Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές για το 2018

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι πλέον αυτές της Υποπαραγράφου Α1* του ν. 4336/2015, η οποία έχει ισχύ από 1-1-2016, επομένως αφορά τις χρήσεις που εκκινούν από 1-1-2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1-1-2018 έως 31- 12-2018 υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο εφόσον πληρούν τα κριτήρια της ως άνω Υποπαραγράφου Α1, ήτοι εφόσον συντάσσονται από οντότητες οι οποίες για το 2018 εντάσσονται στην κατηγορία των μεσαίων ή μεγάλων οντοτήτων βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/2014.