1. Πρόστιμα και λοιπές κυρώσεις για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικών

 

Μετά τις αλλαγές που επήλθαν στο άρθ. 54 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) από το ν.4474/2017 (ΦΕΚ Α’80/7.6.2017) και την προσθήκη του άρθ. 13Α του ν. 2523/1997 από το ν.4465/2017 (ΦΕΚ Α’47/4.4.2017) και λόγω των συνεχών ελέγχων που ήδη πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, συγκεντρώσαμε σε χρηστικούς πίνακες τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν στη μη έκδοση ή στην ανακριβή έκδοση παραστατικών από τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να τις εντοπίζουν εύκολα και να ενημερώνουν στη συνέχεια τους πελάτες τους εφόσον παραστεί ανάγκη.

 

■ Για πράξεις που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

Είδος παράβασης Πλήθος παραστατικών που δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς ή συνολική αξία αυτών (που εντοπίστηκαν από τον ίδιο έλεγχο) Λογιστικό σύστημα τήρησης βιβλίων Κυρώσεις Φ.Π.Α. (Κ.Φ.Δ.) Αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης ή χρηματικές κυρώσεις (2) (ν.2523/1997)
Πρόστιμο αρχικής παράβασης επί του Φ.Π.Α. των παραστατικών που δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς Ελάχιστο ποσό προστίμου αρχικής παράβασης Διάρκεια αναστολής Χρηματική κύρωση αντί αναστολής σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων (3)
Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών Από 1 έως 10 ή συνολικής αξίας μέχρι 500 ευρώ Απλογραφικό 50% (1) 250 ευρώ (4)  
Από 1 έως 10 ή συνολικής αξίας μέχρι 500 ευρώ Διπλογραφικό 50% (1) 500 ευρώ (5)
Από 11 και πάνω ή ανεξαρτήτως του πλήθους, αν η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς, υπερβαίνει τα 500 ευρώ    Απλογραφικό           50% (1) 250 ευρώ (4) άμεσα για 48 ώρες (7) Από 1.000 έως 1.500 ευρώ (7)
Από 11 και πάνω έως ή ανεξαρτήτως του πλήθους, αν η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς, υπερβαίνει τα 500 ευρώ     Διπλογραφικό           50% (1)  500 ευρώ (5) άμεσα για 48 ώρες (7) Από 2.000 έως 2.500 ευρώ (7)

 
Για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.

Είδος παράβασης Πλήθος παραστατικών που δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς ή συνολική αξία αυτών (που εντοπίστηκαν από τον ίδιο έλεγχο) Λογιστικό σύστημα τήρησης βιβλίων Κυρώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης παραστατικών (Κ.Φ.Δ.) Αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης ή χρηματικές κυρώσεις (2) (ν.2523/1997)
Πρόστιμο αρχικής παράβασης Διάρκεια αναστολής Χρηματική κύρωση αντί αναστολής σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων (3)
Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση παραστατικών  Από 1 έως 10 ή συνολικής αξίας μέχρι 500 ευρώ Απλογραφικό 500 ευρώ (5)  
Από 1 έως 10 ή συνολικής αξίας μέχρι 500 ευρώ Διπλογραφικό 1.000 ευρώ (6)
Από 11 και πάνω ή ανεξαρτήτως του πλήθους, αν η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς, υπερβαίνει τα 500 ευρώ    Απλογραφικό       500 ευρώ (5) άμεσα για 48 ώρες (7) Από 1.000 έως 1.500 ευρώ(7)
Από 11 και πάνω έως ή ανεξαρτήτως του πλήθους, αν η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς, υπερβαίνει τα 500 ευρώ    Διπλογραφικό      1.000 ευρώ (6) άμεσα για 48 ώρες (7) Από 2.000 έως 2.500 ευρώ(7)

■ Σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι

► Περ. ιε’, παρ. 1, περ. η’ παρ. 2 και παρ. 3, άρθ.54 ν.4174/2013

► Παρ. 1. άρθ. 58Α ν.4174/2013

► Παρ. 3 άρθ. 55 ν.4174/2013

► Παρ. 1 άρθ. 13Α ν.2523/1997 (ισχύει για παραβάσεις που διαπιστώνονται από 4/4/2017 και εφεξής)

ΠΟΛ.1112/25.7.2016

ΠΟΛ.1074/2.6.2017

ΠΟΛ.1102/13.7.2017