Σύμφωνα με την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1189600 ΕΞ 2016/29.12.2016, για το έτος 2017 θα διενεργηθούν τετρακόσιοι είκοσι (420) μερικοί έλεγχοι και έρευνες από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2017, που θα εκπονηθεί από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.