Στο πλαίσιο συμμετοχής των παραγωγικών φορέων στη συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διατάξεων περί ανωνύμων εταιρειών το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς απέστειλε υπόμνημα προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κ. Δ. Αυλωνίτη, παρουσιάζοντας τις αντίστοιχες θέσεις-προτάσεις του, οι οποίες θα εξειδικευθούν κατ’ άρθρο και θα κατατεθούν αναλυτικότερα, με τη δημοσίευση  του σχετικού Νομοσχεδίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρονται στο Υπόμνημα :

  1. Εποπτεία – επιλογή κατάλληλης υπηρεσίας

Ο έλεγχος νομιμότητας συνιστά μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα και η απλοποίησή της είναι επιτακτική ανάγκη, η αυτορρύθμιση των επιχειρήσεων και ειδικές τεχνικές εφαρμογές θα μπορούσαν να συμβάλλουν δυναμικά σε αυτό σε συνδυασμό με την διατήρηση της αρμοδιότητας των Γ.Ε.ΜΗ. ως μοναδικού σημείου ελέγχου πληρότητας. Θέση του Ε.Β.Ε.Π. είναι ότι η επιμελητηριακή αρμοδιότητα είναι απόλυτα επαρκής και άμεσα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση την εθνική.  Κατά συνέπεια, η δράση της θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αδικαιολόγητα ασφυκτικά ελεγχόμενα διοικητικά πλαίσια της κεντρικής εξουσίας, προκειμένου να αποφευχθεί μία γραφειοκρατική, δυσκίνητη και μειωμένης αποτελεσματικότητας λειτουργία.

  1. Ελλιπής δημοσιότητα πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η επάρκεια και ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται στο Γ.Ε.ΜΗ. θα μπορούσε να ενισχυθεί με αρμοδιότητα αποκλειστικής πληροφόρησης από το ίδιο το Γ.Ε.ΜΗ., μέσω των επιμελητηρίων, καθώς και με υποδείγματα – πρότυπα οικονομικών καταστάσεων και των συνοδευτικών αυτών εκθέσεων και εγγράφων.

  1. Απλοποίηση ηλεκτρονικών αιτήσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Θα μπορούσε ένας συγκεκριμένος αριθμός δηλωτικών πράξεων να καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ., με σχετική τυποποιημένη ηλεκτρονική δήλωση και με αυξημένη ευθύνη των εταιρειών, των νομικών παραστατών ή οικονομικών συμβούλων και όχι της ίδιας της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.. Σίγουρα αυτό θα εξοικονομούσε σημαντικούς χρόνους ειδικά σε υπηρεσίες που καθυστερούν να καταχωρίσουν πράξεις.

  1. Μετοχολόγιο – ανώνυμες μετοχές

Η ευελιξία, που προσφέρει η ανωνυμία των μετοχών, είναι κυρίως το κριτήριο για την δημιουργία των διαφόρων επιχειρηματικών σχημάτων ανωνύμων εταιρειών, το οποίο και προφανώς δεν συνδέεται με λόγους παράνομης δραστηριοποίησης. Αντίθετα, οι ονομαστικές μετοχές, για την μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία, δεν είναι τόσο ευέλικτες, αλλά, σε αντιστάθμισμα αυτού του ελαττώματος, προσφέρεται μια μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά στην ταυτότητα των μετόχων της, πράγμα που ενίοτε μπορεί να εξασφαλίσει σημαντικά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση (σε θέματα χρηματοδότησης κλπ.). Είναι ορθή η επιδίωξη του κράτους να γνωρίζει επακριβώς τους μετόχους ορισμένου είδους επιχειρήσεων για λόγους που συνδέονται με το «ξέπλυμα χρήματος», την εν γένει διαφάνεια στις εταιρικές υποθέσεις, την αποκάλυψη των σχέσεων επιχειρηματιών με κέντρα εξουσίας και με την εφαρμογή κανόνων ενοποίησης. Θεωρούμε όμως ότι, οι ήδη προβλεπόμενες νομοθετικές διατάξεις, που προβλέπουν ονομαστικοποίηση των μετοχών σε ειδικές περιπτώσεις, είναι επαρκείς και εξασφαλίζουν τους σκοπούς που θέλει η Πολιτεία, χωρίς να υπάρχει άμεση ανάγκη για περαιτέρω ρύθμιση του θέματος.

  1. Πιστοποιητικό «καλής λειτουργίας της εταιρείας» (Certificate of Good Standing)

Θεωρούμε θετική τη θέσπιση ενός ενοποιημένου πιστοποιητικού, στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα σχετικά στοιχεία μίας εταιρείας, όπως η κατάσταση της εταιρείας (λύση/ εκκαθάριση/ πτώχευση/ ενεργή), το μετοχικό κεφάλαιο, βασικά στοιχεία της εταιρείας, εκτέλεση ή μη της υποχρεωτικής εμπορικής δημοσιότητας, υποβολή οικονομικών καταστάσεων κλπ. Αναμφισβήτητα ένα τέτοιο πιστοποιητικό, το οποίο θα εκδίδεται μέσω απλοποιημένης διαδικασίας, θα μειώσει το διοικητικό βάρος τόσο των επιχειρήσεων όσο και του κράτους και θα ενισχύσει την δημόσια εικόνα των εταιρειών, αρκεί να μην είναι απαραίτητη η αναζήτηση επιπλέον δικαιολογητικών και να μην προκύψουν πρόσθετα διοικητικά και γραφειοκρατικά βάρη.

  1. Τέλη Γ.Ε.ΜΗ.

Άποψή μας είναι ότι τα ανταποδοτικά τέλη από την λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου αποτελούν τακτικό επιμελητηριακό έσοδο, αφού υφίστανται υπηρεσίες στα επιμελητήρια που εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, τόνισε: «Είναι γνωστές και πάγιες οι θέσεις του Ε.Β.Ε.Π., σχετικά με τον εξορθολογισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και για ζητήματα που αφορούν στην βελτίωση του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στόχος της Πολιτείας πρέπει να είναι η επεξεργασία πολιτικών, οι οποίες θα εστιάζουν στην υποστήριξη της εμπορικής δραστηριότητας και στην συρρίκνωση του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας. Το Ε.Β.Ε.Π. και ο επιχειρηματικός κόσμος θα στηρίξουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης για απλοποίηση των διαδικασιών, τις οποίες, άλλωστε, επιζητούμε επί πολλά χρόνια».