Απαλλαγές κατά την εξαγωγή – Άρθρο 146, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ – Αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αποκτώντα μη εγκατεστημένο στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους – Άρθρο 147 – “Αγαθά που μεταφέρουν στις προσωπικές τους αποσκευές ταξιδιώτες” οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση – Έννοια – Αγαθά που έχουν πράγματι εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης – Απόδειξη – Μη χορήγηση απαλλαγής κατά την εξαγωγή – Αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας – Απάτη Πηγή