παραγωγής τους, καθώς και οι όροι για την μεταφορά φαρμακευτικών και διαγνωστικών προϊόντων με τη χρήση οχημάτων. (άρθρα 89-91)

36. Προσδιορίζεται το ύψος των ποσών, κατ’ ανώτατο όριο, στα έσοδα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από ποινές ή εκπτώσεις βάσει ελέγχων που διενεργεί στους παρόχους του, τα οποία δύναται να χρησιμοποιεί ετησίως για αναπτυξιακούς
σκοπούς του (σήμερα τα αναφερόμενα ποσά αποτελούν το ανώτατο όριο αλλά στη βάση υποχρεωτικής ποσόστωσης επί του ποσού που συγκεντρώνεται από ελέγχους). (άρθρο 92)

37. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας υπό την οριζόμενη, κατά περίπτωση, διαδικασία, να προσδιορίζει με απόφασή του, κατά βάση, τα εξής: τα οικονομικά όρια, τους στόχους και τα μέσα ελέγχου για την
συνταγογράφηση ιατρών, ανάλογα με την ειδικότητά τους και τα αναφερόμενα ειδικότερα κριτήρια,
τους ελάχιστους ποσοστιαίους στόχους συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων, σύμφωνα με τον αναφερόμενο γενικό στόχο (60% ανά τχ θεραπευτική κατηγορία έως τον Μάρτιο του 2018), υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις,
τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης, βάσει των οποίων αποζημιώνεται η φαρμακευτική δαπάνη, υπό τα  αναφερόμενα κριτήρια, καθώς και το μέγιστο όριο παράκαμψής τους σε μηνιαία βάση.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων που προσδιορίζονται με τις ανωτέρω αποφάσεις, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων και προστίμων, ύψους από 2.000 έως και 5.000 ευρώ υπό τις οριζόμενες, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις (σήμερα, το ύψος των προστίμων αυτών, μόνο για την περίπτωση της υπέρβασης του ορίου συνταγογράφησης από ιατρούς, ανέρχεται σε 500 έως 5.000 ευρώ).

Απαριθμούνται τα κριτήρια για την αξιολόγηση της συνταγογράφησης ιατρών σε μηνιαία βάση, ορίζεται η διαδικασία για τον έλεγχο εκτέλεσης της συνταγογράφησης από ιατρούς και φαρμακεία καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται, σε περίπτωση υπέρβασης του αναφερόμενου ορίου (10%) σε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια κ.λπ. (άρθρο 93)

38. Συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με τους υποστηρικτικούς χώρους φαρμακαποθηκών, που επιτρέπονται εφεξής και σε άλλη περιφέρεια από αυτήν στην οποία βρίσκεται η έδρα της φαρμακαποθήκης. (άρθρο 94)
39. Μετατίθεται για την 1-6-2017 (από 1-1-2017 που ισχύει σήμερα), η ισχύς των προβλεπομένων περί υποβολής δήλωσης για την αποζημίωση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού κ.λπ. Από
την ίδια ως άνω ημερομηνία, επέρχονται και οι οριζόμενες συνέπειες σε περίπτωση μη υποβολής της.
Παρατείνεται έως τις 30-4-2017 (από 28-2-2017 που ισχύει σήμερα) η νομιμοποίηση και εκκαθάριση δαπανών, οι οποίες αφορούν σε είδη που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από παρόχους που συνήψαν
σύμβαση με τον Οργανισμό έως 30-4-2017. (άρθρο 95)

40. Προβλέπεται η απαγόρευση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής (αντί καταστημάτων που ισχύει σήμερα) κ.λπ. (άρθρα 96-97)

44. Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις ν.43 89/2016 σχετικά με τις δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση καθώς και θέματα σχετικά με τη Δημόσια Εταιρεία Συμμετοχών Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. (Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.). Ειδικότερα:

α. Προσδιορίζεται το μερίδιο της Δ.Ε.Η. Α.Ε., από το 2016 έως και το 2019, με βάση με τα προβλεπόμενα (άρθρο 135 παρ. 2, ν.4389/2016) ετήσια ποσοστά απομείωσης του μεριδίου αυτής στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος.

β. Αυξάνεται η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση, η οποία πρέπει να ισούται κατ’ έτος με τα ποσοστά επί του συνολικού όγκου της ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδεδεμένου συστήματος
του προηγούμενου έτους, ως ακολούθως:
Για το έτος 2017: αύξηση κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες (16% αντί 12%).
Για το έτος 2018: αύξηση κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες (19% αντί 13%).
Για το έτος 2019: αύξηση κατά εννέα ποσοστιαίες μονάδες (22% αντί 13%).
Η φυσική παράδοση των ως άνω ποσοστιαίων διαφορών των δημοπρατούμενων ποσοτήτων (4%, 6% και 9% κάθε έτους) αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

γ. Ορίζεται ότι, η προβλεπόμενη κ.υ.α., για τον προσδιορισμό της κατώτατης τιμής προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας αναθεωρείται τον Ιούνιο κάθε έτους. (άρθρο 101)
ΜΕΡΟΣ Ζ’
Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) ετών 2018 – 2021, στο οποίο αναφέρονται μεσοπρόθεσμοι στόχοι και δημοσιονομικές εξελίξεις, καθώς και μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δαπανών για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι στόχοι αποτυπώνονται αναλυτικά στους παρατιθέμενους πίνακες. (άρθρο 163)