Νέα προγράμματα κατάρτισης από το υπουργείο Εργασίας

Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, εξέδωσε του υπουργείο Εργασίας.

Διάρκεια και περιεχόμενο:

1) Διάρκειας 35 ωρών

  • Εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΝΥΑΕ
  • Εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β΄ ή Γ΄ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΝΥΑΕ εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11

2) Διάρκειας 10 ωρών

  • Εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΚΝΥΑΕ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους