Οι μακροχρόνια άνεργοι, ηλικίας 55 έως 67 ετών εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ θα βρίσκουν εργασία σε προγράμματα του Δημοσίου

     Με τροπολογία – προσθήκη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο δίνεται η δυνατότητα σε μακροχρόνια ανεργους 55 ως 67 ετών, οι οποίοι -κατά τεκμήριο- πολύ δυσκολότερα από άλλες ηλικιακές ομάδες θα μπορέσουν να βρουν εργασία και να συμπληρώσουν τα απαραίτητα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια εργασίας.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., ηλικίας 55 ως 67 ετών, σε προγράμματα που καταρτίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., για την απασχόλησή τους στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1982/90 (Α’101) όπως ισχύει, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’28) όπως ισχύει.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η χρηματοδότηση και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος.»