Ο πονοκέφαλος των δηλώσεων «πόθεν έσχες» και τι ισχύει

     Πολιτικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ορισμένοι δημόσιοι λειτουργοί, δημοσιογράφοι, πρόεδροι και διοικητές τραπεζών, καθώς και ένα πλήθος άλλων προσώπων, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν κάθε χρόνο τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, κοινώς «πόθεν έσχες», και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων του Ν.3213/2003.

Σε αυτούς προστέθηκαν από το 2015 (βάσει του Ν. 4281/2014) οι μέτοχοι, μέλη Δ.Σ., διευθυντές κ.λπ. ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις για τεχνικά έργα, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, ή δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών/προμηθειών, εφόσον υπερβαίνουν τις 150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό.

Η υποχρέωση ισχύει και για πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν τέτοιες δημόσιες συμβάσεις.

 

Προθεσμίες

Η αρχική δήλωση υποβάλλεται εντός 90 ημερών από τον διορισμό του προσώπου στη θέση από την οποία απορρέει η υποχρέωση, ενώ οι μεταγενέστερες ετήσιες δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατάσεις που δίνονται.

Ετσι, η δήλωση «πόθεν έσχες» του 2017, η οποία αφορά το έτος 2016, θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 21/10/2017, εκτός αν παραταθεί εκ νέου η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σημειώνεται ότι ύστερα από αλλεπάλληλες παρατάσεις, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων του έτους 2016 έληξε στις 30/6/2017.

Οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.pothen.gr, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του υπόχρεου στο Taxisnet.

Οταν ένα πρόσωπο υποβάλλει δήλωση «πόθεν έσχες» για πρώτη φορά (αρχική δήλωση), οφείλει να συμπεριλάβει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, καθώς κι εκείνα της συζύγου και των ανήλικων τέκνων του, τα οποία έχουν κατά τον χρόνο της υποβολής. Στις μεταγενέστερες ετήσιες δηλώσεις, δηλώνονται τα περιουσιακά στοιχεία ως έχουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους (π.χ. στη δήλωση «πόθεν έσχες» του 2017 θα δηλωθούν τα περιουσιακά στοιχεία της 31/12/2016).

Η υποχρέωση για υποβολή δήλωσης εξακολουθεί να υπάρχει για ένα επιπλέον έτος μετά την απώλεια ή τη λήξη της θέσης ή της ιδιότητας.

Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δηλ. ακίνητα, οχήματα, καταθέσεις, χαρτοφυλάκια, επενδυτικά προϊόντα, την ύπαρξη θυρίδων και μετρητών αξίας άνω των 15.000 ευρώ, καθώς και τιμαλφή και λοιπά πολύτιμα είδη, συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Για κάποια περιουσιακά στοιχεία πρέπει να δηλώνεται ο τρόπος και το κόστος απόκτησής τους, η αποτίμησή τους κ.λπ.

Πέραν της υποχρέωσης του ίδιου του υπόχρεου προσώπου να υποβάλλει δήλωση, η επιχείρηση που έχει συνάψει τη σύμβαση με το Δημόσιο οφείλει να υποβάλλει στην αρμόδια Αρχή, ηλεκτρονικά και έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, μέσω αρμόδιου υπαλλήλου που έχει επισήμως ορίσει για το σκοπό αυτό, Κατάλογο Υπόχρεων Προσώπων σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων για το προηγούμενο έτος. Ειδικά για το έτος 2016, η προθεσμία υποβολής των καταλόγων αυτών από τις εταιρείες έληξε στις 15/7/2017. Η επέκταση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης «πόθεν έσχες» στα στελέχη (εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., διευθυντές κ.λπ.) των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο έχει διογκώσει σημαντικά τον αριθμό των υπόχρεων προσώπων.