«Βομβαρδισμός» αποφάσεων για να κλείσει η 4η αξιολόγηση

     Τι και αν δεν έκοψε το αφορολόγητο η κυβέρνηση από την 1/1/2019; Και μόνο η απόφαση για μείωση του ΕΚΑΣ από τα 35 ευρώ τον μήνα στα… 12 ευρώ, έχει για περίπου 230.000 συνταξιούχους τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις με το να μειωνόταν η έκπτωση φόρου από τα 1900 ευρώ που είναι σήμερα στα 1600 ευρώ. Η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε πριν από λίγο είναι η πρώτη από σειρά αποφάσεων που θα δημοσιευτούν μέσα στις επόμενες ημέρες στο ΦΕΚ πριοκειμένου να ολοκληρωθεί η 4η αξιολόγηση. Ο νόμος που δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ ήταν το πρώτο βήμα αλλά όχι και το τελευταίο.

Η αρχή έγινε με την υπουργική απόφαση των αντικειμενικών αξιών. Ο πολυνόμος δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ και σειρά πήρε σήμερα το υπουργείο Εργασίας με την απόφαση του ΕΚΑΣ η οποία θα ενεργοποιηθεί από την 1/1/2019. Το ζητούμενο είναι όλα τα προαπαιτούμενα να κλείσουν μέχρι την Τρίτη καθώς θα συνεδριάσει εκτάκτως το EWG για να κλείσει το λεγόμενο compliance report.

Προϋποθέσεις χορήγησης Ε.Κ.Α.Σ.

1. Για την καταβολή του επιδόματος πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2019, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.
β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν στη σύνταξη αναπήρων, θυμάτων πολεμικής περιόδου και κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας, θυμάτων τρομοκρατίας, καθώς και στα προνοιακά βοηθήματα.
γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (8.884,00) ευρώ.
δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έντεκα χιλιάδων (11.000,00) ευρώ.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται κατά το μήνα έκδοσης της παρούσας υπουργικής απόφασης, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, να μην υπερβαίνει τα εξακόσια σαράντα τρία (643,00) ευρώ.
στ. Τα παραπάνω ποσά, των περιπτώσεων β, γ και δ, αφορούν σε εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017 και για το λόγο αυτό για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2019 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.

Ποσά Επιδόματος Ε.Κ.Α.Σ.

Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα ή βοηθήματα και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (7.720,00) ευρώ, καταβάλλεται επίδομα ποσού δώδεκα (12,00) ευρώ μηνιαίως.