Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο των «Ράμπο» της εφορίας

    Φορο-ελεγκτική «επίθεση» εξαπολύει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να ενισχύσει τα δημόσια ταμεία, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως φορολογικές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας αλλά και επιχειρήσεις και επαγγελματίες με επιστροφές φόρων και ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, σήμανε ελεγκτικό συναγερμό και με απόφασή του δίνει νέες εντολές στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο κατά προτεραιότητα εκκρεμών υποθέσεων που επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου αλλά και άλλων χιλιάδων σοβαρών φορολογικών υποθέσεων που πρέπει να ελεγχθούν άμεσα.

Στο «μάτι» των φοροελεγκτών θα βρεθούν φέτος υποθέσεις οι οποίες εμφανίζουν υψηλή πιθανότητα εισπραξιμότητας, καθώς και υποθέσεις που αφορούν σημαντικές παραβάσεις φοροδιαφυγής.

Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο των «Ράμπο» της εφορίας

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2017 προβλέπει τη διενέργεια 23.300 ελέγχων από τα δύο μεγάλα Ελεγκτικά Κέντρα (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου) τις ΔΟΥ και τις ΦΑΕ. Η ελεγκτική υπηρεσία που θα καλύψει τον ελεγκτικό στόχο που της έχει τεθεί θα διενεργεί επιπλέον ελέγχους σε εκκρεμείς υποθέσεις.

Το μεγαλύτερο μέρος των ελέγχων επικεντρώνεται στις υποθέσεις των ετών 2012-2016 καθώς το 60% των ελέγχων θα καλύψει αυτήν την πενταετία, η οποία στην πραγματικότητα είναι το χρονικό διάστημα της μεγάλης οικονομικής κρίσης, της νέας φυγής κεφαλαίων στο εξωτερικό και της έξαρσης της μικρομεσαίας φοροδιαφυγής λόγω της κατακόρυφης αύξησης των φόρων. Επιπλέον, ο Γ. Πιτσιλής αποφάσισε ότι, ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, θα πρέπει να ολοκληρώνονται άμεσα οι έλεγχοι στις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

[1] Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις των Υπηρεσιών Έρευνας και Διασφάλισης Δημοσίων (ΥΕΔΕΕ).

[2] Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

[3] Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της παρούσας.

[4] Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και του προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

[5] Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

[6] Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, διενέργεια ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης.

Οι εντολές
Επίσης σύμφωνα, με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ:

• Οι υποθέσεις που ήδη έχουν προτεραιοποιηθεί για έλεγχο επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων.

• Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας ελέγχονται κατά προτεραιότητα, οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότησή ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης μέχρι την επίτευξη της συνολικής ετήσιας στοχοθεσίας κάθε Ελεγκτικής Υπηρεσίας βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2017, ως προς τον αριθμό των υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, ανά είδος ελέγχου. Το 60% των ελέγχων αφορούν υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας και το 40% παλαιότερες υποθέσεις.

• Σε κάθε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2017, διενεργούνται έλεγχοι υποθέσεων επιπλέον των στόχων σύμφωνα με τη φθίνουσα σειρά ταξινόμησης.

• Νέες υποθέσεις που εισάγονται στην ελεγκτική υπηρεσία μοριοδοτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνων και αναταξινομούνται στον κατάλογο των προτεραιοποιημένων υποθέσεων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της μοριοδότησης που έλαβαν και του βαθμού εξέλιξης της ελεγκτικής διαδικασίας των αρχικά προτεραιοποιημένων υποθέσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

• Η Διεύθυνση Ελέγχων, δύναται να διαβιβάζει δείγμα υποθέσεων που έχουν προτεραιοποιηθεί από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών υπηρεσιών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 5% αυτών, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για τις δικές της ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας.

Οι στόχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017

Έλεγχοι: 112.300

– Έλεγχοι από ΔΟΥ, ΦΑΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ: 23.300

– Προληπτικοί έλεγχοι: 39.000

– Τελωνειακοί έλεγχοι: 50.000

Βεβαίωση  φόρων και προστίμων:

3,96 δισ. ευρώ από τις ελεγκτικές υπηρεσίες

Εισπράξεις από Ελεγκτικά Κέντρα και ΔΟΥ:

32,783 δισ. ευρώ.

Εισπράξεις από Τελωνεία :

12,789 δισ. ευρώ.

Έσοδα από ληξιπρόθεσμα χρέη:

– 2,7 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη

– 690 εκατ. ευρώ  από μεγάλους οφειλέτες