Τι αλλάζει η νέα απόφαση για τα POS

   Με την με αριθμό 86437/3-8-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 απόφαση ως εξής:

1. Το εδάφιο 1 της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι πληρωμής της περιπτ. γ’ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016 (Α΄ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περιπτ. β’ του άρθρου 62 του Ν.4446/2016 οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.»

Επισημαίνεται ότι η αρχική απόφαση έκανε αναφορά σε «καταναλωτές της περ. α΄ του άρθρου 62 του Ν. 4446/2016»

2. Η περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 45231/20-04-2017 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.»

Η 45231/20-04-2017 απόφαση αναφερόταν σε «τιμολόγιο που αποδεικνύει την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα».