Βασικός στόχος της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ.

 

Κατηγορία Δικαιούχων Επιχορήγησης Α – Νέες Επιχειρήσεις: ‘Aνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και Μισθωτοί, πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης.

 

Κατηγορία Δικαιούχων Επιχορήγησης Β – Υφιστάμενες Επιχειρήσεις: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες: αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ.

 

Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ για έναν δικαιούχο, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 2 ατόμων και έως 50.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 3 ατόμων και πάνω. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου. Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων ορίζεται στις 5.7.2017.

 

Το πρόγραμμα είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό, διότι περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες πτυχιούχων, συνεπώς τα παρακάτω βασικά στοιχεία είναι κρίσιμα για την έγκριση για επιχορήγηση:
Α. Πρώτη έναρξη ατομικής επιχείρησης από την 1.1.2011 και έως και την 31.12.2016 για υφιστάμενους επιτηδευματίες ή απασχόληση σε διαφορετικό από το πτυχίο αντικείμενο για μισθωτούς ή ανεργία μεγαλύτερης διάρκειας από 1 έτος.
Β. Δημιουργία συνεργατικών σχημάτων.
Γ. Τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σχέδιο.

 

Λεπτομέρειες εδώ: