Κουλογιάννης Κων/νος
Πτυχιούχος ΤΕΙ
Λογιστής – φοροτεχνικός

Ειδική φόρμα καταχώρησης (διαβίβαση παραστατικών)

Η ειδική φόρμα καταχώρισης  αποτελεί ένα από τα κανάλια διαβίβασης στην πλατφόρμα myDATA. Δεν αποτελεί τρόπο έκδοσης στοιχείων και είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ.
Για να μπορεί μια οντότητα να χρησιμοποιήσει την ειδική φόρμα καταχώρισης ως τρόπο διαβίβασης των συναλλαγών της θα πρέπει εμπίπτει στα όρια χρήσης της τα οποία καθορίζονται με την απόφαση Α.1138/2020 (όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει) και συγκεκριμένα με τα όρια που ορίζονται στην περίπτωση γ’ της παρ. 6 του άρθρου 4 αυτής.

  • […] γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:
    γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000. Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020, 2021 και 2022, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, 2019 και 2020 αντίστοιχα ή
    γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση. Ειδικότερα για το έτος 2022 λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των τιμολογίων της υποβληθείσας κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών έτους 2020, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β’ 179) απόφαση.


 

Δικαίωμα χρήσης για οντότητες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα

Ακαθάριστα έσοδα  Πλήθος τιμολογίων Δυνατότητα χρήσης
έως και 50.000 ευρώ έως και 50 ναι
πάνω από 50.000 ευρώ έως και 50 ναι
έως και 50.000 ευρώ πάνω από 50 ναι
πάνω από 50.000 ευρώ πάνω από 50 όχι

Υπολογισμός ακαθάριστων εσόδων

Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2021 Τα ακαθάριστα έσοδα υπολογίζονται από την φορολογική δήλωση του 2019
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2022 Τα ακαθάριστα έσοδα υπολογίζονται από την φορολογική δήλωση του 2020
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2023 Τα ακαθάριστα έσοδα υπολογίζονται από τα έσοδα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA τo 2022


Υπολογισμός πλήθους τιμολογίων

Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2021 το πλήθος των τιμολογίων υπολογίζεται με βάση τις ΜΥΦ του 2019
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2022 το πλήθος των τιμολογίων υπολογίζεται με βάση τις ΜΥΦ του 2020
Για τη χρήση της ειδικής φόρμας το έτος  2023 το πλήθος των τιμολογίων υπολογίζεται από τις διαβιβάσεις που έγιναν το 2022 στην πλατφόρμα myDATA
 


Οντότητες με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα μοναδικό κριτήριο για τη χρήσης της ειδικής φόρμας είναι το πλήθος έκδοσης τιμολογίων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συγκεκριμένα όσες εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης .

Για επιχειρήσεις που κάνουν έναρξη εντός κάποιου φορολογικού έτους δεν ελέγχεται η δυνατότητα χρήσης καθώς δεν υπάρχουν δεδομένα (ακαθάριστα έσοδα ή πλήθος τιμολογίων) για τα προηγούμενα, συνεπώς μπορούν να κάνουν χρήση της ειδικής φόρμας εντός του έτους έναρξης.

Χρόνοι διαβίβασης συναλλαγών για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμα καταχώρησης  
 

Ειδική φόρμα καταχώρησης Συναλλαγές Χρόνος διαβίβασης 2023 Χρόνος διαβίβασης 2024
➤ Για τις οντότητες που το προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) Έσοδα από εκδιδόμενα παραστατικά (χονδρικές συναλλαγές) καθώς και στοιχεία λιανικής χωρίς την υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. Έως τη δέκατη (10ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα παραστατικά Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Για όσες οντότητες έχουν το δικαίωμα χρήσης και το προηγούμενο έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Ειδική φόρμα καταχώρησης Συναλλαγές Χρόνος διαβίβασης 2023 – 2024
Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρισης (ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων)  Έσοδα που δεν αφορούν σε έκδοση φορολογικού στοιχείου, αλλά λογιστική εγγραφή καθώς και επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις Διαβιβάζονται, με την ένδειξη «λογιστική εγγραφή», μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο.
Ειδική φόρμα καταχώρησης Συναλλαγές Χρόνος διαβίβασης 2023 – 2024
Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της  ειδικής φόρμας καταχώρισης (ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων)  Αποκλίσεις Διαβίβαση από τον λήπτη στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον ΕΚΔΟΤΗ Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα  (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)
Αποκλίσεις Διαβίβαση αποκλίσεων από λήπτη Εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα και στην περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης διαβιβάσει δεδομένα με απόκλιση, ο λήπτης διαβιβάζει σχετική επισήμανση περί απόκλισης διαβίβασης  (εντός δηλαδή δύο μηνών από το τρίμηνο)
Αποκλίσεις λιανικών (εφόσον υφίσταται ) Από 1.4.2023 διαβιβάζονται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο
Ειδική φόρμα καταχώρησης Συναλλαγές Χρόνος διαβίβασης 2023 – 2024
Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρισης (ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων) 
Εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Ειδική φόρμα καταχώρησης Συναλλαγές Χρόνος διαβίβασης 2023 -2024
Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της  ειδικής φόρμας καταχώρισης (ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων) 
Διαβίβαση λοιπών συναλλαγών :
Β1 – Mη αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής/Αλλοδαπής :
– Παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης όπου δεν περιέχονται τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης ως λήπτριας (κοινόχρηστα, ΕΝΦΙΑ, παράβολα, κ.λπ, παραστατικά από 13.1 έως 13.31 του παραρτήματος της Α.1138/2020)

Β2  – Αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη ημεδαπής/Αλλοδαπής :
– Παραστατικά από 14.1 έως 14.5 και 14.31 του παραρτήματος της Α.1138/2020 π.χ. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και υπηρεσιών,εισαγωγές, ΕΦΚΑ)
– Για ορισμένη περίοδο (1.1.2023 έως 31.3.2023) παραστατικά ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, διόδια, τραπεζικά έξοδα κ.λπ.
 (14.30 του παραρτήματος τη Α.1138/2020)
– Και παραστατικά
από 14.31,15,16 (συμβόλαια, πιστωτικό ημεδαπής/αλλοδαπής )

Έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α. (μήνας ή τρίμηνο) [Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.]
Ειδική φόρμα καταχώρησης Συναλλαγές Χρόνος διαβίβασης 2023 – 2024
Για οντότητες που έχουν δικαίωμα χρήσης της  ειδικής φόρμας καταχώρισης (ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων) 
Εγγραφές μισθοδοσίας Διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του σχετικού παρακρατούμενου φόρου (σε μηνιαία βάση)
Αποσβέσεις Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Χαρακτηρισμός έξοδα τιμολόγησης και έσοδα αυτοτιμολόγησης Έως την ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης Φ.Π.Α. (μήνας ή τρίμηνο) [Ειδικά για τις οντότητες που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., η σύνοψη και ο χαρακτηρισμός διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. των τηρούντων απλογραφικό λογιστικό σύστημα.]

Δυνατότητα διαβίβασης και με άλλα κανάλια
Οντότητες οι οποίες έχουν δικαίωμα χρήσης της ειδικής φόρμας καταχώρησης μπορούν να διαβιβάζουν και με άλλο τρόπο (π.χ. ERP/λογιστικό-εμπορικό πρόγραμμα), όχι όμως με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης, καθώς σύμφωνα με την παρ 6α του άρθρου 4 της Α.1138/2020, για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους, είτε για συναλλαγές με άλλες υπόχρεες οντότητες ή στις περιπτώσεις που αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

 

Πηγή